Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » zondag 5 jun 2016 4:24 pm

Ter aanvulling, uit Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706

[77] 8-3-1685 registratie obligatie d.d. 3-5-1676. Gecasseerd 5-3-1686.
Upke Hilbrandts Gaijckema x Rinske Hendrix, e.l. te Oosterend, zijn schuldig Sijtsse Haanties x Jauck Piers, e.l. te Itens, 299 gg. [Is de J van Jauck een mislukte B?]

[335 vo.] 7-6-1700 registratie van obligatie d.d. 14-5-1696. Gecasseerd op verzoek van Trijntje Poppes 15-10-1709.
Feijcke Dircx huisman te Winsum is schuldig 500 cg. aan Sijtse Haanties, huisman te Itens.
[Relatie met Poppe Haenties x Gerbrich Jans en broer Douwe Haenties, genoemd op fo. 84/85?]

Is deze Leijenaer bekend?
[168 vo.] 9-1-1691 registratie van obligatie d.d. 16-1-1688. Geroyeerd 15-4-1693.
Claes Hotses, mr cuiper te Rien, x Siouck Meinderts, e.l., zijn schuldig 480 cg. aan Jan Pijters Leijenaer, burger en houtcoper te Harlingen, x Reinu Gerrits t.z.v. geleverde houtwaren.

Geen relevante Jansen en Dirksen gevonden in dit inv.nr. 64. NB, de indexen van de inv.nrs. van HEN in die periode zijn geen volledige naamlijsten van alle voorkomende personen, zoals we die tegenwoordig zouden verwachten. Inhoudelijk zoeken is noodzakelijk.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 6 jun 2016 2:22 am

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706-1720 bevat nog
30-9-1716 registratie van obligatie d.d. 11-10-1701. Geroyeerd op verzoek 7-6-1719.
Gerbens Sijbrens x Trijntje Harmens, e.l. te Itens, zijn schuldig 250 cg aan Evert Jansen Coopman won. op Kromwal onder dorp Britswerd.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720-1745 bevat meer.
Hier expliciet: [31] 10-2-1723 registratie van obligatie d.d. 23-5-1719. Geroyeerd op verzoek van de crediteuren [JA x TJ zelf?] 1-11-1752.
Jacob Joukes x Sibbeltie Fekkes, e.l. te Offeringawier, zijn schuldig Jan Abrahams x Teuntje Jelles, e.l. te Oosterend, 999 cg. Dus inderdaad Jelles als patroniem.

Zie verder in dit inv.nr.: fo. 66 (Jan Jelles x Acke Jans te Itens 1729), 102 vo. (Gerrit Dircks x Trijntje Benedicx te Itens, 1725), 151, 162, 220 vo., 222 vo. (Sijtse Riens te Hennaard gesterkt met zijn curator Jan Dirks te Itens, schuldig 500 cg. aan Johannes Jelles [x Uilkje Rienks, zoals bekend] te Oosterend, 1727), 223 en 223 vo. (Dirk Jans, huisman te Hennaard, gesterkt met zijn vader Jan Dirks te Itens, 1742). De familie was rond 1700 verre van armlastig.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 9 jun 2016 8:47 pm

Beste Anton,

Je hebt al vele mooie puzzelstukjes gevonden. Zal daar nog induiken. Ondertussen zoals gevraagd een stuk deel genealogie uitgewerkt omtrent de gevonden gegevens van Jelle Jans.

Reconstructie Jelle Jans afkomstig van Itens.
Op dit moment van schrijven is zijn de volgende nazaten van Jelle Jans uit diverse historische gegevens naar voren gekomen. Het is evenwel nog niet duidelijk of genoemde nazaten afkomstig zijn uit het huwelijk met Hincke Jans of dat van Antie*23 Sytses of Sieuke*7 Seytses.

Noot auteur;
- Het hypotheek boek geeft aan op 13 juli 1712, Jelle Jans en Antie Sytses egteluiden, zie voetnoot 23
- Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd) verzameld door W. Zondervan geeft aan op 2 maart 1713 Jelle Jans met sijn frou Sieuke Seytses, zie voetnoot 7


Reconstructie Jelle Jans woonachtig tot Itens

Jelle Jans geb. omstr. 1654*4, ontvanger en pachtboer (1698 &1728 Itens; stemkohier nr. 9 en gezamenlijk met Dirk Jans stemkohier nr. 15 ) te Itens bevestiging huwelijk met Hincke Jans op zestien juli 1682 voor hervormde gemeente Itens/Hennaard*1,3. Hij dan woonachtig tot Bozum en zij tot Itens. In 1712 Jelle Jans als huisman en ontvanger tezamen met Antie Sytses genoemd als echteluiden te Itens. Jelle is op 2 maart 1713 aangeschreven, tesamen met zijn vrouw Sieuke*7 Seytses beide dan afkomstig van Ytens, bij de Doopsgezinde Gemeente te Kromwal (Britswerd later Itens). Sieuke*7 overlijdt in 1720*7.

Kinderen van Jelle Jans*11, volgorde onzeker:
1 Oedtske Jelles, doop 1 april 1683*2.

2 Jan Jelles*3, geboren in 1685, overl. 19 sept. 1775 op 90 jarige leeftijd te Itens*24, pachtboer op sathe Op Eed (1728 Itens; stemkohier nr. 5) te Itens. Op een juni 1727 aangenomen als doopsgezind broeder te Kromwal (Britswerd later Itens)*7 samen met zijn vrouw. Zijn vrouw komt te overlijden in 1728. Hij hertrouwt met weduwe Acke Jans voor de hervormde gemeente Itens/Hennaard, bevestiging van dit huwelijk op 3 juli 1729. Beide dan woonachtig tot Itens*8.

3 Johannes Jelles*3, overleden voor 15 december 1747, pachtboer (1728 Oosterend; stemkohier nr. 17) te Oosterend. Op drie juni 1714 aangenomen als doopsgezind broeder te Kromwal (Britswerd later Itens)*7. Bevestiging huwelijk met Uylts (Uilkje) Rients*22 (Rienks) op dertien juni 1717 voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard. Hij dan woonachtig tot Oosterend en zij tot Hennaard*6. Zij als doopsgezind zuster aangenomen op zes juni 1717 te Kromwal (Britswerd later Itens)*7.
Uit dit huwelijk*20, volgorde onzeker:
...3a – Maaike Johannis
...3b – Antje Johannis
...3c – Akke Johannis
...3d - Jeltje Johannis
Op 31 december 1747 wordt huwelijk*21 van Uilkje Rienks als weduwe*20 bevestigt met vrijgezel Klaas Pijtters. Beiden dan woonachtig tot Oosterend.

4 Theuntie Jelles*3*19, Gehuwd met Jan Abrahams dan afkomstig van Itens. Hij in 1728 pachtboer te Hennaard (1728 Hennaard; stemkohier nr. 8 en 9 ) *18*19. Jan is aangeschreven vanuit Itens bij de doopsgezinde gemeente Kromwal (Britswerd later Itens) op drie juni 1714 met zijn vrouw. Hij overleden op 20 juni 1775.*7 en begraven op 28 juni 1775*16

5 Douwe Jelles*10 begraven zes mei 1768 te Itens*13, Ontvanger en boer te Itens*12 in 1725 aangenomen als doopsgezind broeder te Kromwal (Britswerd later Itens)*7. Bevestiging van huwelijk*14 met Hijke Wybes op elf juni 1730 voor hervormde gemeente Itens/Hennaard. Hij dan woonachtig tot Itens en zij tot Oosterlittens. Zij is gedoopt en voor zuster aangenomen op acht juni 1731 bij de doopsgezinde gemeente Kromwal (Britswerd later Itens). Zij is overleden op 12 augustus 1778*7 begraven op twintig augustus 1778*15.


Voetnoten/onderbouwing
*1 - Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 391,aktenummer 120. Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1648-1810.
*2 - Doopboek Herv. gem. Itens en Hennaard,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 391,aktenummer 95. Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1647-1810.
*3 - Proclamatieboek 13-05, nedergerecht Baarderadeel – invoernummer 68 – folio 1-58 / RA310-1 nr 57.d.d. 19 maart 1716 vercoop huisinge te Cromwal door Evert Jans nagelaten.
*4 - Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 29 lid.d. 27 april 1670 - 16 jarige Jelle Jans in relatie tot ouders Jan Jelles en Teuntie Nardis (Nardus). -Door auteur gestelde hypothese, niet gestaafd middels aktes
* 5 - Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 112 Jan , Tettie en Sytse Rienks tot Hennaard gesterkt met Jan Dirks hun curator regraten Contra Johannes Jelles huisman tot Oosterend regade….. den 18 july 1721.
*6 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 397,aktenummer 401. Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1638-1719
*7 – Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd) verzameld door W. Zondervan.
*8 - Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 391,aktenummer 3. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1648-1810
* 9 –n.v.t.
*10 – Doopsgezind jaarboekje 1965 – 59ste jaargang, uitgave: Algemene Doopsgezinde Sociëteit – beschikbaar bibliotheek Tresoar te Leeuwarden. Hierin zinsnede, pag 32 – “De samenkomsten op Kromwal zullen eerst steeds geleid zijn door broeders uit de gemeente. De enige van hen met naam bekend is Jelle Jans, een “hoog geacht en aanzienlijk huisman te Itens”. Omstreeks 1700 werd hij aangezocht tot het waarnemen van de predikdienst. Doch vooral wegens “zijn geklommene jaren” vond hij het beter zijn zoon Douwe Jelles op te leiden voor dit ambt. Deze heeft bijna 50 jaar de bediening waargenomen.”
*11 – op moment van dit schrijven is nog niet duidelijk of de genoemde kinderen allen afkomstig zijn uit het huwelijk van Jelle Jans met Hincke Jans. Dit komt mede door het aannemen van doopsgezinde broeder Jelle Jans op 2 maart 1713 tezamen met zijn vrouw Sieuke Seytses te Kromwal later Itens/Hennaard.
*12 - Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel,archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar,inventarisnummer 6478,blad 2, aktenummer 11903, Periode: 1749. Locatie: het dorp Itens, Aantal volwassenen: 5, Aantal kinderen: 2, Aanslag: £ 59:8:-, Douwe Jellesz, Diversen: ontvanger, boer, goed beslag.
*13 - register van overledenen Itens, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar,inventarisnummer 404,aktenummer 57.Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1767-1789. Religie: DG. Bron: DTB Begraven. Soort registratie: DTB inschrijving begraven. Datum: 06-05-1768. Overledene, Douwe Jelles overleden - te Itens
*14 - Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 391,aktenummer 18. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1648-1810. Bron: DTB Trouwen. Soort registratie: DTB inschrijving trouwen. Datum: 11-06-1730. Soort akte: bevestiging huwelijk. Bruidegom Douwe Jelles wonende te Itens. Bruid Hijke Wijbes wonende te Oosterlittens
*15 - register van overledenen Itens, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar,inventarisnummer 404,aktenummer 59. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1767-1789. Religie: DG. Bron: DTB Begraven. Soort registratie: DTB inschrijving begraven. Datum: 20-08-1778. Overledene, Hieke Wiebes overleden - te Itens, relatie van Gehuwd met Douwe Jelles
*16 - register van overledenen Itens, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar,inventarisnummer 404,aktenummer 69. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1767-1789. Religie: DG. Bron: DTB Begraven. Soort registratie: DTB inschrijving begraven. Datum: 28-06-1775. Bijzonderheden: Opm: De overledene was lidmaat. Overledene Jan Abrahams 61 jaar oud overleden - te Hennaard
*17 Stem- en floreenkohieren 1718 en 1728,archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar,inventarisnummer 3356. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1728. Bron: Stemkohieren. Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren. Datum: 1728. Plaats: Hennaarderadeel.
Bijzonderheden:. Locatie: Hennaard. Stemnr.: 8. Aantal stemmen: ¼. Gebruiker Jan Abrahams. Eigenaar; papist Dr. Arent Bolten.
Bijzonderheden. Locatie: Hennaard, Stemnr.: 9. Aantal stemmen: ¼, Eigenaar; papist Dr. Arent Bolten. Gebruiker Jan Abrahams.
*18 - Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel,archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar,inventarisnummer 6478,blad 1, aktenummer 11894. Periode: 1749. Bron: Quotisatie kohieren. Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren. Datum: 1749. Plaats: Hennaarderadeel. Locatie: het dorp Hennaard. Aantal volwassenen: 6. Aanslag: £ 61:8:- Bewoner Jan Abramsz. Diversen: boer, wel in staat
* 19 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720-1745. Hier expliciet: [31] 10-2-1723 registratie van obligatie d.d. 23-5-1719. Geroyeerd op verzoek van de crediteuren [JA x TJ zelf?] 1-11-1752. Jacob Joukes x Sibbeltie Fekkes, e.l. te Offeringawier, zijn schuldig Jan Abrahams x Teuntje Jelles, e.l. te Oosterend, 999 cg.
In afwijking van voetnoot 3 is de patronymica van Theuntie Jans niet correct. Getuige de genoemde familiare staken zou dit Jelles moeten zijn. Dit komt naar voren in de akte beschreven onder voetnoot 19.
*20 - HEN, inv.nr. 19 (159), 15-12-1747: Jelle Jans, ontvanger te Itens, ouder dan 95 jaar, verzoekt om benoeming van curatoren over Maaike, Antje, Akke en Jeltje Johannis, kinderen van zijn overl. zoon Johannes Jelles, huisman te Oosterend, x Uilkje Rienks, die nu hertr. met Klaas Pijters, vrijgezel onder Oosterend. De curatoren zijn Jan Jelles, huisman te Itens, en Douwe Jelles, huisman [en ontvanger] te Itens. Zij worden benoemd op behoorlijke "eed" als mennonijten.
*21 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 399,aktenummer 160. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1720-1810. Bron: DTB Trouwen. Soort registratie: DTB inschrijving trouwen. Datum: 31-12-1747. Soort akte: bevestiging huwelijk, Bruidegom Klaas Pijtters wonende te Oosterend. Bruid Uilkien Rienks wonende te Oosterend.
*22 - HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717. Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks;
*23 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720 folio 71 d.d. 13 juli 1712.
Claas Jellis Mr. smid tot Rien...schuldig te wesen aan...Jelle Jans huisman en Antie Sytses egteluiden tot Ytens...
(Achterin bij inhoudsopgave staat vermeld Claas Jelles debet aan de ontf Jelle Jans.)
*24 - register van overledenen Itens, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 404, aktenummer 72
Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1767-1789, Religie: DGBron: DTB Begraven, Soort registratie: DTB inschrijving begraven, Datum: 19-09-1775
Overledene, Jan Jelles 90 jr oud overleden - te Itens
Voetnoten dienen nog logisch te worden genummerd.
MVG.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 3:42 pm, 12 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 24 jun 2016 5:45 pm

Beste Anton en medespeurders,

Op basis van advies eens gestart in de hypotheekboeken. Kwam deze tegen
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706-1720, folio 71 d.d. 13 juli 1712.
Claas Jellis Mr. smid tot Rien...schuldig te wesen aan...Jelle Jans huisman en Antie Sytses egteluiden tot Ytens...
Achterin bij inhoudsopgave staat vermeld Claas Jelles debet aan de ontf Jelle Jans.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706-1720, folio 151 d.d. 23 augustus 1719.
Claas Sjoerds en Martien Gosliks egteluiden tot Ytens verklaren mits desen schuldig te wesen aan Gerryt Dirks huisman aldaar de somma van twe hondert carg.....inlossinge van reversael in dato den 7 april 1706...
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:31 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 17 okt 2016 11:14 pm

Beste Anton en medespeurders,

Zoals aangegeven zou ik terugkomen op mijn onderzoekshypothese omtrent een mogelijke koppeling tussen de familie Posthumus van Easterein en de familie Jans van Itens/Britswerd.
Op basis van een akte genoemd in een eerdere reactie, zelf gevonden aktes en de gevonden informatie van Anton e.e.a. eens op papier gezet.

Veel informatie en mogelijke aanknopingspunten evenwel ontbeert het mij aan een akte waaruit een familiaire verbondenheid naar voren komt.

Wat mij opvalt is dat in de aktes van de Nedergerechten Hennaarderadeel gesproken wordt over de dochter van Jan Dirks (Posthumus) namelijk Eelkje/uilkje Jans.
Indien er een familiare band zou zijn tussen Posthumus van Easterein met de Jans van Itens/Britswerd dan lijkt het me waarschijnlijk dat Evert, Dirck, Jacob en Hinke eveneens worden benoemd in relatie tot Eelkje/Uilkje. Echter heb ik een dergelijke akte nog niet kunnen vinden tussen de informatie uit de Nedergerechten.

Onderzoeksopzet vervolg traject:
Voor de zoektocht naar Jan zal ik de gevonden akten omtrent Evert, Dirck, Jacob en Hinke (Jelle Jans) uit de Nedergerechten Hennaarderadeel trachten te bundelen. Wellicht dat zodoende aanvullende informatie c.q. namen naar boven komen en leiden naar onze gezochte Jan.

In onderstaande een overzicht, excuus voor slechte leesbaarheid van bestand dit komt door de maximaal toegestane MB aan upload, middels in/uitzoomen wordt de leesbaarheid vergroot.
[img]
Onderzoekshypothese fam. Jans & Posthumus-concept.jpg
Hypothese Posthumus link met Jans
[/img]

Bronnen
zie vorige geplaatste reacties, (bronnen wel gebundeld evenwel niet leesbaar te krijgen in JPG <250KB)

Groet,
Hielke Leijenaar

ps; Anton, zocht jij ook niet naar Adema's? zoals je zult zien in overzicht eveneens een Riemcke Obbes Adema lijkt me een halfzus van Jan Bauckes, e.e.a. via site allefriezen dus deze lijn nog niet middels een akte uit het Nedergerecht Hennaarderadeel onderbouwd.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zondag 30 okt 2016 7:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zondag 30 okt 2016 6:49 pm

Beste medespeurders,

In navolging van bericht van Hans Bootsma omtrent ene Taets Jans echtgenote in 1666 van Jan Dircx (bron BBH pag 32.) Heb ik enige puzzelstukjes uitgezocht en in onderstaande bijlage opgenomen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een familiare band is met onze gezochte Jansens van Itens/Britswerd/Cromwal. Evenwel reconstrueren we hiermee wel een stukje Itens omstreeks 1666. Wellicht dat uit het onderzoek naar het Nedergerecht Hennaarderadeel bepaalde namen hiermee kunnen worden verbonden.
Hypothese  - Hans Bootsma - sathe Aankema stem 8 Itens.jpg
Sathe Aankama te Itens rond 1666
Groet,
Hielke Leijenaar

bronnen
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 16-01-1617
Soort akte: bevestiging huwelijk, Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken Tresoar,inventarisnummer 141,aktenummer 2156, Gemeente: Bolsward, Periode: 1607-1666. Melis Melissen huwt Tiets Douwes te Bolsward.

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 07-05-1653
Hypotheekboek,archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar,inventarisnummer 0093,blad 71v, aktenummer 116
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658
Melis Melisz te Oenkerk verklaart ƒ 200 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Fetse Tipckes te Wirdum, als vader en voorstander van zijn zoon Mintse Fetses, in echt getogen bij Mints Aenedr, terzake aandeel erfenis van wl. grootmoeder Tiets Douwes; getekend door Douue Melis voor zijn vader Melis Melisz (abus. gedateerd 7 mei 1655, moet zijn 1653)

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 07-05-1653
Hypotheekboek,archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar,inventarisnummer 0093,blad 68v, aktenummer 110
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658
Melis Melisz te Oenkerk verklaart ƒ 600 schuldig te zijn aan zijn zoon Douwe Melisz, en Auck Gosses, el. aldaar, terzake verschot op het huis op de plaats, zate en landen, tegenwoordig door partijen samen bewoond en gebruikt

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 28-04-1655
Hypotheekboek,archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar,inventarisnummer 0093,blad 75, aktenummer 122
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658
Melis Melis te Oenkerk verklaart ƒ 426 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Sybbel Melis, zijn dochter, bestaande uit ƒ 230 met twee jaar rente, wegens "veraccordeerde" moederlijke goederen, en nog ƒ 100, aanbeërfd van Saecke Douues Stapert, door Melis Melis ontvangen uit handen van Dominicus Stapert te Franeker, maakt samen ƒ 426; aldus vastgesteld door bemiddeling ("tussenspreecken") van Jan Obbes en Jan Janssen te Oudkerk

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 28-04-1655
Hypotheekboek,archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar,inventarisnummer 0093,blad 74v, aktenummer 121
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658
Melis Melis te Oenkerk verklaart ƒ 230 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Douue Melis en Auck Gosses, el., zijn zoon en schoondochter, wonende aldaar, met twee jaar rente, wegens "veraccordeerde" moederlijke goederen, aldus vastgesteld door arbitrage ("tussenspreecken") van Jan Obbes en Jan Janssen te Oudkerk

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 1659
Plaats: Tietjerksteradeel
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 713,aktenummer 10
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1659-1850
In 1659 lidmaat
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
Lidmaat, Melis Melis wonende te Oenkerk

Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
, archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar,inventarisnummer 1,aktenummer 35329
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850
Melis Melis
Bijzonderheden:
Melis Melis; boer te Oenkerk, 1640 gebr. stem 13, op lidm. lijst 1659
Internetbronnen
https://archive.org/stream/historischeg ... 2/mode/2up

https://www.allefriezen.nl/

https://static.coret.org/img/go/user/19 ... alogie.pdf

http://www.genealogy.com/ftm/b/o/t/Hans ... -0093.html

http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse. ... 7433&new=1

http://www.ancestry.com/genealogy/recor ... _204317663

http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse. ... 4366&new=1

http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse. ... h=10264101

https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I49391.php

https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I49117.php
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 2:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 1 nov 2016 11:21 pm

Beste Anton en medespeurders,

Op dit moment een tweetal hypothese uitgezocht omtrent Jan. Dit betreffen:
- Hypothese familaire band tussen Posthumus van Oosterend en familie Jans van Itens/Britswerd/Kromwal.
- Hypothese familiare band betreffende zathe Aankema te Itens op aangeven van Hans Bootsma.


Middels de bovengenoemde hypotheses zijn (nog) geen concrete familiare verbindingen middels aktes gevonden met de familie Jans van Itens/Britswerd/Cromwal. Voor de zoektocht naar Jan zal ik daarom de gevonden akten omtrent Evert, Dirck, Jacob en Hinke (Jelle Jans) uit de Nedergerechten Hennaarderadeel trachten te bundelen. Wellicht dat zodoende aanvullende informatie naar boven komt omtrent Jan. Deze werkzaamheden ben ik op dit moment aan het uitwerken.

Vooruitlopend op bovengenoemde “bundeling” heb ik e.e.a. uitgezocht omtrent deze akte
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 127
Bottie Haenties old in’t 20ste en Minne Haenties old in’t 18de jaer, beide wonagtig tot Oosterend regraten
Contra.
Gerben Jans Brand vroedsman tot IJlst, en Douwe Dirks huisman tot Lutkewierum regaden…..den 16 april 1728
Gekeken is of hier een familiare band aanwezig is. Mijn bevindingen tot zover;
Haentie Jans doopt hervormd op 03-03-1709 te Lutkewierum/Rien een Bottie.
Hantie Jans en Jancke Minnes dopen hervormd 26-04-1711 te Oosterend/Hennaard een Minne.
(bron site AlleFriezen)
Overdenking
Op basis van de akte uit het nedergerecht Hennaarderadeel zou: Bottie Haenties zijn geboren in het jaar 1708 en Minne Haenties zijn geboren in 1710. Getuige de periode, woonplaats en patronymica en dopen lijkt het mij dat het hier gaat om de kinderen van:
Haentie Jans en Jancke Minnes. Zij huwen 16-05-1708 hervormd te Lutkewierum/Rien.
(Bron Alle Friezen ,Haantje Jans met Jancke Minnes beide woonachtig tot Rien)
In akte wordt tevens vermeld, Gerben Jans Brand vroedsman tot IJlst. Via Genealogie Oppedijk van IJlst het volgende:

Walle Melisz. Oppedijk

Ged. IJlst 30 november 1704; mr. grofsmid en koopman te IJlst. Overleden aldaar na augustus 1759, doch vóór mei 1760. Huwde IJlst 29 oktober 1730 Ytje Gerbensdr. Brandt, ged. IJlst 20 december 1711 en overleden september 1778, dochter van de houthandelaar en burgemeester Gerben Jansz. Brandt, die te IJlst trouwde 3 november 1709 met Wytske Pietersdr. Carolus/Krolus.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 2:33 pm, 3 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 1 nov 2016 11:42 pm

En omtrent deze akte.
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 110
Akke Haenties old in’t (18)? de jaer en Antie Haenties old in’t (15)?de jaer gesterkt met Rixt Wybes haer moeder tot IJtens regraten
Contra
Tjeert Sijtses huisman tot Ytens en Jan Dirks huisman aldaar regaden…hebben de regaden den behoirlijken eed als mennonisten…...25 maij 1718.
De volgende aanvulling;
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1720-1745 – invoernummer 66 – blad 102
21 januari 1730
Rixt Wybes huisvrouw en Jacob Tania huisman tot Oosterend registreren ontvangen obligatie van Gerrijt Dirks en Sjoukjen Benedictus egteluiden huisluiden tot Ytens.
En zodoende deze gegevens uit de site van AlleFriezen
Jacob Rinses Tania is hervormd gedoopt te Achlum op 25 augustus 1689. Hij huwt met Richtie Wijbes op 15 mei 1718 hij dan woonachtig tot Achlum en zij dan te Oosterend. Jacob Rinses is een kind van Rinse Piers Tania en Sijke Sybrantsdr. Ze huwden op 29 september 1678 voor hervormde gemeente Welsrijp/Baijum en hervormde gemeente Franeker, beiden dan afkomstig van Welsrijp.


Bronnen
https://viewer.tresoar.nl/toon.php?p=10 ... 84&x=9&y=0
http://www.simonwierstra.nl/TANIA.htm

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Achlum en Hitzum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 275, aktenummer 411, Gemeente: Franekeradeel, Periode: 1656-1811, Doopboek Herv. gem. Achlum en Hitzum, Bron: DTB Dopen, Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 25-08-1689, Plaats: Achlum
Dopeling Jacob, Vader Rinse Piers Tanja, Moeder, Sijke Sijbrants

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 397, aktenummer 199, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1638-1719, Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 15-05-1718, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jakob Rintjes Tanja wonende te Achlum, Bruid Richtie Wijbes wonende te Oosterend

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 261, aktenummer 1801, Gemeente: Franeker, Periode: 1650-1683, Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 29-09-1678, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom, Rinse Tania wonende te Welsrijp, Bruid,Syke Sybrants wonende te Welsrijp
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 2:28 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 23 nov 2016 12:29 pm

Beste Anton en medespeurders,

Tijdens het opzoeken van aktes uit de nedergerechten omtrent de familie Jans kom ik regelmatig te Hennaard de naam Rienck Jans tegen in relatie tot akten Jelle Jans/Jan Dirks. Wat mij nu opvalt is de partner van Rienk Jans. Zij wordt in de volgende hypotheek akte “Sytses” genoemd.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706
[324] 6 april 1700 registratie van obligatie d.d. 12 april 1695. Gecasseerd juni 1701.
Marten Claesen huisman en Dieuwke Hiddis echteluijden tot Oosterendt, zijn schuldig Rienk Jans en Maijke Sytses echteluijden tot Hennaard.
Dit in tegenstelling tot de gegevens uit de genealogische aantekeningen van de Doopsgezinde Gemeente Kromwal. Daar het volgende:
(Blz 23) Aengeschreven Hennarderradeel bij gen (aem) t Hennardt
1713 den 2 marti De weedu van Rient Jans (1717 11 april Mayke Rients overleden en in den herre gerust)
Getuige de bovengenoemde hypotheekakte en onderstaande autorisatieboek en personele goedschatting:

Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 108
Sjuke en Uylk Rienks voor haar selven en wegens Jan, Tettie en Sytse Rienks alle tot Hinnaard wonagtig regraten
Contra
De ontvanger Jelle Jans en de Jan Dirks huislieden tot Ytens regrarden…hebben de regraten als mennonyten den behoirlijken eed…den 19 april 1717.
(opmerking auteur, zie datum van overlijden van Mayke Sytses in relatie tot datum van curatoren resp. 11 april 1717 om 19 april 1717)

Personele goedschatting 1705, Dorp Hennaard 100 en 1000ste penning
Rienk Jans aangeslagen voor 1500,-. Toevoeging op blad; Rienk Jans als curator over het weeskind van Saecke Jacobs haar op het dorp Yttens in plaats van Sytse Haanties die verstorven is.

Is mijn persoonlijke hypothese/opvatting dat Mayke Sytses een dochter is van Sytse Haenties. Dat verklaart waarom Jelle Jans (wellicht via Antie of Sieuke Sytses, zie reconstructie Jelle Jans) en Jan Dirks (via (x.) Seytses) als curatoren zijn aangesteld. Zodoende zijn de kinderen van Mayke Sytses en Rienk Jans oomzeggers van Jan Dirks en Jelle Jans.

Omtrent onderstaande personele goedschatting*3 waarop Jelle Jans en Rienck Jans (of hun partners) dan niet zijn benoemt als mede erfgenaam lees ik dan als volgt.
Na overlijden van zijn vader Sytse Haanties wilde Tjeerd Sytses wellicht sathe nr. 6. te Itens gaan pachten. Evenwel diende hiervoor een bedrag van 2000,- te worden betaald. De mogelijkheid bestaat dat Rienk en Jelle niet mee participeerden en Jan wellicht wel. Zodoende heeft Tjeerd een deel (1000,-) betaald en zijn zwager Jan Durks (1000,-). Hiervoor is een deel van het bedrag "getransporteerd" van Tjeerd naar Jan Durks en kon Tjeerd de sathe te Itens pachten. Dat Lutkewierum in dit verband wordt genoemd kan te maken hebben met de broer van Jan Dirks namelijk Douwe Dirks. Douwe Dirks is dan namelijk woonachtig tot Lutkewierum. Of dit verschrijving is van de opsteller of dat wellicht Jan en Douwe gezamenlijk het bedrag (1000,-) bijelkaar hebben gebracht waarop Jan de penvoerder/eerste aanspreekpunt is geweest.

Als ik reconstrueer dan:


Sytse Haanties (Haentjes) pachtboer op sathe Op de Ee (1698 Itens; stemkohier nr. 6) te Itens. Hij overleden omstreeks 1705. Hij huwt voor het gerecht van Leeuwarderadeel op 27 december 1654 met Auckien Piersdr, hij dan afkomstig van Wirdum zij dan van Lutkewierum*1,8. In 1676 echtelieden te Itens*2.
Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
1 - Haantie Sytses *6,7 gehuwd met Rigtie Wybes, ze kopen in 1711 een besloten stuk land

2 - Tjeerd (Tierdt) Sytses (Seytses)*3,9,10 doopsgezind pachtboer op sathe Op de Ee (1728 Itens; stemkohier nr. 6) te Itens. Hij overlijdt voor 1728. Tjeerd huwt met Akke Jans. Ze huwt als weduwe met Jan Jellis. Kinderen uit huwelijk Tjeerd Sytses met Akke Jans:
...1a - Akke Tjeerds

3 – Mayke Sytses huwt met Rienck Jans *3,4,5
... reconstructie kinderen volgt

4 - X. Sytses (Seytses) huwt met Jan Dirks*3,10 pachtboer te Itens. Zij overleden op 18 januari 1721. Uit dit huwelijk, volgorde onzeker
...3a - Sytse Jans geb. omstr. 1700


Bronnen
*1 - Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 27-12-1654, Soort akte: bevestiging huwelijk, Bijzonderheden: in de kantlijn staat: "Hier nihil. Alsoo voor gesijen en is, dat sij in Hennarderadeel solden trouwen." Patroniem bruid: Pier Hotsesdr. Bruidegom Sijtse Haenties wonende te Wirdum, Bruid Auckien Piersdr wonende te Lutkewierum
*2 Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706, [77] 8-3-1685 registratie obligatie d.d. 3-5-1676. Gecasseerd 5-3-1686. Upke Hilbrandts Gaijckema x Rinske Hendrix, e.l. te Oosterend, zijn schuldig Sijtsse Haanties x Jauck Piers, e.l. te Itens, 299 gg.
*3 personele goedschatting 1705,
Dorp Hennaard 100 en 1000ste penning
Rienk Jans, bedrag 1500, -
--
Rienk Jans als curator over het weeskind van Teacke (Saecke of Locke?) Jacobs haar op het dorp Yttens in plaats van Sytse Haanties die verstorven is.
--
Dorp Yttens 100 en 1000ste penning
Dirk Jans, bedrag 800,-
--
Sytse Haanties
verstorven 2000F in plaats
Tjeerd Sytses desselfs soon hebbende noijt op het cohier geweest mede erftgenaam op 1000,-
De andere 1000F is bij Jan Dirks woonende tot Lutkewierum ontvangen hebbende mede noijt op cohier geweest en staat aldaar.
--
Jelle Jans, bedrag 1900,-
--
Dorp Lutkewierum 100 en 1000ste penning
Douwe Dirx bedrag 5,-
Jan Dirksen van Yttens sijnde een erfgenaam van Sytse Haanties verstorven tot Yttens hebbende noijt op het cohier gestaan 1000,-
*4 Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706 , [324] 6 april 1700 registratie van obligatie d.d. 12 april 1695. Gecasseerd juni 1701.
Marten Claesen huisman en Dieuwke Hiddis echteluijden tot Oosterendt, zijn schuldig Rienk Jans en Maijke Sytses echteluijden tot Hennaard.
*5 Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 108
Sjuke en Uylk Rienks voor haar selven en wegens Jan, Tettie en Sytse Rienks alle tot Hinnaard wonagtig regraten
Contra
De ontvanger Jelle Jans en de Jan Dirks huislieden tot Ytens regrarden…hebben de regraten als mennonyten den behoirlijken eed…den 19 april 1717.
(opmerking auteur, zie datum van overlijden van Mayke Sytses in relatie tot datum van curatoren resp. 11 april 1717 om 19 april 1717)
*6 Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 49 Proclamatieboeken 1701 - 1721 Folio 140, 14 januari 1711
Haantie Sytses en Rigtie Wybes egteluiden tot Oosterend begeren consent en inwijsinge op de coop van drie pondmaten , vier einsen , seven penninge, seven roeden en ses voeten gemeten land, dog so goed en quaad , groot en klein deselve sijn leggende aan de ordinares rijdweg tuschen Oosterend en Ytens in een besloten stuk land met een dam , behorende nogtans onder den dorpe Ytens, beswaert met een floreen 12 st;………..aldus voors stuk land gekogt van Johan Jans Ontvanger van scharnegoutum voor de somma van drie hondert ggl………..
*7 Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 110
Akke Haenties old in’t (18)? de jaer en Antie Haenties old in’t (15)?de jaer gesterkt met Rixt Wybes haer moeder tot IJtens regraten
Contra
Tjeert Sijtses huisman tot Ytens en Jan Dirks huisman aldaar regaden…hebben de regaden den behoirlijken eed als mennonisten…...25 maij 1718.
*8 Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 36v, aktenummer 133, aktedatum 20 mei1674
Sijtse hanties, curator
Watse Gatses, curator
Wijlen, Rienck Gatses, vader, er zijn weeskinderen
Pier Hotses, grootvader, requirant
*9 Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 130, aktenummer 333, aktedatum 27 juli 1729
Akke Tjeerds, weeskind, 12 jaar oud
Jan Jellis, huisman te Itens, curator
Akke Jans, moeder woonachtig tot itens, voor tweedemaal gehuwd met curator, weduwe van Tjeert Sytses, de vader van weeskind, requirant
*10 Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 130, aktenummer 333, aktedatum 15 juni 1729
Akke Tjeerds, weeskind, 12 jaar oud
Jan Dirks, huisman te Itens, aangehuwde oom vaderswege, curator
Akke Jans, moeder woonachtig tot itens, voor tweedemaal gehuwd met curator, weduwe van Tjeert Sytses, de vader van weeskind, requirant


Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zondag 21 okt 2018 2:47 pm, 11 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 23 nov 2016 1:01 pm

Beste Anton en medespeurders,

In navolging van vorig geplaatst bericht omtrent Rienck Jans hierbij een reconstructie.

Rienck (Rients) Jans, geb. omstr. (inschatting 1655) pachtboer op sathe Monsma te Hennaard*1,3 (1698 Hennaard: stemkohier nr. 8 en 9)*1 . Rienk Jans in 1705 als curator genoemd over Saecke Jacobs*5 i.p.v. Sytse Haanties die verstorven is. Hij is overleden voor 2 maart 1713*2. Gehuwd met Mayke Sytses*4 (Rients*2) zij aangeschreven, dan woonachtig tot Hennardt, op 2 maart 1713 als weduwe bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal (Britswerd later Itens)*2. Ze overlijdt op 11 april 1717*2.

Kinderen van Rienck Jans;
1. Sjuke*6 (Seeucke Seuke*2) Rienks (Rients), aangeschreven, komend van Hennardt, op 3 juni 1714 als dochter van Rient Jans bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal*2. Seuke is in 1727 overleden*2. Huwelijksbevestiging op 12 mei 1720 voor hervormde gemeente Oosterend Hennaard met Haantje Cornelis*8 woonachtig tot Oosterend zij dan te Hennaard.

2. Uylk (Uylts, Uilkje) Rienks (Rients)*6, als Doopsgezind zuster aangenomen op zes juni 1717 te Kromwal (Britswerd later Itens)*2. Huwt op dertien juni 1717 voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard met Johannes Jelles*19. Hij dan woonachtig tot Oosterend en zij tot Hennaard*. Johannes is , pachtboer op sathe Rispens (1728 Oosterend; stemkohier nr. 17) te Oosterend. Op drie juni 1714 wordt hij aangenomen als Doopsgezind broeder te Kromwal (Britswerd later Itens)*2. Uylk huwt als weduwe*17 op 31 december 1747*18 met vrijgezel Klaas Pijtters. Beiden dan woonachtig tot Oosterend.

3. Acke Rients, aangeschreven, komend van Hennardt, op 18 juni 1713 als dochter van Rient Jans bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal*2. Ze is in juli van 1713 overleden*2.

4. Jan Rienks*6 pachtboer op sathe Siebranda te Hennaard (1728 Hennaard; stemkohier nr. 5, 6 en 7)*10 aangeschreven, komend van Hennardt, in 1725 samen met zijn vrouw Doopsgezinde Gemeente Kromwal*2. In 1749 woonachtig tot Hennaard tezamen met 4 volwassenen en 6 kinderen*12.Hij overlijdt op 18 april 1779*2. Huwelijksbevestiging op 7 maart 1723 voor hervormde gemeente Oosterend Hennaard met Wijbrig Jans*9 woonachtig tot Oosterend hij dan te Hennaard. Huwelijksbevestiging op 26 december 1736 voor hervormde gemeente Oosterend Hennaard met Hitje (Hittie) Pabes (Paabes) woonachtig tot Arum hij dan te Hennaard*11. Hitje aangeschreven als Jan Rients 2e vrouw, komend van Hennardt, op 1 juni 1738 bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal (Britswerd later Itens)*2.

5. Tettie Rienks (Wierstra)*6,14 huwt op 20 juni 1723 voor de hervormde gemeente Oosterend/Hennaard en hervormde gemeente Sneek met Jan Hendriks Krins/Crins*13,14 woonachtig tot Sneek zij dan te Hennaard/Itens.

6. Sytse Rienks*6 pachtboer op sathe te Hennaard (1728 Hennaard; stemkohier nr. 2)*15 huwelijksbevestiging op 2 november 1727 voor hervormde gemeente Oosterend/Hennaard met Frouck Sickes beiden dan woonachtig tot Hennaard*16.


Voetnoten/onderbouwing:
*1 – Cohieren van Westergoo, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2689
Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1698, Bron: Stemkohieren, Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Datum: 1698, Plaats: Hennaarderadeel,
Locatie: Hennaard, Stemnr.: 9, Aantal stemmen: ¼, Gebruiker Rienk Jans, Eigenaar; papist Arent Bolten
Locatie: Hennaard, Stemnr.: 8, Aantal stemmen: ¼, Gebruiker Rienck Jans, Eigenaar; papist Arent Bolten
*2 – Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd) verzameld door W. Zondervan.
*3 - [314] 3 augustus 1698 registratie van obligatie d.d. 14 mei 1696
Trijntie Douwes weduwe van Melis Jansen tot Lutkewierum schuldig aan Rienk Jans tot Hennaard.
(opmerking auteur, bij ondertekening Trijntie Douwes, Douwe Melis, Jan Melis en ene Postelman?)
*4 - [324] 6 april 1700 registratie van obligatie d.d. 12 april 1695. Gecasseerd juni 1701.
Marten Claesen huisman en Dieuwke Hiddis echteluijden tot Oosterendt, zijn schuldig Rienk Jans en Maijke Sytses echteluijden tot Hennaard.
*5 - Personele goedschatting 1705, Dorp Hennaard 100 en 1000ste penning
Rienk Jans aangeslagen voor 1500,-. Toevoeging op blad; Rienk Jans als curator over het weeskind van Saecke Jacobs haar op het dorp Yttens in plaats van Sytse Haanties die verstorven is.
*6 - Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 108
Sjuke en Uylk Rienks voor haar selven en wegens Jan, Tettie en Sytse Rienks alle tot Hinnaard wonagtig regraten
Contra
De ontvanger Jelle Jans en de Jan Dirks huislieden tot Ytens regrarden…hebben de regraten als mennonyten den behoirlijken eed…den 19 april 1717.
(opmerking auteur, zie datum van overlijden van Mayke Sytses in relatie tot datum van curatoren resp. 11 april 1717 om 19 april 1717)
*7 - Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 112
Jan , Tettie en Sytse Rienks tot Hennaard gesterkt met Jan Dirks hun curator regraten
Contra
Johannes Jelles huisman tot Oosterend regade….. den 18 july 1721
*8 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 228, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-05-1720, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Haantje Cornelis wonende te Oosterend, Bruid Sjeuke Rients wonende te Hennaard
*9 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 70, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 07-03-1723, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Rienks wonende te Hennaard, Bruid Wijbrig Jans wonende te Oosterend
*10 - Stem- en floreenkohieren 1718 en 1728, inventarisnummer 3356, Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1728, Datum: 1728, Plaats: Hennaarderadeel, Locatie: Hennaard
Stemnr.: 7, Aantal stemmen: 1, Gebruiker Jan Rienks, Eigenaar Jkh. Frans Binnert Æbinga Glins Humalda
Stemnr.: 6, Aantal stemmen: ½, Eigenaar Jkh. Frans Binnert Æbinga Glins Humalda, Gebruiker Jan Rienks
Stemnr.: 5, Aantal stemmen: ½, Eigenaar Jkh. Frans Binnert Æbinga Glins Humalda, Gebruiker Jan Rienks
*11 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 71, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 26-12-1736, Soort akte: bevestiging huwelijk, Bijzonderheden: hij is huisman,
Bruidegom Jan Rienks wonende te Hennaard, Bruid Hitje Pabes wonende te Arum
*12 – Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel, inventarisnummer 6478,
blad 1, aktenummer 11895, Periode: 1749, bron: Quotisatie kohieren, Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749, Plaats: Hennaarderadeel, Locatie: het dorp Hennaard, Aantal volwassenen: 4, Aantal kinderen: 6
Aanslag: £ 53:6:-, Bewoner Jan Rienksz, Diversen: gemeen boer
*13 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 288, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 20-06-1723, Soort akte: attestatie afgegeven, Bijzonderheden: hij met attestatie,
Bruidegom Jan Hendriks Krins wonende te Sneek, Bruid Tettie Rients wonende te Hennaard
*14 - Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 670, aktenummer 2110, Gemeente: Sneek, Periode: 1679-1749, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 20-06-1723, Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom Jan Hendricks Crins wonende te Sneek, Bruid Fettie Riens Wierstra wonende te Itens
(opmerking auteur, te Hennaard benoemd men het huwelijkskoppel Jan Hendriks Krins en Tettie Rients. Te Sneek is dit Jan Hendricks Crins en Fettie Riens Wierstra. Zeer waarschijnlijk op basis van overige aktes dient (F)ettie een (T)ettie te zijn)
*15 - Stem- en floreenkohieren 1718 en 1728, inventarisnummer 3356, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1728
Bron: Stemkohieren, Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren, Datum: 1728, Plaats: Hennaarderadeel,
Locatie: Hennaard, Stemnr.: 2, Grootte: 61 pondematen, Aantal stemmen: 1 Gebruiker Sytse Rienks,
Eigenaar van 50 pondematen Secretaris Johannes Caspar Schik, Eigenaar van 11 pondematen , Patroon van Hennaard
*16 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 405, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810 Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 02-11-1727, Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom Sietse Rienks wonende te Hennaard, Bruid Frouk Sickes wonende te Hennaard
*17 - HEN, inv.nr. 19 (159), 15-12-1747: Jelle Jans, ontvanger te Itens, ouder dan 95 jaar, verzoekt om benoeming van curatoren over Maaike, Antje, Akke en Jeltje Johannis, kinderen van zijn overl. zoon Johannes Jelles, huisman te Oosterend, x Uilkje Rienks, die nu hertr. met Klaas Pijters, vrijgezel onder Oosterend. De curatoren zijn Jan Jelles, huisman te Itens, en Douwe Jelles, huisman [en ontvanger] te Itens. Zij worden benoemd op behoorlijke "eed" als mennonijten.
*18 - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 399,aktenummer 160. Gemeente: Hennaarderadeel. Periode: 1720-1810. Bron: DTB Trouwen. Soort registratie: DTB inschrijving trouwen. Datum: 31-12-1747. Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom Klaas Pijtters wonende te Oosterend. Bruid Uilkien Rienks wonende te Oosterend.
*19 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 397, aktenummer 401, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1638-1719, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 13-06-1717, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom, Johannes Jelles wonende te Oosterend, Bruid Uylts Rients wonende te Hennaard.

Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op donderdag 15 nov 2018 1:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 23 nov 2016 3:22 pm

Hoi,

Veel vrouwen kregen na hun huwelijk een manoniem
ipv een patroniem.
Overlijdens moet men dan ook vaak zoeken onder 's mans naam.
Dus heet Mayke Sietses bij ovl Mayke Rients.

Groet Margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » woensdag 23 nov 2016 9:20 pm

Recent geen nadere informatie omtrent Jan Dircks (1649) gevonden.

Wat "regraden" etc. in de noten betreft: de partijen in de onderhavige civiele procedures zijn Req.t.(en) [= requirant/en] versus Req.e(n). [= (ge)requireerde/n]. Dus eiser(s) tegen gedaagde(n).

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 3 mar 2018 2:43 pm

Beste Margreet, Anton en medespeurders.

Allereerst dank voor Margreet en Anton voor jullie aanvullende uitleg.

Onlangs kwam ik deze site tegen omtrent Haentie Jans.
http://tjaart-egge.nl/Families/bonnemav ... 0tekst.HTM

En dan met name generatie 3 in relatie tot mijn eerder gevonden akten. Op de site is vermeld dat Bottie Heeres de partner is van Haentie Jans. Tevens staat Jancke Minnes als partner van Jan Haenties (als zoon van Haentie Jans). Evenwel is volgens mijn bronnen/akten Haentie Jans gehuwd met Jancke Minnes.
Haentie Jans en Jancke Minnes. Zij huwen 16-05-1708 hervormd te Lutkewierum/Rien.
(Bron Alle Friezen ,Haantje Jans met Jancke Minnes beide woonachtig tot Rien)
In aanvulling op mijn onderstaande eerder geplaatste akten:
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 127
Bottie Haenties old in’t 20ste en Minne Haenties old in’t 18de jaer, beide wonagtig tot Oosterend regraten
Contra.
Gerben Jans Brand vroedsman tot IJlst, en Douwe Dirks huisman tot Lutkewierum regaden…..den 16 april 1728

en
Haentie Jans doopt hervormd op 03-03-1709 te Lutkewierum/Rien een Bottie.
Hantie Jans en Jancke Minnes dopen hervormd 26-04-1711 te Oosterend/Hennaard een Minne.
(bron site AlleFriezen)

en
Haentie Jans en Jancke Minnes. Zij huwen 16-05-1708 hervormd te Lutkewierum/Rien.
(Bron Alle Friezen ,Haantje Jans met Jancke Minnes beide woonachtig tot Rien)

Het volgende
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 016 Sententieboeken 1707-1805
Folio 12, Haentie Jans tot Lutkewierum als vader en voorstander over sijn kint bij Bottie Heris contra Jacob Sjoerdts Mr. Backer tot Rien d.d. 3 april 1709.
Zodoende gezocht op Bottie Heris via de site allefriezen.nl, hieruit volgt:
Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken, inventarisnummer 395, aktenummer 494, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1648-1810, Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen ,Aktedatum: 15-02-1705, Plaats: Lutkewierum, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Haentie Jans wonende te Rien
Bruid: Bottie Heeres wonende te Rien

Deze intrigeert eveneens getuige genoemde kind in de sententieboeken:
Doopboek Herv. gem. Lutkewierum en Rien, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken, inventarisnummer 394 aktenummer 326, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1643-1812. Aktedatum 29-11-1705.
Dopeling
 Jan
Vader
 Haentje Jans


Als ik reconstrueer:

Haentje Jans, geb. omstr. 1680 en overl. omstr 1728. Bevestiging huwelijk voor de hervormde gemeente Lutkewierum/Rien op 15 februari 1705 met Bottie Heeres beiden dan afkomstig van Rien, ze overlijdt voor 16 mei 1708:

Uit dit huwelijk:
1. Jan Haentjes, pachtboer op sathe Sanlaan (1728 Oosterend; stemkohier nr. 10) te Oosterend, inschr. doop 29 november 1705 hervormde gemeente Lutkewierum/Rien, huwt voor hervormde gemeente Itens/hennaard op 17 februari 1726 te Itens met Grietie Sijmens. Hij dan afkomstig van Itens en zij van Lutkewierum.
Uit dit huwelijk:
1a. Bottie Jans, inschr. doop 20 april november 1727 hervormde gemeente Itens/ Hennaard
te Itens.
1b. Sytske Jans, geb. 20 december 1728 te Oosterend gedoopt voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard op 25 december 1728.
1c. Geiscke Jans, geb. te Oosterend, gedoopt voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard op 2 juli 1730.
1d. Haintje (Haentje) Jans, geb. te Oosterend, gedoopt voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard op 12 oktober 1732.
1e. Symon Jans, geb. 12 februari 1735 te Oosterend gedoopt voor hervormde gemeente Oosterend/Hidaard op 13 februari 1735.

(*noot auteur, bronnen van de kinderen van Jan Haentjes en Grietie Sijmens via site Alle Friezen van Tresoar, volgens genoemde site tjaard-egge.nl heeft Jan Haentjes meerder kinderen gedoopt)

Bevestiging tweede huwelijk van Haentje Jans voor de hervormde gemeente Lutkewierum/Rien op 16 mei 1708 met Jancke Minnes beiden dan woonachtig tot Rien. Zij een dochter van Minne Jans en Antie Minnes?

Uit dit tweede huwelijk:
2. Bottie Haentjes, inschr. doop 3 maart 1709 hervormde gemeente Lutkewierum/Rien
3. Minne Haentjes, inschr. doop 26 april 1711 hervormde gemeente Oosterend/Hidaard
4. (Freerk Haentjes, inschr. doop 20 november 1712 hervormde gemeente Oosterend/Hidaard)
*noot auteur Freerk Haentjes niet benoemd in akte omtrent curatorschap Gerben Jans Brand tezamen met Douwe Dirks. Wellicht dat Freerk voor 1728 is overleden?)

Overigens verklaard wellicht deze akte
Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken – Tresoar, inventarisnummer 395, aktenummer 88 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1648-1810, Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 30-10-1698, Plaats: Lutkewierum, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
 Jacob Sioerdts
Bruid
 Fouckjen Heeres


De familiare verhouding tussen Haentie Jans en Jacob Sioerdts
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 016 Sententieboeken 1707-1805
Folio 12, Haentie Jans tot Lutkewierum als vader en voorstander over sijn kint bij Bottie Heris contra Jacob Sjoerdts Mr. Backer tot Rien d.d. 3 april 1709.


Jacob Sioerdts is dan via Fouckjen Heeres en Bottie Heeres een zwager van Haentie Jans.

Bovenstaande reconstructie volgt mijn inziens uit de gevonden akten. Wellicht dat de site beheerder van Tjaart-egge of eenieder nog aanvullingen heeft...
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zaterdag 3 mar 2018 5:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 3 mar 2018 3:45 pm

In aanvulling op de reconstructie van Sytse Haantjes en Auckien Piersdr.

Hierbij de eerder gevonden akte.
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 110
Akke Haenties old in’t (18)? de jaer en Antie Haenties old in’t (15)?de jaer gesterkt met Rixt Wybes haer moeder tot IJtens regraten
Contra
Tjeert Sijtses huisman tot Ytens en Jan Dirks huisman aldaar regaden…hebben de regaden den behoirlijken eed als mennonisten…...25 maij 1718.

Kwam ik de volgende akte tegen
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 49 Proclamatieboeken 1701 - 1721 Folio 140, 14 januari 1711
Haantie Sytses en Rigtie Wybes egteluiden tot Oosterend begeren consent en inwijsinge op de coop van drie pondmaten , vier einsen , seven penninge, seven roeden en ses voeten gemeten land, dog so goed en quaad , groot en klein deselve sijn leggende aan de ordinares rijdweg tuschen Oosterend en Ytens in een besloten stuk land met een dam , behorende nogtans onder den dorpe Ytens, beswaert met een floreen 12 st;………..aldus voors stuk land gekogt van Johan Jans Ontvanger van scharnegoutum voor de somma van drie hondert ggl………..


Hieruit komt naar voren dat Rigtie ofwel Rixt Wybes eerder gehuwd is geweest met Haantie Sytses. Zodoende is Tjeert Sijtses een broer van Haantie en is Jan Dirks een zwager.

In de reconstructie van Sytse Haantjes en Aukje Piers is Haantie Sytses toegevoegd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 20 okt 2018 3:34 pm

Omtrent mijn eerder gestelde hypothese dat Jelle jans, gehuwd met Hincke Jans, de zoon zou kunnen zijn van Jan Jelles en Teuntie Nardus respectievelijk afkomstig van Oosterlittens en Jellum heb ik het volgende tot nu toe kunnen vinden,

De genoemde akten op het forum
BAA P4, Proclamatieboek, 22-10-1660: Jildert Sipckes x Aelle? Eises. te Oosterlittens kopen een huis aldaar met bakkersnering, dat zij al bewonen, van Jan Jelles x Teuntie Nardus aldaar. [Bakker JJ en TN tr. Oosterlittens 1650.]
Fedde Jans te Oosterlittens als curator van Douwe Jelles, halfbroer van verkoper, protesteert tegen de proclamatie.

BAA P4, 5-12-1664, Cornelis Gerlofs x Eetske Meinerts te Mantgum kopen huis c.a. (580 gg.), "backerie" en gereedschap (120 gg.) te Hijlaard van Haentie Jans en Teuntie Nardus ald. voor ca 700 gg. (Zij verkochten dit overigens weer op 12-12-1664.)

BAA P4, 2-2-1663 [vlgs. Tresoar 9-2-1663] Haentie Jans tr. gerecht. Teuntie Nardus, beiden te Oosterlittens.

BAA C3, Recesboek, 26-4-1651, Jan Jelles te Oosterlittens contra Harcke Jelles ald. m.b.t. huisraad.
Het volgende aanvullend
Nedergerecht Baarderadeel, Weesboeken, archiefnummer 13-05, inventarisnummer 40 Gemeente: Baarderadeel, Periode: 1650-1652, akteblad 71, aktedatum 15 juli 1650
Bijzonderheden
Tet Jellesdr., oud 15 jaar, weeskind
Lijsbet Jelles oud, 9 jaar, weeskind
Douwe Jelles oud, 3 jaar, weeskind
Wijlen Jelle Douwes Backer, vader
Wijlen, Stijntie Freercs, moeder
Wybe Taeckes, curator over personen en goederen
Fedde Jans, curator over personen en goederen

Nedergerecht Baarderadeel, Weesboeken, archiefnummer 13-05, inventarisnummer 40 Gemeente: Baarderadeel, Periode: 1650-1652, akteblad 71, aktedatum 19 juli 1650
Bijzonderheden
Jan Jelles, oud 22 jaar, weeskind
Wijlen Jelle Douwes Backer tot Oosterlittens, vader
Wijlen, Tet Jans, (voor) moeder
Johannes Wijbis, curator personen en goederen over Jan Jelles,

Nedergerecht Baarderadeel, Weesboeken, archiefnummer 13-05, inventarisnummer 40 Gemeente: Baarderadeel, Periode: 1650-1652, akteblad 71 vo, aktedatum 19 juli 1650
Bijzonderheden
Opneming inventaris sterfhuijs van Jelle Douwes backer en Stijntie Freerks egteluyden tot Oosterlittens. Op versoek van Jan Jelles oud 22 jaar bij Jelle Douwes in egt getogen en bij Tet Jans zijn voorwijf. Mitsgaders Fedde Jans tot Oosterlittens en Wybe Taeckes tot Franeker als geauthoriseerde curators van de nagelaten weeskinderen . Tesamen met Antie Egberts huysvrouw van Bastian Douwes afkomstig aldaar ende Tiam Hindricks weduwe van Berent Freercks tot Sneek…. Tiam als gelastigde van tietske freercks…..aldus gedaan bij… Rinck Taeckes…

Nedergerecht Baarderadeel, Weesboeken, archiefnummer 13-05, inventarisnummer 40 Gemeente: Baarderadeel, Periode: 1650-1652, akteblad 101 vo, t/m 111 aktedatum 28 januari 1651
Bijzonderheden
Verdeling van inventaris tussen genoemden uit bovengenoemde akten.
Aanvullend met onderstaande
Simonwierstra.nl
RAU 9-156v d.d.29-3-1644:Age Mirks te Poppingawier verklaart dat hij 1500 goudguldens als erfdeel ontvangen heeft van zijn stiefmoeder Antje Allerts,die hertrouwd was met Nardus Rienks te Jellum.
Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 27v, aktenummer 102, aktedatum 27 april 1670
Bijzonderheden; in de marge: Foeckien Bartles, wed. van Jan Nardus, is van wijdere curatele vrijgesteld, akte 21-08-1674.
Jelle Jansen, requirant 16 jaar oud, en wegens zijn broer Rienck, weeskind
Rienck jans, weeskind
Wijlen, Jan Jelles, vader
Wijlen, Teuntie Nardus, moeder
Jan Nardus, curator
Als ik dan reconstrueer,

Douwe, geb. aanname c.a. 1578. Huwt met N.N. omstreeks c.a. 1603.
Uit dit huwelijk, (volgorde onzeker):
1.Jelle Douwes, volgt
2.Bastian Douwes, geb. aanname c.a. 1605 in 1650 woonachtig tot Oosterlittens tezamen met zijn echtgenote Antie Egberts.

Jelle Douwes geb. aanname c.a. 1603, overl 1650 van beroep bakker tot Oosterlittens. Hij huwt omstr. 1628 met Tet Jans. Ze overlijdt voor 1635.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jelles, volgt
Omstreeks 1635 huwt Jelle Douwes als weduwe met Stijntje freercs. Zij overl. voor 1650.
Uit dit huwelijk,
2. Tet Jellesdr., geb. omstr. 1635.
3. Lijsbet Jelles geb. omstr. 1641.
4. Douwe Jelles geb. omstr. 1647

Jan Jelles, geboren c.a. 1628, overl. voor 1663. In 1660 tezamen met zijn echtgenote eigenaar van een bakkerswinkel te Oosterlittens. Bevestiging van zijn huwelijk 25 november 1650 voor het gerecht van Baarderadeel met Teuntie Nardus. Hij dan afkomstig van Oosterlittens en zij van Jellum. Teuntie is een dochter van Nardus Riencks en Antie Allerts. Nardus Riencks is in 1640 pachter van de sate met stemnummer 5 te Jellum en mennoniet.
Uit dit huwelijk:
1 Jelle Jans, volgt
2. Rienck Jans,, geb. omstr 1655.

Na overlijden van Jan Jelles huwt Teuntie Nardus op 9 februari 1663 met Haentie Jans. Beiden zijn dan afkomstig van Oosterlittens. Teuntie Nardus overlijdt omstr. 1670.

1 Jelle Jans, geb. omstr. 1654. Op verzoek van Jelle Jans wordt op 27 april 1670 Jan Nardus tot curator aangesteld over hem en zijn broeder Rienk Jans. Jan Nardus is gehuwd met Foeck Bartelsdr. derde proclamatie voor het gerecht van Idaarderadeel, op 31 maart 1662. Jan Naerdis dan geboren te Jellum en Foeck Bartelsdr. afkomstig van Grou.

--
De in bovenstaande als laatst genoemde Jelle Jans, vooralsnog hypothetisch, is mijn inziens gelijk aan onderstaande requirant Jelle Jans als grootvader van zijn kleinkinderen en genoemde kinderen Douwe Jellesz en Jan Jellesz.
Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 157v, aktenummer 388, aktedatum 15 december 1747
Marijke Johannes, weeskind
Antje johannes, weeskind
Akke Johannes, weeskind
Jeltje Johannes, weeskind
Uilkje Rienks, moeder, weduwe en in ondertrouw met Klaas Pijters, beiden afkomstig van Oosterend.
Wijlen, Johannes Jelles, vader, huisman te Oosterend
Jan Jellesz, huisman te Itens, oom vaderszijde en mennonist, curator
Douwe Jellesz, huisman te Itens, oom vaderszijde en mennonist, curator
Jelle Jans, grootvader, ontvanger te Itens, reeds 95 gepasseerd, requirant
Dit gesterkt met de eerder opgezette reconstructie, zie eerder bericht van 9 juni 2016, omtrent Jelle Jans, de ontvanger te Itens in relatie tot vernoemingen van zijn kinderen, woonlocatie en tijdsbestek.

Wellicht dat eenieder nog aanvullingen heeft...


Noot
Om inzicht te verkrijgen in de familie Jans van Itens en Britswerd en als zodanig de voorouder Jan te achterhalen is het van belang om inzicht te verkrijgen in de familiare verhoudingen aldaar. Middels bovengenoemde onderzoekshypothese is het wellicht mogelijk om toekomstige aktes wellicht beter te begrijpen.

Op de vraag of aanvullend akten bovengenoemde hypothese versterken of verzwakken blijft het gegeven dat er een familiare verhouding is tussen de familie Jans en Jelle Jans getuige de akte waarin hijzelf, met zijn kinderen Jan Jellesz en Johannes Jellesz als zodanig in de akte (Proclamatieboek 13-05, nedergerecht Baarderadeel – invoernummer 68 – folio 1-58 / RA310-1 nr 57) wordt genoemd als gerechtigde via Hinke Jans.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op donderdag 15 nov 2018 3:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Plaats reactie