Vier generaties Simke Simkes in Hennaarderadeel

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Vier generaties Simke Simkes in Hennaarderadeel

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 25 jan 2008 4:51 pm

Hallo,

Het is rustig op het forum, de laatste dagen. En ik heb net zo'n zin om achter allerlei dingen te komen. In een ultieme poging de zaak in beweging te brengen presenteer ik u het Simke Simkes vraagstuk. Dit is wat ik er van heb:
I Simcke Simckes.
Hij was gehuwd met Jildu Tyaerdts, dochter van Tyaert.
(Zij was later gehuwd met Gerryt.)
Uit dit huwelijk:
1 Simcke Simckes, geboren rond 1575, volgt onder II.

II Simcke Simckes, geboren rond 1575, overleden rond 1625, ongeveer 50 jaar oud, zoon van Simcke Simckes (I) en Jildu Tyaerdts.
Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 25 februari 1607 met Hylck Broers Sippens, dochter van Broer Gosses (boer) en Jetske Jelles Kingma.
Uit dit huwelijk:
1 Jetscke Simckes, geboren rond 1609. Zij is getrouwd te Wommels op 18 oktober 1629 met Gerben Hiddes.
2 Simcke Simckes, geboren rond 1612, volgt onder III.

III Simcke Simckes, geboren rond 1612, zoon van Simcke Simckes (II) en Hylck Broers Sippens.
Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 24 oktober 1635 met Lupck Jans, afkomstig uit Arum.
Uit dit huwelijk:
1 Simcke Simckes, geboren rond 1639.
2 Jan Simkes, geboren rond 1643, volgt onder IV-a.
3 Broer Simkes, geboren rond 1647, wonende te Hitsum.
4 Rienk Simkes, afkomstig uit Wommels, geboren rond 1651, volgt onder IV-b.
5 Lolle Simckes Wisma, geboren rond 1655, volgt onder IV-c.

IV-a Jan Simkes, geboren rond 1643, zoon van Simcke Simckes (III) en Lupck Jans.
Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 30 juli 1690 met Gretske Jans, afkomstig uit Boksum. (Zij is eerder getrouwd te Franeker (gerecht) op 11 november 1685 met Sicke Tjallings Andla, veerschipper, afkomstig uit Franeker, wonende aldaar, zoon van Tjallingh Feddricks Andla en Auck Ennis Monsma.)
Uit dit huwelijk:
1 Simke Jans.

IV-b Rienk Simkes, afkomstig uit Wommels, geboren rond 1651, zoon van Simcke Simckes (III) en Lupck Jans. Hij is getrouwd te Franekeradeel (gerecht) op 25 februari 1686 met Tryntie Sipkes, afkomstig uit Peins.
Uit dit huwelijk:
1 Simke Rienks, wonende te Franeker (Salverd), overleden na 1749.
Q1749 Franeker. Simcke Rients reedelijck boer in de Uitburen. Gezin 6+1, aanslag 66-11-0.Hij is getrouwd te Franeker op 14 mei 1729, getrouwd te Franeker (RK) op 15 mei 1729 voor de kerk met Antje Jans, afkomstig uit Hitsum.
2 Syds Rienks.
3 Tjitske Rienks, afkomstig uit Tzum.
Zij is getrouwd te Winsum/Baard op 5 februari 1730, getrouwd te Franeker (RK) op 29 januari 1730 voor de kerk met Minne Andries, afkomstig uit Winsum, zoon van Andries Sybrants en Tryntie Minnes.
Q1749 Baarderadeel. Minne Andries, welgesteld huisman te Winsum. Gezin 2+6, aanslag 60-11-0.
4 Liepkje Rienks. Zij is getrouwd te Franeker (gerecht) op 20 november 1711 met Douwe Sytses, afkomstig uit Tzummarum.

IV-c Lolle Simckes Wisma, geboren rond 1655, wonende te Wommels, overleden aldaar voor 6 april 1707, hoogstens 52 jaar oud, zoon van Simcke Simckes (III) en Lupck Jans. Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 30 juli 1690 met Murckien Ulbes Foeckema, afkomstig uit Tjalhuizum, dochter van Ulbe Nannes en Geertje Jans Wigmana.
(Zij is daarna getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 5 maart 1707 (2) met Andries Jans, afkomstig uit Burgwerd, overleden voor 12 juli 1728.)
Uit dit huwelijk:
1 Simcke Lolles, geboren rond 1692. Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 25 mei 1719 met Tryntie Gelkes, afkomstig uit Rauwerd.
2 Geertje Lolles Wisma. Zij is getrouwd te Idaarderadeel, Gerecht op 23 maart 1716 met Tjisse Reiners Jongema, boer, wonende te Roordahuizum, zoon van Reiner Tjisses Jongema (huisman) en Aaltie Simmes.
3 Ulbe Lolles, overleden te Hennaarderadeel in het jaar 1720.
Ik heb geen idee hoe volledig de gezinnen zijn van die vier Simke Simkes. Ik heb het idee dat de jongste op jeugdige leeftijd is overleden, blijven er drie gezinnen over dus.
Wat is interessant om te weten? In de eerste plaats natuurlijk de generatie vóór Simke Simkes I. Maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld van wie is Lupck Jans een dochter? Brengt zij de namen Rienk en Lolle misschien in de familie? Ook Tryntje Sipkes uit Peins, Andries Jans uit Burgwerd en Gretske Jans uit Boksum zijn op dit moment nog slechts namen die nog in hun eigen familie moeten worden geplaatst.

Enfin, maar eens zien hoe het loopt. Groeten, Andries

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

It Simke Simkesfolk.

Bericht door Sible Hettinga » vrijdag 25 jan 2008 11:47 pm

Beste Andries,

Margreet en ik waren buiten het forum om al even met deze vraag bezig geweest met het volgende resultaat, met dank aan het Boerderijenboek van Hennaarderadeel.

Generatie I

I Jan is geboren rond 1490.
Van Jan zijn twee kinderen bekend:
1 Simke Jans is geboren rond 1525, zie II.
2 Hidde Jans is geboren rond 1525.


Generatie II

II Simke Jans, zoon van Jan (I), is geboren rond 1525, is overleden rond 1557. Simke werd ongeveer 32 jaar.
1552 Monstercedul Oosterend: Simcke Jans: speer, degen.
1558 (HEN I1 347): Boedelbeschrijving in het sterfhuis van Simke Janz. De weduwe, Eelck Wityedr is hertrouwd met Ydts Claesz. te Oosterend. Bezit: een huis "op Respens" onder Oosterend (behalve de steen van 't huis), een aangebouwde kamer met schoorsteen wordt verhuurd; eigenaar van de landen is Wlbeth Respens; de kinderen erven van hun vader 1½ pm. land te Toppenhuizen. Verwanten: Hidde Janz., een broer van Simke en Sywke Wityez, een broer van Eelck. Weesrekeningen e.d.: HEN I1 347, 357, 367, 369 en 567.
1573 (HEN K4 571): Gerryt Harmenz. nomine uxoris (Eelkje Wytses) ageert met de stiefkinderen van (wijlen) Idts Claesz. Deze stiefkinderen zijn Simke en Jetske Simkes, de kinderen van Eelkje uit haar eerste huwelijk met Simke Jans.
1573 (HEN K4 588): Buwe Witsez. te Nijland wordt voormomber over Simcke Simckez. en Jets Simckdr.
Simke trouwt rond 1549 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Eelkje Wytses, dochter van Wytse. Eelkje is geboren rond 1530.
Eelkje was later gehuwd (2) met Ids Klases (Rispens).<1..4>
Eelkje was later gehuwd (3) met Gerrit Harmens.<5,6>
Van Simke en Eelkje zijn twee kinderen bekend:
1 Simke Simkes I is geboren rond 1550, zie III.
2 Jetske Simkes is geboren rond 1553.


Generatie III

III Simke Simkes I, zoon van Simke Jans (II) en Eelkje Wytses, wonende te Wommels, is geboren rond 1550.
In 1573 was Simcke nog minderjarig en ongehuwd, want anders zou hij door huwelijk minderjarig zijn geworden en was benoeming van een voogd over hem niet nodig geweest. Op zijn vroegst kan hij dus in 1548 geboren zijn.
1585 (HEN K6 419): Simcke Simckes verhuurt, nomine uxore, land aan Aeff Tyerercx, weduwe.
1585 (HEN K6 433): Jildu Tyaerdtdr, vrouw van Simcke Simckez., en Ydt Tyaerdtdr, vrouw van Johannes Jacobz., verhuren een sate aan w. Tyerck Evertz. en Aeff, echtelieden.
1586 (HEN K6 530): Tyerck Syuedtz. en Rinck Syuerdtdr, echtelieden te Wommels, kopen: 2 pm. land in een sate "tot Britsaerdt" onder Wommels; bewoner: Simcke Simckez.; verkoper: Ydt Tyaerdtdr, gehuwd met Johannes Jacobz. te Hitzum.
1586 (HEN K6 531): Albert Claesz. en Rins Georgiendr, echtelieden te Wommels, kopen: 2 pm. land in een sate te Britsaerdt onder Wommels; bewoner: Simcke Simckez.; verkoper: Ancke, gehuwd met Aet Saekisz. te Marssum.
1587 (HEN K7 143): Simcke Simckes te Britsaerdt onder Wommels huurt land in een sate, waarop hij woont, van Albert Claesz.; Simcke Simckes is gehuwd met Jildu Tyaerdtdr, een zuster van Ydt Tyaerdtdr, gehuwd met Joannes Jacobz.
Het is niet uitgesloten dat de na te melden vermeldingen niet betrekking hebben op Simcke Simckes II maar op Simcke Simckes III. Fouw Hanses moet dan wel de eerste echtgenote van Simcke Simckes III zijn geweest, want dan zou hij op 11 januari 1596 door zijn huwelijk meerderjarig zijn geworden.
1596 HEN K8 209): Simcke Simckes te Wommels huurt land in de sate, waarop hij woont, van Johannes Jacobz. te Hitzum; verder huurt hij land van Albert Claesz.
1597 (HEN K8 84): Simcke Simckesz. koopt 2 pm. land in 36 pm. land in de sate te Britzaerdt; bewoner koper; verkopers: Hidde Epez. te Burgwerd; Sinne Epez. te Burgwerd; de erven van wijlen Rieme Epedr, gehuwd geweest met Sicke Lieuwez. te Waaksens; de erven van Tyeardt Epez.; Jell Epedr, gehuwd met Pieke Cornelisz., en de erven van wijlen Mary Epedr.
1597 (HEN K8 276): Simcke Simckez. te Wommels huurt 3½ pm. land in de sate, waarop hij woont , van Albert Claesz. en zijn kinderen.
1597 (HEN K8 289): Albert Claaesz. verzoekt uitwijzing van zijn land in Simcke Simckes'sate te Wommels aan Anke Doededr, de vrouw van Aet Saeckes te Marssum.
1602 (HEN K9 3): Simcke Simckez. koopt 34 st. rente uit een sate te Britzardt onder Wommels; gebruiker: de koper; verkopers: Sybren Douwez. en Thiedts Johannesdr, echtelieden.
1605 (HEN K9 41): Simcke Simckez. koopt 14 pm. land en ¼ deel van 36 st. rente uit een sate te Wommels; gebruiker: de koper; verkopers: Fedrick Ansckesz. te Achlum en Ryurdt Taklez. te Winsum als voogden van Wick en Jacob, de weeskinderen van Johannes Jacobz. te Hitzum en wijlen Yda Tyardtdr, echtelieden.
Simke was gehuwd (1) met Jildou Tjeerds, waarschijnlijk dochter van Tjeerd Epes. Jildou, wonende te Wommels, is geboren rond 1550.
Van Simke en Jildou is een kind bekend:
1 Simke Simkes II is geboren rond 1575, zie IV.
Simke trouwt op donderdag 11 januari 1596 te Heeg (gereformeerd) op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) mogelijk met mogelijk Fouw Hanses. Fouw, wonende te Heeg.


Generatie IV

IV Simke Simkes II, zoon van Simke Simkes I (III) en Jildou Tjeerds, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1575, is overleden in 1625. Simke werd ongeveer 50 jaar.
Het is niet uitgesloten dat de na te melden vermelden tot en met 1605 geheel of gedeeltelijk niet betrekking hebben op Simcke Simckes II maar op diens vader, Simcke Simckes I. Indien Fouw Hanses de eerste echtgenote van Simcke Simckes II is geweest, en niet de tweede echtgenote van diens vader, Simcke Simckes I, dan zou Simcke Simckes II door zijn huwelijk op 11 januari 1596 meerderjarig zijn geworden.
1596 HEN K8 209): Simcke Simckes te Wommels huurt land in de sate, waarop hij woont, van Johannes Jacobz. te Hitzum; verder huurt hij land van Albert Claesz.
1597 (HEN K8 84): Simcke Simckesz. koopt 2 pm. land in 36 pm. land in de sate te Britzaerdt; bewoner koper; verkopers: Hidde Epez. te Burgwerd; Sinne Epez. te Burgwerd; de erven van wijlen Rieme Epedr, gehuwd geweest met Sicke Lieuwez. te Waaksens; de erven van Tyeardt Epez.; Jell Epedr, gehuwd met Pieke Cornelisz., en de erven van wijlen Mary Epedr.
1597 (HEN K8 276): Simcke Simckez. te Wommels huurt 3½ pm. land in de sate, waarop hij woont , van Albert Claesz. en zijn kinderen.
1597 (HEN K8 289): Albert Claaesz. verzoekt uitwijzing van zijn land in Simcke Simckes'sate te Wommels aan Anke Doededr, de vrouw van Aet Saeckes te Marssum.
1602 (HEN K9 3): Simcke Simckez. koopt 34 st. rente uit een sate te Britzardt onder Wommels; gebruiker: de koper; verkopers: Sybren Douwez. en Thiedts Johannesdr, echtelieden.
1605 (HEN K9 41): Simcke Simckez. koopt 14 pm. land en ¼ deel van 36 st. rente uit een sate te Wommels; gebruiker: de koper; verkopers: Fedrick Ansckesz. te Achlum en Ryurdt Taklez. te Winsum als voogden van Wick en Jacob, de weeskinderen van Johannes Jacobz. te Hitzum en wijlen Yda Tyardtdr, echtelieden.
1625 (HEN I7 109): Boedelbeschrijving in het sterfhuis van wijlen Simcke Simckes en Hylck Broers, echtelieden te Wommels. Kinderen: Jetske, oud 16 jaar, en Simcke, oud 14 jaar. Grootvader van de kinderen: Broer Gossesz. te Wommels. Omen van de kinderen: Gosse, Inte en Wlcke Broerszonen. Halfbroers van wijlen Simcke: Ids en Sijucke Gerrytszonen (Ids en Gerrit zijn geen halfbroers maar halfooms, het zijn kinderen uit het huwelijk van Gerrit Harmens en Eelkje Wytses, de grootmoeder van Simke II). Het bezit bestaat uit een huis met schuur op Britsaerder saete onder Wommels met 55 pm land, waar erflaters hebben gewoond, een sate te Westerhitzum onder Hitzum, groot 66 pm en een sate "aen Haijuma gebuerte" onder Wons, genaamd Wytzma.
Simke trouwt op donderdag 11 januari 1596 te Heeg (gereformeerd) op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) mogelijk met mogelijk Fouw Hanses. Fouw, wonende te Heeg en te Wommels.
Fouw zou ook de echtgenote van Simckes vader, Simcke Simckes Sr, kunnen zijn geweest.
Simke trouwt op zondag 25 februari 1607 in Hennaarderadeel (beiden van Wommels, zij is een dochter van Broer Gosses) op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Hylk Broers Sippens, dochter van Broer Gosses Sippens (boer) en Jetske Jelles Kingma. Hylk is geboren rond 1585, is overleden voor 1637. Hylk werd hoogstens 52 jaar.
Van Simke en Hylk zijn twee kinderen bekend:
1 Jetske Simkes is geboren rond 1609, is overleden voor 1637. Jetske werd hoogstens 28 jaar.
Jetske moet voor 1637 zonder achterlating van afstammelingen zijn overleden omdat in de akte van boedelbeschrijving van de nalatenschap van haar grootvader, Broer Gosses Sippes, in dat jaar alleen haar broer Simke wordt genoemd.
Jetske trouwt op woensdag 18 oktober 1628 te Wommels (gereformeerd) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Gerben Hiddes. Gerben is geboren rond 1605.
2 Simke Simkes III is geboren rond 1611, zie V.


Generatie V

V Simke Simkes III, zoon van Simke Simkes II (IV) en Hylk Broers Sippens, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1611.
Op 4 december 1637 legde Regnerus Bruinsma verantwoording af over zijn voogdij over Simcke.
1640: Simke Simkes is eigenaar van stem 9 van Hitzum, gebruiker is Schelte Ælses.
1640: Simke Simkes is eigenaar en gebruiker van stem nummer 40 van Wommels (Britsaard).
1643 (HEN K11 638): Simcke Simckes en Lyupck Jansdr, echtelieden te Wommels, kopen 25 pm. land in Taeckema sate te Swyns onder Wommels, belast met Æ’ 15,2; verkoper: Jidtke Igedr, echtgenote van Gerryt Abbes te Wommels.
Simke trouwt op woensdag 24 oktober 1635 in Hennaarderadeel (hij van Wommels en zij van Arum) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Liupck Jans. Liupck is geboren rond 1615.
Van Simke en Liupck zijn negen kinderen bekend:
1 Hylk Simkes, wonende te Wommels, is geboren rond 1636.
Hylk trouwt op woensdag 10 oktober 1657 te Sneek (gerechtelijk, derde proclamatie gerechtelijk Hennaarderadeel op 29 juli 1657) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jarig Jiskes. Jarig, wonende te Sneek, is geboren rond 1635.
2 waarschijnlijk Simke Simkes IV is geboren rond 1639.
3 Tytske Simkes, wonende te Wommels, is geboren rond 1642.
Tytske trouwt op maandag 3 november 1664 te Bolsward (gerechtelijk, derde proclamatie gerechtelijk Hennaarderadeel op 2 november 1664) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Ids Douwes Rispens, zoon van Douwe Idses Rispens (koopman) en Jeltje Harings. Ids, mr zilversmid, wonende te Bolsward, is geboren 1638 of 1639, is overleden op vrijdag 17 oktober 1692, is begraven te Bolsward (Broerekerk). Ids werd hoogstens 53 jaar.
Ids werd meester op 17 augustus 1665.
4 Jan Simkes Wisma is geboren rond 1643, zie VI-A.
5 Broer Simkes, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1647, is overleden na 1698. Broer werd minstens 51 jaar.
1691 (HEN K13 318): Broer Simckes is gebruiker van stem 40 van Wommels (Britsaard). Hij moet voor 1697 van hier vertrokken zijn want dan is Hendrik Obbes gebruiker.
1698: Stemkohier nummer 39 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 56. Rienck Simkesz. (voor de helft) en Jan, Rienck, Broer en Lolle Simkeszonen (samen voor de andere helft) verhuren aan Lolle Simkes, voornoemd: een sate lands te Wommels, groot 82 pm., belast met Æ’ 20,14 op nummer 56 van het floreenkohier van Wommels en Æ’ 3 op het floreenkohier van Oosterend.
1698: Stemkohier nummer 9 van Hitzum. Jan, Broer, Rienk en Lolle Simkes zijn ieder eigenaar voor ¼ gedeelte, Broer Simkes is gebruiker.
6 Rienk Simkes is geboren rond 1651, zie VI-B.
7 Lolle Simkes Wisma is geboren rond 1655, zie VI-C.
8 Gosse Simkes is geboren rond 1657, is overleden tussen 1690 en 1698. Gosse werd hoogstens 41 jaar.
Gosse was in 1690 getuige bij het huwelijk van zijn broer Lolle. Hij zal voor 1698 zijn overrleden zonder achterlating van afstammelingen omdat hij in dat jaar niet tezamen met zijn broers wordt vermeld.
9 Sjoukje Simkes is geboren rond 1660, zie VI-D.


Generatie VI

VI-A Jan Simkes Wisma, zoon van Simke Simkes III (V) en Liupck Jans, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1643.
1698: Stemkohier nummer 4 van Wommels (Hondsbood) = Floreenkohier nummer 9. Aate Intes (voor 25 pm.), de Diaconie van Wommels (voor 7 pm.), Sibolt cum fratre (voor 25 pm.), Jan Taedes te Oudega (voor 25 pm.) en Jan, Lolle en Rienck Simckes (voor 14 pm.) verhuren aan Aate Intes, voornoemd: een sate groot in het geheel 78 pm., belast met Æ’ 27 op het floreenkohier.
1698: Stemkohier nummer 39 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 56. Rienck Simkesz. (voor de helft) en Jan, Rienck, Broer en Lolle Simkeszonen (samen voor de andere helft) verhuren aan Lolle Simkes, voornoemd: een sate lands te Wommels, groot 82 pm., belast met Æ’ 20,14 op nummer 56 van het floreenkohier van Wommels en Æ’ 3 op het floreenkohier van Oosterend.
1698: Stemkohier nummer 40 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 55. Lolle en Jan Simckezonen zijn eigenaars (Jan Simckez. is gebruiker), elk voor de helft van: een sate land te Wommels, groot 81 pm., belast met Æ’ 23 op het floreenkohier.
In 1707 is Jans broer Lolle overleden, diens zoon Simke wordt met naam en leeftijd genoemd, de andere kinderen als "sijn zuster en broeder". Jan wordt curator.
1698: Stemkohier nummer 9 van Hitzum. Jan, Broer, Rienk en Lolle Simkes zijn ieder eigenaar voor ¼ gedeelte, Broer Simkes is gebruiker.
Jan trouwt op zondag 30 juli 1690 in Hennaarderadeel (hij van Wommels en zij van Franeker) op ongeveer 47-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Greetske Jans. Greetske, wonende te Boksum, is geboren rond 1665.
Greetske was eerder gehuwd (1) met Sicke Tjallings Andla.<7..10>
Van Jan en Greetske zijn twee kinderen bekend:
1 Simke Jans Wisma is geboren rond 1695.
2 Sytske Jans, wonende te Wommels, is geboren rond 1700.
Sytske trouwt op woensdag 23 april 1721 in Hennaarderadeel (derde proclamatie Wonseradeel op 19 april 1721) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Rein Tjebbes, zoon van Tjebbe Reyns (boer) en Reijnu Nannes. Rein, boer, wonende te Allingawier en te Tjerkwerd, is geboren rond 1695.
In 1728, 1738 en 1748 is Rein gebruiker van de stemmen 5 en 6 van Allingawier, gedeeltelijk en in 1748 geheel eigendom van de erven van zijn vader Tjebbe Reins.
Quotisatie 1749: Reyn Tjebbes te Tjerkwerd, reedelijk welgesteld boer, gezin: 3 personen boven de 12 jaar, aanslag 29-9-0, vermogen 1000, Wonseradeel, folio 79.
In 1753 (RA WON Y28 98) kopen Wierd Wiarda, mede-rechter van Wonseradeel, en Mintje Fokkes te Bolsward 1/3 van een "heerlijke stemdragende zathe" inclusief 2½ watermolen te Allingawier "Vierhuys genaamd', groot 88 pm., van Reyn Tjebbes, huisman te Tjerwerd, voor 57 gg. per pondemaat.
Op 6 mei 1756 (RA WON O4 19v) worden de broers Jetze en Lolcke Feykes, huislieden te Oudega en Greonterp, aangesteld tot voogden over Jan, minderjarige weeszoon van Reyn Tjebbes, overleden te Tjerkwerd.
In 1756 (RA WON P3 584) wordt te Tjerkwerd de nalatenschap beschreven van Reyn Tjebbes. Hij laat twee kinderen na. Beschreven worden stukken betreffende de boedel van Jacob Jans in verband met Reyns schoonzoon Reyn Jentjes.

VI-B Rienk Simkes, zoon van Simke Simkes III (V) en Liupck Jans, is geboren rond 1651.
1698: Stemkohier nummer 4 van Wommels (Hondsbood) = Floreenkohier nummer 9. Aate Intes (voor 25 pm.), de Diaconie van Wommels (voor 7 pm.), Sibolt cum fratre (voor 25 pm.), Jan Taedes te Oudega (voor 25 pm.) en Jan, Lolle en Rienck Simckes (voor 14 pm.) verhuren aan Aate Intes, voornoemd: een sate groot in het geheel 78 pm., belast met Æ’ 27 op het floreenkohier.
1698: Stemkohiernummer 39 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 56. Rienck Simkesz. (voor de helft) en Jan, Rienck, Broer en Lolle Simkeszonen (samen voor de andere helft) verhuren aan Lolle Simkes, voornoemd: een sate lands te Wommels, groot 82 pm., belast met Æ’ 20,14 op nummer 56 van het floreenkohier van Wommels en Æ’ 3 op het floreenkohier van Oosterend.
1698: Stemkohier nummer 40 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 55. Lolle en Jan Simckezonen zijn eigenaars (Jan Simckez. is gebruiker), elk voor de helft van: een sate land te Wommels, groot 81 pm., belast met Æ’ 23 op het floreenkohier.
1698: Stemkohier nummer 9 van Hitzum. Jan, Broer, Rienk en Lolle Simkes zijn ieder eigenaar voor ¼ gedeelte, Broer Simkes is gebruiker.
Rienk trouwt op maandag 25 februari 1686 in Franekeradeel (hij van Wommels en zij van Peins) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Trijntje Sipkes. Trijntje is geboren rond 1665, is overleden in 1728. Trijntje werd ongeveer 63 jaar.
Van Rienk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:
1 Lipkje Rienks is geboren rond 1690.
Lipkje gaat in ondertrouw op vrijdag 9 oktober 1711 te Franeker (gerechtelijk, hij van Tzummarum en zij van Salverd onder Franeker), trouwt op vrijdag 20 november 1711 te Franeker (gerechtelijk, hij van Tzummarum en zij van Franeker) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Douwe Sytses. Douwe is geboren rond 1690, is overleden na 1749. Douwe werd minstens 59 jaar.
Quotisatie 1749: Douwe Sytses te Slappeterp, boer, gezin: 7 personen boven de 12 jaar, aanslag: 70-6-0, Menaldumadeel folio 41.
2 Sipke Rienks, boer, wonende te Hitzum, is geboren rond 1695.
Quotisatie 1749: Sipke Rienks, eigenerfd boer te Hitzum, gezin: vier personen boven en een onder de 12 jaar, aanslag: 70-12-0, Franekeradeel, folio 13.
Sipke trouwt (kerk) (r.k.) op dinsdag 26 mei 1722 te Franeker op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Meike Jans. Meike is geboren rond 1700.
3 Tjitske Rienks is geboren rond 1700.
Tjitske trouwt op zondag 5 februari 1730 te Winsum (gereformeerd, hij van Winsum en zij van Tzum), trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 29 januari 1730 te Franeker op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Minne Andries, zoon van Andries Sybrens (boer) en Trijntje Minnes. Minne, boer, wonende te Winsum, is geboren rond 1705.
Quotisatie 1749: Minne Andries te Winsum, welgesteld huisman, gezin 6 personen boven en 2 onder de 12 jaar, aanslag, 60-11-0, Baarderadeel folio 59.
4 Simke Rienks, boer, wonende te Salverd bij Franeker, is geboren rond 1705, is overleden op maandag 15 november 1751. Simke werd ongeveer 46 jaar.
Quotisatie 1749: Simpke Rients te Franeker, Uitburen, boer, reedelijck, gezin: 6 personen boven en 1 onder de 12 jaar, aanslag: 66-11-0, Franeker, folio 124.
Simke gaat in ondertrouw op zaterdag 30 april 1729 te Franeker (gerechtelijk, hij van Franeker en zij van Hitzum, hij is huisman te Salvert), trouwt op zaterdag 14 mei 1729 te Franeker (gereformeerd), trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 15 mei 1729 te Franeker op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje Jans. Antje is geboren rond 1705, is overleden op donderdag 30 september 1762. Antje werd ongeveer 57 jaar.

VI-C Lolle Simkes Wisma, zoon van Simke Simkes III (V) en Liupck Jans, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1655, is overleden voor 1707. Lolle werd hoogstens 52 jaar.
1698: Stemkohier nummer 14 van Lutkewierum (Oldehuis) = Floreen nummer 29. Tryntie Symens te Leeuwarden (voor 60 pm.) en Lolle Simkes te Wommels (voor 20 pm.) verhuren aan Gerben Eentis: een sate lands te Lutkewierum, groot 80 pm., belast met 23,14 op nummer 29 van het floreenkohier.
1698: Stemkohier nummer 4 van Wommels (Hondsbood) = Floreenkohier nummer 9. Aate Intes (voor 25 pm.), de Diaconie van Wommels (voor 7 pm.), Sibolt cum fratre (voor 25 pm.), Jan Taedes te Oudega (voor 25 pm.) en Jan, Lolle en Rienck Simckes (voor 14 pm.) verhuren aan Aate Intes, voornoemd: een sate groot in het geheel 78 pm., belast met Æ’ 27 op het floreenkohier.
1698: Stemkohiernummer 39 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 56. Rienck Simkesz. (voor de helft) en Jan, Rienck, Broer en Lolle Simkeszonen (samen voor de andere helft) verhuren aan Lolle Simkes, voornoemd: een sate lands te Wommels, groot 82 pm., belast met Æ’ 20,14 op nummer 56 van het floreenkohier van Wommels en Æ’ 3 op het floreenkohier van Oosterend.
1698: Stemkohier nummer 40 van Wommels (Britsaard) = Floreenkohier nummer 55. Lolle en Jan Simckezonen zijn eigenaars (Jan Simckez. is gebruiker), elk voor de helft van: een sate land te Wommels, groot 81 pm., belast met Æ’ 23 op het floreenkohier.
1698: Stemkohier nummer 9 van Hitzum. Jan, Broer, Rienk en Lolle Simkes zijn ieder eigenaar voor ¼ gedeelte, Broer Simkes is gebruiker.
In 1707 is Lolle overleden, zoon Simke wordt met naam en leeftijd genoemd, de andere kinderen als "sijn zuster en broeder". Jan Simkes wordt curator.
Lolle trouwt op zondag 30 juli 1690 in Hennaarderadeel (huwelijksgetuigen waren Ulbe Nannes en zijn broer Gosse Simkes (zie V.8)) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Murkje Ulbes Foeckema, dochter van Ulbe Nannes Foeckema (boer) en Geertje Jans Wigmana. Murkje is geboren rond 1665 te Tjalhuizum (Wym.).
Murkje was later gehuwd (2) met Andries Jans.<11,12>
Van Lolle en Murkje zijn drie kinderen bekend:
1 Simke Lolles, boer, is geboren rond 1692.
Simke is in 1728 enig erfgenaam van zijn stiefvader Andries Jans.
Quotisatie 1749: Simke Lolles te Wommels, welgesteld boer, gezin: 7 personen boven de 12 jaar, aanslag 107-9-0, Hennaarderadeel folio 18.
Simke trouwt op donderdag 25 mei 1719 in Hennaarderadeel (hij van Kubaard en zij van Rauwerd), trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 27 mei 1719 te Irnsum (huwelijksgetuige was zijn broer Gosse Lolles Wisma (zie VI-C.3)) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Trijntje Gelckes ook genaamd Nienke Harings, dochter van Gelcke Harings. Trijntje is geboren rond 1700.
2 Geertje Lolles Wisma is geboren rond 1696 te Wommels (Hen.), is overleden na 1732. Geertje werd minstens 36 jaar.
Geertje trouwt op maandag 23 maart 1716 in Idaarderadeel op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Tjisse Reiners Jongema, zoon van Reiner Tiesses Jongma en Aaltje Simmes. Tjisse, boer, wonende te Sijbrandaburen, te Roordahuizum en te Friens, is geboren rond 1695.
In 1728 en 1738 is Tjisse meier van stem 3 van Roordahuizum.
Quotisatie 1749: Tjesse Reiners te Friens, boer, wel gesteld, gezin: 5 personen boven de 12 jaar, aanslag: 93-1-0, Idaarderadeel folio 16.
3 Gosse Lolles Wisma is geboren rond 1700 te Wommels (Hen.).

VI-D Sjoukje Simkes, dochter van Simke Simkes III (V) en Liupck Jans, is geboren rond 1660.
Sjoukje trouwt op maandag 21 mei 1691 te Nijland (gereformeerd), trouwt (kerk) (r.k.) op donderdag 17 mei 1691 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Jelle Sybrens en Homme Wybrens) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Johannes Hilles, zoon van Hille. Johannes is geboren rond 1670.
Van Johannes en Sjoukje is een kind bekend:
(N.B. Het is gebleken dat ik door mij verkregen informatie niet juist heb verwerkt. Niet Popke Johannes' is een kind van Sjoukje en Johannes, maar Popke's derde echtgenote Nieske is een kind van Sjoukje en Johannes. Opmerking geplaatst 27-01-2008)
1 Popke Johannes' is geboren rond 1692.
Popke trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 30 juli 1710 te Sensmeer op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Antje Lases. Antje is geboren rond 1690.
Popke trouwt rond 1713 op ongeveer 21-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Willemke Heres. Willemke is geboren rond 1690.
Popke trouwt (kerk) (r.k.) op maandag 11 december 1719 te Sensmeer op ongeveer 27-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 24-jarige Nieske Johannes'. Nieske is geboren rond 1695.

Noten

1) Eelkje trouwt rond 1557 met Ids.
2) Ids trouwt rond 1543 met Anna.
3) Anna Aukes (Rispens), dochter van Auke Okkes op Rispens. Anna is geboren rond 1520.
4) Ids Klases (Rispens), zoon van Klaas (Rispens) en Hylkje Douwes Lanwirt. Ids is geboren rond 1520, is overleden voor 1573. Ids werd hoogstens 53 jaar. 1550 (HEN K2 406): Johannes Aggez. en Ebel Sybedr, echtelieden te Oosterend, verkopen aan Ydts Claesz. en Anna Auckedr, echtelieden, 3 enkelguldend vrije jaarlijke rente uit een sate te Eesquert, waarop Johannes en Ebel nu wonen. 1550 (HEN K2 515): Heer Aleph Auckz. verkoopt met toestemming van zijn moeder Engel Aucke weduwe 3 gg. jaarlijkse rente uit zijn landen "to Rispens", waarop zijn moeder woont; kopers: Yds Claesz. en Anne, echtelieden. 1561 (HEN K3 754): Bernardus Auckez., Ocke Auckez., Jaeyts Auckedr en wijlen Anna Auckedr, gehuwd geweest met Ydts Claesz., erfgenamen van hun vader Auck N. 1561(HEN K3 756): Anna Auckedr, de overleden vrouw van Ydts Claesz. was een zuster van Jaets Auckedr, de vrouw van Wibe Wityez. 1573 (HEN K4 571): Bernardus Auckez. te Oosterend als eiser enerzijds procedeert contra Wibe Witsez. als voogd over de weeskinderen van Idts Claesz. anderzijds. 1576 Buwe Wittyez. wordt voormomber over de kinderen van Ids Claesz en Eelck Wittyedr, echtelieden te Oosterend. 1576 (HEN K5 331): Eelck Wittyedr, vrouw van Gerryt Harmenz. te Kubaard, huwde eerder met Ids Claesz. Ids was eerder gehuwd (1) met Anna Aukes (Rispens).
5) Eelkje trouwt rond 1572 met Gerrit.
6) Gerrit Harmens. Gerrit is geboren rond 1530. 1573 (HEN K4 571): Gerryt Harmenz. nomine uxoris (Eelkje Wytses) ageert met de stiefkinderen van (wijlen) Idts Claesz. Deze stiefkinderen zijn Simke en Jetske Simkes, de kinderen van Eelkje uit haar eerste huwelijk met Simke Jans. 1576 (HEN K5 331): Eelck Wittyedr, vrouw van Gerryt Harmenz. te Kubaard, huwde eerder met Ids Claesz. 1580 (HEN K7 81): Hessel Douwez. Epema verhuurt een sate te Kubaard (Popta, stemkohier nummer 23) aan Gerrit Harmenz. 1580 (BOL U1, Register van de Geestelijke Opkomsten van Bolsward): Gerryt Harmens betaalt jaarlijks 2 gg. pacht aan de stichting "Van getijdt singen" te Bolsward. 1589 (HEN K7 264): Hessel Douwez. Ypma verhuurt land aan Gerrit Harmenz. 1592 (HEN K7 91 e.v.): Gerrit Harmenz. en Eelck Wytsedr, echtelieden, kopen meerder stukken land uit Laerder sate te Kubaard. Hun kinderen: Idtscke Gerritdr, Harmen Gerritz. en Siucke Gerritdr. Blijkens na te melden boedelbeschrijving zijn Idske en Sjieuwke geen dochters maar zonen. 1595 (HEN I3 41): Gerrit Harmenz. (de bewoner van Popta sate) is de buurman van Syuerdt Jellez. te Laard. 1625 (HEN I7 109): Boedelbeschrijving in het sterfhuis van wijlen Simcke Simckes en Hylck Broers, echtelieden te Wommels. Kinderen: Jetske, oud 16 jaar, en Simcke, oud 14 jaar. Grootvader van de kinderen: Broer Gossesz. te Wommels. Omen van de kinderen: Gosse, Inte en Wlcke Broerszonen. Halfbroers van wijlen Simcke: Ids en Sijucke Gerrytszonen. Ids en Gerrit zijn geen halfbroers maar halfooms, het zijn kinderen uit het huwelijk van Gerrit Harmens en Eelkje Aukes, de grootmoeder van Simke.
7) Greetske gaat in ondertrouw op woensdag 24 oktober 1685 te Franeker (gerechtelijk, hij van Franeker en zij van Boksum), trouwt op zondag 11 november 1685 te Franeker (gerechtelijk) met Sicke.
8) Sicke trouwt in 1663 (proclamatie gerechtelijk Franeker op 22 augustus 1663) waarschijnlijk met waarschijnlijk Jetske.
9) Jetske Klases. Jetske is geboren rond 1640.
10) Sicke Tjallings Andla, zoon van Tjalling Feddriks Andla en Aukje Ennes Monsma. Sicke, veerschipper, is geboren rond 1640, is overleden voor zaterdag 28 oktober 1690. Sicke werd hoogstens 50 jaar. 28 oktober 1690. Autorisatie van Hans Douwes te Achlum en Sytse Clasen te Kubaard tot curatoren bonorum over de goederen van Jan Sickes, omtrent 4 jaar, zoon van Sicke Tjallings bij Gretske Jans. De moeder is requirante. Sicke was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Jetske Klases.
11) Murkje trouwt op zaterdag 5 maart 1707 in Hennaarderadeel met Andries.
12) Andries Jans. Andries, boer, wonende te Burgwerd en te Wommels, is geboren rond 1665, is overleden op maandag 12 juli 1728 te Burgwerd (Won.). Andries werd ongeveer 63 jaar. Andries laat als enig erfgenaam achter zijn stiefzoon Simke Lolles.


Er blijven nog genoeg vragen over.

De groetenis,
Sible.
Laatst gewijzigd door Sible Hettinga op zondag 27 jan 2008 3:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 26 jan 2008 1:58 am

Hallo Sible,

Dat zijn hele mooie uitbreidingen. Ik had zelf nog niet de moed gehad al die verwijzingen door te nemen, maar jij hebt (of jullie hebben) er een hele fraaie chronologie van gemaakt.

Ik hoop dat ik er nog wat bij kan vinden - er staat al zoveel ! Ondertussen heb ik een nieuwe vraag over één van de takken "schoonfamilie" gemaakt.

groeten, Andries
Laatst gewijzigd door Andries Koornstra op zaterdag 26 jan 2008 11:29 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 26 jan 2008 2:49 am

reactie verhuisd naar het nieuwe onderwerp:
Schoonfamilie Wisma II: Jan Sybouts x Jouwerke Minnes:
http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t=2213
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op zaterdag 26 jan 2008 2:55 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

It Simke Simkesfolk.

Bericht door Sible Hettinga » zaterdag 26 jan 2008 3:49 am

Beste Margreet en Andries,

Andries, ik ben heel blij met jouw laatste overzicht want ik heb Antje Jans nu ook onderdak, haar moeder Jouwerke is een zuster van mijn voormoeder Tjeerdje Minnes.

En Margreet, je hebt helemaal gelijk, Minne Jans trouwt inderdaad met Houkje Klases. Het was zijn tweede huwelijk overigens, hij was eerder gehuwd met Antje Martens, die een week na de geboorte van haar zoon Marten is overleden.

De groetenis,
Sible.
Laatst gewijzigd door Sible Hettinga op zondag 27 jan 2008 2:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 26 jan 2008 8:05 pm

Even een samenvatting zonder aankopen en gezinnen - alleen de mensen,
waarna ik nog de nodige vragen aan Andries en wat opmerkingen heb.

Jan
Simke Jans en Eelck Wytses <ovl. 1557/8
Simkes Simkes I en Jeldou Tyaerdts - in 1585/6 samen genoemd, maar misschien al 10 jaar eerder getrouwd?
Simkes Simkes II en Hylk Broers Sippens - x 1607, ovl 1625
Simkes Simkes III Liupck Jans - gb. 1612 -?, x 1637
Simkes Simkes IV ca. 1639

1) Eelck is waarschijnlijk dochter van de op blz 268 genoemde Wyttye Sywckez - bij stem 20 Laard.
Het zou Eelcks broer Sywcke Wityez verklaren - en de later Siouck(e/je) Gerrits.
Buwe Wyttyez, de voogd 1573 in Nijland heb ik ook maar broer verklaard.
HEN K1 blz. 20 - 1533: Wyttye Sywckez te Nijland koopt 1/10 deel van een huis en staten in het goed van Jelle to Laerd.
Hij niaart 1534 en ligt in 1545 samen met vrouw Lisck in de clinch met de kinderen van Jelle Abbez aldaar. (HEN k2 blz. 325)
Er is ook nog een quaclap:
Naam: Wyttye Siouckes
gehuwd met Lysck
Datering: 1551
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16690 (v/h deel YY4), blad 178
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: WIETSE SJOUKES
Gerrit en Eelck kopen op blz 266 3 pm in stem 19 Laard - althans "in Larda zaete te Kubaard" .
Misschien is de opmerking bij de verkeerde stem ipv 20 ingedeeld ??? gelet op "den erfgenamen van Wijtse Sijuckez aldaer competerende".

2) Eelck heeft inmiddels veel kinderen:
Simke Simkes - mogelijk genoemd naar de 1557/8 al ovl Simke Jans
Anne Idses (wrsch naar Ids' eerste vrouw Anna) ca. 1559
Wytse Idses ca. 1561
Ids Gerrits > 1573 x 1601
Siouck Gerrits - (z of dr) - mogelijk ook een verklaring voor de latere Siouck Simkes? > 1573
Harmen Gerrits > 1573 - lijkt nog te leven in 1619, vader ook? (er zijn er wel 20-30 in de index (lijkt het), dus lastig na te trekken).

3) We hebben de w. Simcke heeft halfbroers in 1625 anders ge-interpreteerd.
Als Eelck in 1558 18-20 was, en rond 1575 45 .. zit er zo'n 20 jaar tussen Simke I en zijn halfbroers,
maar de ovl Simke II zou van dezelfde leeftijd als zijn halfooms zijn. Het is denkbaar dat ze daarom voor -broers gehouden zijn.

4) Fouw Hanses gooit behoorlijk roet in het eten, x 1592. Er is vooralsnog geen voogdij als het een 2e huwelijk van Simke I was.
Als ze kinderloos ovl is en x Simke II zou dat verklaren waarom er geen voogdij nodig was.
Heeg ligt wel wat richting (T)Oppenhuizen waar blijkbaar wat bezit was.
Is dat nog verkocht?

5) We denken dat Jeldou een dr is van de in 1597 genoemde ovl Tyaerdt Epes.

6) Je vertelde eerder dat je het niet sluitend kreeg.
Waar niet? of ... waar spant het? of ... wat maakt het hachelijk?
Er was ook iets met de stemverdeling. Had je nog andere zaken gevonden dan we hier nu op een rij hebben? Is de rij nu pas compleet?

7) Vraag was ook of de laat trouwende kinderen Rienk, Broer, Lolle, Jan, Sjouk mogelijk van Simke V zijn? met onbekende vrouw voor hem en IV,
die ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de Rienk en Lolle-namen).
Wij dachten dat de meisjes wellicht uitgeboedeld zijn - maar waar is het bijbehorende document?
Als Liupck van ca. 1621/22 is kan het laatste kind van 1666/7 zijn - dan liggen die late huwelijksdata ook weer wat anders.

acht) Ik zag nu pas een opmerking op blz 221:
Wommels- stem 38, Wybema - Britsaerd
1686 bewoners: de kinderen van Simckes Simckes.
1687 bewoner: Simke Simkes
1691 bewoner: Broer Simkes - (die dan in 1691 enkel stem 40 Britsaerd ernaast gebruikt, niet bewoont).
1697 bewoner: Willem Tjepkes.
Simke IV zou dan ovl zijn tegen 1691. Of is dit de Simke V?

9) Je had trouwens een Ulbe Lolles, en Sible een Gosse.
ovl 1720 - waar komt dat vandaan?

10) en ik ben erg benieuwd of jij uitgebreidere (of nog andere)originelen hebt gezien dan de samenvattingen van BB-Hen.

groet margreet
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op zondag 27 jan 2008 4:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 26 jan 2008 11:06 pm

Ha Margreet, en anderen.

Dat zijn veel vragen. Ik moet bekennen dat ik er eigenlijk niet veel van weet. Het is destijds (1978?) begonnen met een aantal gegevens van de heer Bouma uit Franeker (hij zal al lang zijn overleden). Daarna heb ik steeds ruzie gehad met de generaties Simke Simkes. (Vergelijk Reiner Reiners Jongema).
Even langs een paar punten (het hoeft toch niet in één keer?)
10). Eigenlijk niet dus
9). Die Ulbe zal toch ergens genoemd zijn. Ik heb wat oude schriftjes doorgelopen maar niets gevonden. Overleden in Hennaarderadeel in 1720, dan denk je toch aan een vermelding in het collateraal. Wel vond ik een aantekening uit het archief van de Rekenkamer omtrent de nalatenschap van Andries Jans. R15d2, 12 juli 1728. Erfgenamen Simke Lolles cum socys.
7). Een tussen-Simke invoegen. Dat is hét twistpunt in deze kwestie. Vóór pleit het laat trouwen van een aantal telgen. Maar toch, de Gerechtelijke huwelijken lijken de hele 17e eeuw door goed opgeschreven te zijn in Hennaarderadeel, waarom dit dan niet - omdat het er niet is zou dan het antwoord zijn.
6). Niet sluitend. Door de grote afstand in tijd tussen de generaties, en inderdaad door de merkwaardige verdeling van het bezit. Het Hitsumbezit begrijp ik nog wel:
Stemkohier 1698 Hitzum (Franekeradeel)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Broer Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/4, gebruiker voor
't geheel; papist
Jan Simkes, eigenaar voor 1/4; papist
Lolle Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/4; papist
Rienk Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/4; papist
Jr. Sybren (SIEBREN) van Aggema (AGEMA) erven, eigenaar van
7 pondematen over hoog en laag
Maar deze:
Stemkohier 1698 Wommels (Hennaarderadeel)
Stem nr. 39, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Broer Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/8; papist
Jan Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/8; papist
Lolle Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 1/8, gebruiker voor
't geheel; papist
Rienk Simpkes (SIMKES), eigenaar voor 5/8; papist
Misschien is het wel heel logisch als we de scheiding hadden kunnen bekijken, maar die is er niet meer.
Ik zie nu opeens nog deze:
Stemkohier 1698 Arum (Wonseradeel)
Stem nr. 52, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Broer Simpckes (SIMKES), eigenaar; papist
Otte Lolckes (LOLKES), gebruiker
Otte Lolckes (LOLKES), gebruiker
Die kende ik nog niet.
Stemkohier 1728 Arum (Wonseradeel)
Stem nr. 52, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jan Simpkes (SIMKES) weduwe te Wommels, eigenaar; papist
Jan Ottes, gebruiker
Bocke (BOKKE) Doedes, gebruiker
Dat betekent dus dat er geen kinderen van Broer Simkes zijn lijkt mij.

Later meer, maar ik heb het ook heel druk met de Jan Sieboutsvraag.
Groeten, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 27 jan 2008 12:47 am

Goedenavond allen,

nog even terugkomend op stem 52 te Arum. In 1640 eigenaars: Douwe Rienks en zijn zusters kinderen. Als Lupck Jans nu eens een dochter is van Jan ... en ... Rienks: dan is de naam Rienk verklaard bij de Simkeskinderen. Bewijzen wordt nog een hele toer, maar het begin is er. En dan moet er dus ook een deel zijn aangekocht, hetzij door Broer Simkes of zijn vader, één van de Simke Simkes !

Groeten, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 3 feb 2008 12:35 am

Hallo allemaal.

een gericht vraagje tussendoor. Het gaat om de aankoop van stem 26 te Wommels. Op 15 maart 1724 (HEN K15) wordt deze zate van liefst 118 pondematen gekocht van Tiberius Pipinus van Eminga te Goutum door: Rein Feddes, huisman te Arum, Simke Lolles, huisman te Kubaard en Tjisse Reiners, huisman te Roordahuizum. Simke en Reiner zijn zwagers, maar is Rein ook familie?

groet, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

rein en thomas feddes

Bericht door Margreet Huisman » zondag 3 feb 2008 2:59 am

Niet rechtstreeks, meer via via.
Rein is zn Fedde Thomas en Jelcke Reyns, x 1675 hij IJlst zij Greonterp.
Rein trouwt 1725 Feik Roukes dr Roucke Gerrits van Ypecolsga en Tieetscke Thomas van Irnsum.
zn Fedde Reins heeft Galema-kinderen.
Daar zit niks voor zover ik kan zien.

Zijn broer Thomas Feddes trouwt Arum 1706 Jinke Ottes en 1708 Antje Dirks.
De 2e vrouw is van Tjalhuizum en heeft als curator Nanne Ulbes, de broer van Murkje x Lolle Simkes.

groet margreet

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Bericht door Sible Hettinga » zondag 3 feb 2008 3:57 am

Beste Margreet en Andries,

En deze kwam ik ook tegen:
Stemkohier 1698 Oudega (Wymbritseradeel)
Stem nr. 10, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Fedde Tomas (THOMAS), eigenaar voor 1/3
Uilcke (UILKE) Lieuwes, eigenaar voor 2/3
Jan Jansen (JANS), gebruiker

De groetenis,
Sible

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 3 feb 2008 11:28 am

Hallo elk en allemaal,

bedankt voor de gegevens, daar kom ik mee verder. Het kon ook al niet zo zijn dat Rein Feddes met een Lolles-dochter was getrouwd, want bij de authorisatie ten tijde van het tweede huwelijk van Murkje Ulbes met Andries Jans wordt gesproken van Simke Lolles met zijn broer en zuster. En die zuster was natuurlijk al Geertje Lolles !

De vader Fedde Thomas is iemand om wie je niet heen kunt: eventjes zoeken in die prachtige nieuwe zoekmogelijkheden levert in een oogwenk het volgende op:
Burgerboek IJlst 1676
Ingeschreven als burger: Fedde Thomas
Datum: december 1676

Burgerboek Bolsward 1695
Ingeschreven als burger: Fedde Thomas
Datum: 8 mei 1695
Afkomstig van IJlst
en dan nog meer eigendom dan de vermelding die Sible al gaf:
Stemkohier 1698 Arum (Wonseradeel)
Stem nr. 39, groot 50 pondematen, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Anske Thomas te IJlst, eigenaar van 22 pondematen 7 einsen;
papist
Frans Hoytinga (HOITINGA), eigenaar van 5 pondematen 1,5
einsen
Fedde Thomas te Bolsward, eigenaar van 22 pondematen 7
einsen; papist
Dignum (DINGLUM) Allerts te Leeuwarden, eigenaar; papist
Wybe (WIEBE) Melis, gebruiker

Stemkohier 1698 Tjerkwerd (Wonseradeel)
Stem nr. 33, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Fedde Thomas te Bolsward, voor zichzelf en in kwaliteit,
eigenaar; papist
Jelle Wybes (WIEBES), gebruiker

Stemkohier 1698 Westhem (Wymbritseradeel)
Stem nr. 8, groot 63 pondematen, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Andries Jans, eigenaar van 3 pondematen
Johan (JOHANNES) Feckes (FEKKES), eigenaar van 35 pondematen
Fedde Tomas (THOMAS), eigenaar van 25 pondematen
Baucke (BAUKE) Wybrens (WIEBRENS), gebruiker
Misschien ook nog een mogelijkheid om Andries Jans te plaatsen

groet, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 10 feb 2008 11:27 pm

Lectori Salutem,

We hebben het er bij de Goris-vraag al eventjes over gehad: de kinderen van Jan Simkes, de Jacob Jans die we er graag aan zouden koppelen. En dan zit het soms even mee, kijk maar:
HEN K15, folio 244, 11 jul 1753, koopbrief 24 mei 1753. Jacob Tomas Sippens, mederechter van HEN, bbc op de koop van 1/3 van een stemdragende zaate en landen onder Wommels, met de huizinge, schuure, hoovinge en watermoole cum annexis. Groot in het geheel 90 pm en belast met 23 florenen, thans door de verkopers bewoond, maar mei 1754 vrij van huurjaren. Gekocht van Simke en Jakob Jansz, broeders en huislieden te Wommels, voor 2928 cgl.
Ik houd het erop dat het om Wommels stem 40 gaat, die is volgens het boerderijenboek weliswaar slechts 81 pm, maar wel belast met 23 floreen. In 1728 is de stem voor de helft eigendom van Jan Simkes kinderen. Als de twee broers 1/3 deel verkopen, is er nog een kind, en dat klopt, want Sible heeft er nog een Sytske bij vermeld. Dus Margreet, je hebt weer eens gelijk, en je kunt de hele club koppelen.

Groeten, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3905
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 11 feb 2008 2:31 pm

Hallo allemaal,

de gebroeders worden in de quotisatie ook met zijn tweeën genoemd:
Simke Janz en Jakob Janz, Hennaarderadeel
Plaats: Wommels
Omschrijving: niet meer dan personeel
Gezin volw: 3
Aanslag: 49-10-0
Ik kan Simke niet getrouwd vinden, en is Jacob Jans die met Eelkje Jans trouwt wel dezelfde?

groet, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 11 feb 2008 4:43 pm

Hoi - ik gooide de verkeerde site dicht, nu moet alles overnieuw :(

Ik denk dat Simke ongehuwd en kinderloos overlijdt.
1749 had ik ook gezien, het komt wel vaker voor dat er geen kinderen opgegeven worden, maar het is wel jammer. Wie de derde vw is weet ik niet.
Ik heb Eelkje alweer geschrapt, ze dopen nergens en tijdtechnisch werd het ook wat krap. Jakob heeft nu een onbekende vrouw, en 4 k - 2 kinderen vernoemen een Janke, maar dat helpt nog niets.
Maikel heeft blz 35 van Franeker rk bekeken, maar daar zijn ze niet. Waar wel weet ik niet - misschien ergens voor het doopboek in 1725 begint.
Waar de broers na de verkoop in 1753 blijven kan ik ook niet vinden. Er ovl wel een Jakob Jans 1754 in Franeker.

Jan I zal broer Gosse vernoemd hebben, als die ook weer overlijdt neemt zoon Jakob het over. Zo kom je aan een Gosse Jakobs. Eigenlijk is dat met de Simke de reden om ze te koppelen.

Het rijtje wordt dan:
I Jan Simkes x Gretske Jans

IIa Simke Jans, ongehuwd ovl
IIb Jakob Jans x ??

IIIa Simke Jakobs
IIIb Gosse Jakobs
IIIc Jan Jakobs
IIId Teetske Jakobs (Ze is ovl 1779, Simke peterde er al bij en vernoemt haar 1781).

In 1779 worden in Dronrijp de begrafeniskosten betaald voor Gosse Jakobs en diens vrouw overleden in Franeker.
17-4-1782 een aankondiging in de LC van boelgoed bij Simke Jakobs te Dronrijp 22-4.

Overzicht van de gezinnen:
III-a Jan Jacobs, zoon van Jakob Jans. Jan trouwde in 1755 in Franeker rk met Yfke Lieuwes afkomstig van Tzummarum, 31 jaar oud, nadat zij op 19-10-1755 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Zij is mogelijk een dochter van Lieuwe Gerbens en Acke Tjallings (de Andela-familie) gedoopt in 1724 Blauwhuis rk.

Kinderen van Jan en Yfke:
1 Jancke Jans, geboren in Tzummarum. Zij is gedoopt op 23-08-1756 in Franeker rk. m Trientie Deurckx
2 Jancke Jans, geboren in Franeker op het Vliet. Zij is gedoopt op 29-05-1758 in Franeker rk. m Trientie Deurckx
3 Jacob Jans, geboren in Franeker op het Vliet. Hij is gedoopt op 23-01-1760 in Franeker rk. p Gosse Jacobs
4 Lieuwe Jans. Hij is gedoopt op 05-02-1763 in Franeker rk. p Simke Jakobs
5 Jancke Jans. Zij is gedoopt op 13-12-1768 in Franeker rk. p Gerben Dierckx
6 Joannes Jans. Hij is gedoopt op 28-12-1771 in Franeker. m Ike Sijmons

III-b Simke Jakobs, zoon van Jakob Jans.
LC: 17-4-1782 aankondiging boelgoed in Dronrijp op 22-4.
Simke:
(1) trouwde in 1757 met Anke Douwes, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-10-1757 in Dronrijp rk. Zij is een dochter van Douwe Willems en Jetske Sjoerds, gedoopt op 12-03-1734 in Dronrijp.
(2) trouwde op 10-02-1772 in Dronrijp HV met Antje Philippus, dr van Philippus Maurens en Dieuwke Wabes.

Kinderen van Simke en Anke:
1 Jakobus Simkes. Hij is gedoopt in 1757 Dronrijp rk, overleden in 1760.
2 Janke Simkes. Hij is gedoopt in 1763 Dronrijp rk. p Gosse Jakobs
3 Jetske Simkes. Zij is gedoopt op 29-07-1765 Dronrijp rk.
Kinderen van Simke en Antje:
1 Jabec-Jacobus Simkes. Hij is gedoopt op 19-03-1773 Dronrijp rk.
2 Dieuwke Simkes. Volgt IV.
3 Phillipus Simkes. Hij is gedoopt op 30-01-1776 Dronrijp rk.
4 Remke Simkes. Zij is gedoopt op 03-09-1778 Dronrijp rk. (Rinke Romana Remke) overleden op 10-05-1828 in Menaldumadeel, 48 jr.ongehuwd.
5 Teetske Simkes. Zij is gedoopt op 10-09-1781 Dronrijp rk.

III-c Gosse Jakobs, zoon van Jakob Jans. Gosse is overleden op 07-05-1779 in Franeker. Gosse trouwde op 10-03-1763 in Franeker rk met Ike Simons afkomstig van Dongjum. Ike is overleden in oktober 1779 in Franeker.

III-d Teetske Jacobs, overleden op 04-11-1779 in Oosterend. Teetske trouwde op 04-06-1752 in Tzum hv en op 6-6-1752 Franeker rk met Gerben Jacobs, 26 jaar oud, zoon van Jacob Dirks en Tietske Gerbens, gedoopt in 1726 Roodhuis rk. Hij is weduwnaar van Antje Sjoerds (ovl. 1751), met wie hij trouwde op 11-02-1750 Gerecht Hennaarderadeel. Hij trouwde later in 1788 met Imke Jans Hobbema (geb. 1760).

Kinderen van Teetske en Gerben:
1 Jakob Gerbens, geboren in Tzum. Hij is gedoopt op 28-06-1753 in Franeker rk. p Simke Jakobs
2 Jan Gerbens, geboren in Tzum. Hij is gedoopt op 19-04-1755 in Franeker rk. Tietske Jacobs (= wrsch Tietske Gerbens x Jakob Dirks - ze hadden een zoon Jan)
3 Antje Gerbens, geboren in Tzum. Zij is gedoopt op 25-09-1756 in Franeker rk. Tietske Gerbis (wrsch eerste vrouw vernoemd)
4 Sieuwke Gerbens, geboren in Tzum. Zij is gedoopt op 08-10-1760 in Franeker rk. p Jacob Deurckx (en vernoemd naar zijn moeder Sieuwke Jans).
5 Lambertus Gerbens, geboren in Tzum. Hij is gedoopt op 18-09-1766 in Franeker rk. m Tietske Jacobs

IV Dieuwke Simkes, dochter van Simke Jakobs en Antje Philippus - gedoopt op 16-05-1774 in Dronrijp rk, is overleden op 22-06-1827 in Menaldumadeel, 53jr. gehuwd, trouwde met Gerben Jans Sloterdijk.

Er wordt veel hervernoemd, dat maakt het lastig wat aan de namen af te leiden. Een aantal m/peters kan ik nog niet plaatsen.
Misschien wordt het nu doenlijker te bepalen of ze er wel of niet bijhoren.

groet margreet

Plaats reactie