Terpstra (Mantgum)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Terpstra (Mantgum)

Bericht door jordanowski » maandag 24 mar 2008 6:40 pm

volgende mogelijke stamreeks.. wie heeft er aanvullingen/verbeteringen?

I Wybren Intes, van Friens, huwde (na een verspiering door de fiscaal) voor het gerecht van Idaarderadeel 8 november 1682 met Pytrick Jacobs, van Friens. Van hun heb ik geen gedoopte kinderen gevonden, echter vermoed ik dat zij tenminste 1 zoon hebben gehad:

II Ente Wybrens, huisman te Rauwerd (en vermoedelijk later te Mantgum), overleden voor of in 1749, huwde te Rauwerd 19 augustus 1703 met Minke Gosses, geb. Poppingawier circa 1680, dochter van Gosse Ates en (gehuwd Poppingawier 10 augustus 1679) Hinke Murks).
Quotisatiekohier 1749:
wed. Ente Wybrens, Mantgum, welgesteld boerin, 4 volw. en aanslag 52-17-0
Zij lieten de volgende kinderen dopen
A Pytrick Entes, ged. Rauwerd/Irnsum 27 juli 1704
B Gosse Entes, ged. Rauwerd/Irnsum 18 oktober 1705
C Hinke Entes, ged. Rauwerd/Inrsum 6 mei 1708
D Wybren Entes, ged. Rauwerd/Irnsum 29 juli 1710, vermoedelijk huwde hij 1e 1744 met Haukjen Heerkes, van Mantgum, huwde 2e 2 februai 1749 met Reinu Gerbens, van Mantgum. Indien dit klopt, was hij in 1744 woonachtig te Oosterwierum.
Ik vermoed dat Ente Wybrens en Minke Gosses ook ouders waren van (echter geen dopen gevonden):
E Ate Entes (Terpstra), boer te Mantgum, overleden aldaar in 1778, huwde aldaar 15 maart 1767 met Hiske Jans, van Mantgum, overleden aldaar in 1799. Zij lieten twee dochters dopen, namelijk: Marike Ates Terpstra (1767-1810, x 1794 Sjoerd Tjipkes Ypma) en Minke Ates (Mantgum 1771)
F Dieuwke Entes, van Mantgum, huwde aldaar 11 mei 1749 met Yme Hanzes, boer te Mantgum. Quotisatiekohier 1749: Yeme Hansen, Mantgum, welgesteld huisman, 3 volw., aanslag 44-6-0. Zij lieten te Mantgum dopen: Hans 1751, Ente 1751, Minke 1755, Jetske 1756, Pietje 1758.
G Reinder Entes, van Mantgum, huwde aldaar 3 juni 1754 met Hinke Everts, van Rauwerd. Zij kregen een zoon Ente Reiners (geboren Mantgum 28 augustus 1755).[/i][/u]
Laatst gewijzigd door jordanowski op dinsdag 25 mar 2008 7:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 24 mar 2008 10:49 pm

Hoi,

Niet helemaal de aanvulling waar je op hoopt, maar Minke dr van Gosse en Hinke is wel zeker.
Afgelopen week kwam ik zelfs 3 aktes tegen in de index op de autorisatieboeken Rauwerderhem, beetje slordig overgenomen want ik zocht eigenlijk anderen uit - er zal dus Wv en Wm gestaan hebben:
nr. 170 dd 18-10-1702
k Mencke in 't 22e
k Mentie in 't 20e
k Sioucke in 't 17e
k Tietske in 't 13e
V Gosse Ates
M Hincke Mircx
C Sierk Wybbes mr kuiper te Poppingawier
C Ate Gosses huisman onder Friens
C Pyter Jansen

doel: opnemen van de rekening
(Ate is waarschijnlijk de zoon uit het eerste huwelijk vader Gosse met Minke Janties).

17-11-1704
k Mencke Gosses
x Inte Wybbrens haar man
Ate Gosses backer en koopman Poppingawier

1-12-1710
k Sioucke Gosses 25 jr.
K Tietske Gosses 21 jr.
V Gosse Ates - in tijden el te Popp.
M Houckjen Murck
Ate Gosses mr bakker Poppingawier
Gosse hoort bij de Engwerda's van Poppingawier,
Verdere voorouders staan in (was Gen 684, is nu) GEN 15.22.08 fikk
en deels in Roorda van Roordahuizum van Ype Brouwers, GEN 15.22.08 roor

De 4 kinderen waren nieuw voor me, dus van Ente en Wybren weet ik nog niets.

mvg, margreet

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » dinsdag 25 mar 2008 7:11 pm

hoi Margreet,

dank je voor deze aanvulling! Zeker niet onbruikbaar, ben benieuwd naar de verder voorouders.

Trouwens wanneer Gosse Ates een eerste maal gehuwd zou zijn met Minke Janties, is hij afkomstig van Wirdum. Zij huwden 22 december 1666 in Leeuwarderadeel. Hij van Wirdum, zij van Weidum. Nog niet verder gekomen. Hopelijk helpen de genoemde boeken mij makkelijk verder.

groetjes
Derk

A.van Unen
Berichten: 1
Lid geworden op: vrijdag 12 apr 2013 10:04 am

Re: Terpstra (Mantgum)

Bericht door A.van Unen » maandag 15 apr 2013 12:51 pm

Hallo,

Ik ben nageslacht van Reinder Entes en al jaren op zoek naar de verste voorvader. Lang in Rauwerd blijven steken, maar nu w.s.
deze voorvader gevonden en ook die van jullie.

Gedoopt te Bozum (DTB 63) Baarderadeel:
Ente, 06.04.1629 z.v. Heerke Wybrens x Doetje. Doopheffer is Jancke Wybrens (x Lolle Jeltis in 1625?)

Van w.s. ditzelfde paar nog gevonden:
Wybren, ged. 18.05.1634 te Wommels/Hidaard (Hennarderadeel) - Wybren tr. 05.06.1659 met Barber Jans te Leeuwarden (zn Gerrit )
Oentie, ged. 14.01.1638 te Wommels/Hidaard. Bij Beiden als moeder vermeld Doetje Hemes.

Dan nog in Sneek:
Heme, ged. 29.01.1646 te Sneek.

Vermoedelijk zijn er wel meer kinderen geweest gezien leeftijdsverschil tussen de kinderen, maar die ws. elders gedoopt en niet
overal gaan de DTB's even ver terug, dus die niet te achterhalen op deze manier.
Van Oentie en Heme (nog) niets kunnen vinden. Misschien wel getrouwd, maar niet te achterhalen via DTB

Heercke en Doetje w.s. overleden te Sneek of Rauwerd. Ze zijn nogal eens verhuisd zo te merken.

Van zoon Ente dan: (Ook huwelijk niet te achterhalen via DTB) w.s. getrouwd met een Dieuwke Reiners? ca. 1653 te Rauwerd?
Uit dit huwelijk:
1. Wybren Entes, ged. ca. 1655 te Rauwerd? Nageslacht wordt Kamstra.
2. Reiner Entes, ged. ca. 1657 te Rauwerd? Wordt Raadersma.
3. Jancke Entes, ged. ca. 1662 te Rauwerd? Zij trouwde met Rein Ulbes. Wordt Dijkstra.

Naar mijn mening kan overigens Heert Reinerts x Claeske Jelles (1675 Rauwerderhem) geen direkte familie van Ente zijn.
Mogelijk hebben Heercke en Doetje nog wel een zoon Reinder gekregen waar deze dan nageslacht van kan zijn.

Uit het huwelijk van Reinter Entes x Eedske Pieters en x Ytie Franses bekend:

Ente Reinders (x Attie Tjerks van Rauwerd)
Gerbrigh Reinders - jong overleden w.s.)
Frans Reinders (x Doedtje Gerbens van Mantgum) 2 kinderen. Reinder en Ytie. Nageslacht heet Raadersma.

Zal kijken of ik nog meer kan vinden zo gauw ik tijd heb,

Groeten,
Adrie van Unen-Raadersma

RintieJ
Berichten: 17
Lid geworden op: maandag 20 feb 2012 11:38 pm

Re: Terpstra (Mantgum)

Bericht door RintieJ » woensdag 17 apr 2013 11:33 pm

Via de vroegere Stg. Geslachten Zijlstra ben ik in het bezit geraakt van een bijdrage van w. Auke de Vries bestaande uit fragmenten van een kwartierstaat die op de voorouders van Wybren Entes betrekking hebben.
Ik meen dat de genealogische nalatenschap van Auke de Vries bij Tresoar is ondergebracht maar wellicht hebben lezers van dit forum daarover nadere informatie.

Ik geef de informatie zoals ontvangen. Ik heb het [nog] niet geverifieerd.

Kenners zullen hier ongetwijfeld Aef Meinerts herkennen [ja krekt: Scarwier] ;-)

Mijn afstamming loopt hier via Jancke Entes en Rein Ulbes.
De kinderen van Pieter Entes en Oelkje en Trijntje Obbes noemden zich overigens Rienstra, Dijkstra, van Dijk en Zijlstra. Zij hebben de toponymische mogelijkheden van hun woonplek, de Sybrandabuursterzijl, aardig weten te benutten. :)

Met vriendelijke groet,
RJ

aanvulling 20-4: De onderstaande gegevens zijn ook verwerkt in de kwartierstaat Oostra in Gen. Jierboek 2004 waarin Ente Wybrens en Mincke Gosses voorkomen op nrs 966/967.
Bij : de geslachten Zijlstra, 29e verantwoording, blz. 33.

26.544. Jan Entes x Dyu Jans, weduwe Jan Reyners.
0p 6 mei 1584 - Rhem A 2 - worden genoemd Aeff, weduwe Ente N [= Jans] en Jan Entes voor hem zelf en mee voor Claes en Dirck Entezonen en Trin en Testers[??] Entedochters; als curatoren worden gekozen Marten Martens en Jacob Pyters.
Op 29 febr 1608 - Baarderadeel C 2 - treedt Dieu Jans, gehuwd met Jan Entes te Rauwerd, op uit naam van haar kind bij wijlen Jan Reyners, haar eerste man; genoemd worden verder als familie van Jan Reyners :
Epe Hessels te Jorwerd voor zijn kind bij wijlen Sij Reynersdr,
Marij Reynersdr gehuwd met Take Egberts te OosterWierum,
Bauck Reynersdr gehuwd met Cornelis Isbrantszn te Weidum,
en Heyn Reyners te Dorkwerd (Groningen}voor hem zelf .
Op 7 april 1647 - Rhem A 10 - worden genoemd Pyter Hettes te Weidum curator over Rixtie, weeskind van Reiner Jans, Ente Jans, haar oom, Tryntie Reyners haar zuster, en hun zalige bestemoeder Dyw Jans.
Op 7 juni 1648 - zelfde bron - worden genoemd Tyete Reins, als man en voogd van Trijntie Reyners te Offingawier, Pyter Hettes te Weidum als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Rixtie Reyners, Ente Jans to Rauwerd, te zamen erfgenamen van wijlen Dyw Jans, hun moeder, resp. bestemoeder; verder een huisinge, hooiberg, watermolen enz met de ontruiming van de sathe en landen te Rauwerd, een testament van Jantke Jansdr, moeije, Gerben Jans te Rauwerd; Trijntie en Rixtie krijgen elk volgens testament van Gerben ... een derde part.
Op dezelfde datum worden genoemd Ente Jans te Rauwerd en Tyre Reyns te Offingawier als curatoren over Rixtie Reiners, nagelaten weeskind van wijlen Reyner Jans en Trijntie Idses, in de plaats van Pyter Hettes.
Als kinderen bekend: Ente, die volgt, Reiner, Jentke (dr) en Gerben.

13.272. Ente (Inte) Jans x Tiets Jacobsdr.
Zij woonden te Rauwerd.
Op 25 juli 1654 - Wymbrdl X 9 - wordt in het hypotheekboek geregistreerd een vordering van het echtpaar.
De vrouw overleed 28 aug 1677 blijkens het lidmatenboek van de Geref. kerk te Rauwerd. Op 2 mei 1678 worden over de minderjarige kinderen Reiner, Jancke en Oege benoemd Wirdmer Wirdmers te Itens, gehuwd met Antie Jacobs, zuster van de moeder, en Wibren Jacobs te Terzool, broer van de moeder.
De man zal kort voor 2 juni 1681 overleden zijn, want dan heeft er - Rhem L 4 - inventarisatie plaats.
Kinderen waren Jan, Wybren, Dieuke, Reiner, Jancke (dr) en Oege.
Op 4 maart 1677 werd er in de gemeente Rauwerd ca attestatie verleend voor het huwelijk van Jan met Idske Romckes, weduwe Pyter Rommerts, van Lichtaard.
Wybren, geboren 1653/54, was gehuwd met Pytrick Jacobs, van Friens; hun huwelijk werd op 16 januari 1682 voor het eerst geproclameerd voor het gerecht van Idaarderadeel. Pytrick was weduwe van een Hedde N, waarbij een dochter Eelck.
Dieuke, geboren 1655/56, trouwde 22 mei 1681 te Oosterend Henn. met Tiette Luitiens.
Reiner, geb 1658/59, trouwde op 9 dec 1683 te Sybrandaburen met Eets (Eedske) Pyters; hij trouwde II op 30 april 1693 te Sybrandaburen met Itie Franses.
Jancke, geb 1660/61, trouwde in 1687 te Sybrandaburen met Rein Ulbes, gedoopt 25 febr 1655 te Lutkewierum als zoon van Ulbe Reins en Auck Bauckedr.
Oege werd geboren in 1665/66; geen nadere gegevens bekond.
Voor de familie van Tiets Jacobs, zie apart blad (13.273).

106.184. Jacob, geb plm 1544.
kinderen : Willem, Wybren gehuwd met Gerls Hiddedr, en Ancke, gehuwd met Hette Wobbes. Wybren volgt.

53.092: Wybren Jacobs x Gerls Hiddedr.
Op 7 maart 1597 - Rhem A 3 - kopen Willem en Wybren Jacobszonen
te Terzool van Ancke Jacobs, gehuwd met Hette Wobbezn.
Op 1 okt 1599 - zelfde bron - koopt het echtpaar te Terzool van Ancke Jacobsdr, gehuwd met Hette Wobbes, te Offingawier.
Kinderen: Jacob, die volgt, en Willemke, gehuwd 27 april 1619 voor het gerecht van Rauwerderhem met Tjepcke Aesges.

26.546. Jacob Wybrens x Tyttie Oegedr.
Op 23 nov 1620 - Rhem A 6 - komt het echtpaar, wonende te Terzool, als koper voor.
Op 8 febr 1636 en 26 febr 1641 wordt hij genoemd als dorpsvolmacht van Terzool.
Op 24 mei 1636 - Wymbrdl X 7 - blijkt een vordering van het echtpaar op het echtpaar Jetse Sickes en Eet Oegedr te Nijland.
Op 16 aug 1636 - Rhem A 9 - is sprake van de weeskinderen van Jacob Wybrens, dorpsrechter van Terzool, en wijlen Tyttie Oegedr; curator is haar vader Oege Oenes te Goingarijp. De vader is dan hertrouwd met Trijntje Gerbens, dochter van Gerben N en Aris Lyuwedr .
Op het stemkohier van 1640 komt Jacob Wybrens voor als gebruiker van Terzool nr. 16.
Kinderen :
Tiets, gehuwd met Ente {Inte) Jans; zie 13.272.
Antie, gehuwd met Wirdmer Wirdmers;
Wibren, gehuwd voor 1675 met Tyttie Sipkes, dochter van Sipke Harmens en Trijntje Gabes; daarna in 1683 met Tyttie Sioerds Tolsma, weduwe Jouke Jochems.
Gerls, gehuwd met Pybe Symons
(mogelijk) Impck, gehuwd met Aesge Tjepkes.

Plaats reactie