voorouders Wijbrigjen Jacobs RINGNALDA

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Jaap de Boer
Berichten: 9
Lid geworden op: zaterdag 22 dec 2018 12:06 pm

voorouders Wijbrigjen Jacobs RINGNALDA

Bericht door Jaap de Boer » donderdag 23 jan 2020 12:20 am

Wijbrigjen Jacobs Ringnalda.
Zij is een van mijn bet-overgrootmoeders en geboren op 11 augustus 1831 te Franeker, dochter van Jacob Wybrens Ringnalda en Ymkje Geerts Houwer, dochter van Geert Coenraads Houwer en Antje Dijes Bergsma.
Haar vader overleed op 14 augustus 1832 te Franeker, anderhalf jaar nadat hij met Ymkje trouwde op 3 april 1831 te Franeker.
Jacob, geboren op 12 juli 1801 te Welsrijp was het jongste kind uit het huwelijk van Wijbren Botes Ringnalda, geboren op 25 september 1767 in Lutkewierum en overleed op 28 januari 1837 te Franeker. Hij trouwde met Neeltje Pieters, geboren in Welsrijp op 25 december 1764 en overleden op 3 mei 1806 te Welsrijp.
Wybren was landbouwer in Welsrijp, zijn vader Bote (Boëtius) Bouwes Ringnalda was predikant in dat dorp, na daarvoor beroepen te zijn in Lutkewierum.
Wybren en Neeltje bewoonden boerderij no. 19 Welsrijp, afkomstig uit de familie van Neeltje, groot 61 pm. Op 14 mei 1819 vindt de overdracht van boerderij en land plaats voor nots. Pieter Andreae te Leeuwarden tegen betaling fan 17.000,00 gulden, met Wybren als verkoper, (nu bewoond door de familie S. Riedstra).
Rond dezelfde tijd koopt Wybren een huis tweede oost nr 10 Franeker, koopsom 1.061,00 gulden en verkoopt hij een perceel bouwland te Welsrijp.
Uit het huwelijk zijn 5 kinderen geboren en gedoopt alle in Welsrijp:
Bote, 1791, Tietje 1793, Pyter 1796, Abraham 1798, en Jacob 1801.
Grootouders van vader's kant waren Bote Bouwes Ringnalda, dominee, geboren in Friens op 11 juni 1730, zoon van Bouwe Abrahams Ringnalda, boer, schoolmeester en ontvanger te Friens en Naantje Botes Nijdam en Johanna Wybrens Odolphi, geboren op 4 maart 1736 te Franeker als dochter van Wybrandus Ozias Odolphi, schoolmeester te Midlum en Aaltje Jacobs Pybinga.
Grootouders van moeder's kant: Pytter Jacobs, boer en huisman no 19 Welsrijp, overleden te Welsrijp in april 1784, gehuwd ca 1758 met Tietje Sjoerds.

In dit overzicht laat ik verdere voorouders Houwer en Ringnalda buiten beschouwing. Het boek "Ringnalda's fan Friens" geschreven en uitgegeven door Rients van Wijngaarden geeft vele bijzonderheden weer over deze familie.

Mijn nieuwsgierigheid is gewekt naar de voorouders van Pytter Jacobs en Tietje Sjoerds, naar doorgaans doopsgezinde families en hierover heb ik de nodige vragen.
Wat ik weet:
Pytter Jacobs aanslag personeelskohier 1784 fl. 6.000,00, zoon van Jacob Pytters bij huwelijk van Lutjelollum bij Franeker, getrouwd 28 februari 1736 Franeker met Neeltje Heins, Tietje Sjoerds dochter van Sjoerd Tietes, boer, ouderling en diaken te Witmarsum en Arum, getrouwd 5 oktober 1721 te Witmarsum met Baukje Wybes.
Uit het huwelijk van Pytter en Tietje werden geboren Neeltje 1764 Welsrijp, Aukje geboren op 3 januari 1767 Welsrijp, Jacob en Baukje, de laatste twee wrsch. overleden kort na 1784.
"Op 23 april 1784 Auth. verzoeken Neeltje Pieters en Baukje Pieters mondige kinderen van wln. Pieter Jacobs bij Tietje Sjoerds in echte verwekt, mogte te worden geauthoriseerd tot curatoren en voogt Sytze Reins, huisman te Welsrijp en Jan Hanses, schoenmaker te Tjerkwert."
Op dezelfde dag: "Rekening en bewijs en reliqua van den ontvangst en verdere administratiën welke Sytze Reins, huisman te Welsrijp en Jan Hanzes,
schoenmaker te Tjerkwerd als curtoren over Neeltje, Aukien, Baukien en Jacob Pieters, kinderen van Pieter Jacobs en Tietie Sjoerds in echte hebben gehad" enz.
Aukje trouwde met Minne Pieters (Westra) erfgezeten te Tzum, weduwnaar van Aaltje Ages. Minne en Aukje kregen zes kinderen, Tietje 1786, Pieter 1790, Jacob 1793, Baukje ?, Grietje 1800 en Jan?, alle geboren in Welsrijp. Vader Minne had uit zijn eerdere huwelijk twee kinderen,
Antje en Trijntje.

Jacob Pytters en Neeltje Heins: Jacob Pieters, boer, zeer welgesteld (1749) overleden Welsrijp tussen juli 1783/juli 1784. Pers.kohier: fl 6.000,00.
Namens vrouw mede-eigenaar kavel 39 St. Jacobiparochie, groot totaal 49 morgen 176 roeden aanbekomen van Auckien Jetzes, de moeder van Neeltje.
25 Augustus 1740 kopen Jacob Pytters, huisman en Neeltje Heins tot Tzum 7 pm bouwland onder Tzum van Antje Gerlofs, huisvrouw van Andries Lieuwes op Dronrijp en Pyter Gerlofs mede huisman, voor fl. 420,00;
21 Maart 1743 koopt Jacob Pytters, hsman Tzum, 5 pm land gelegen onder Tzum van Sybout Pyters Tzum, Botje Pyters, gehuwd met Johannes Hommes, Antje Pieters, gehuwd met Douwe Jans van Lutjelollum onder Franeker, Hyke Pytters, gehuwd met Freerk Tjerks huisman te Menaldum, voor fl. 425,00 iedere verkoper voor 1/4.
20 Februari 1744 Jacob Pytters, huisman te Tzum koopt huis en erf in de Nieuwe Buren onder Tzum, gekocht van Hinke Thyssen, huisvrouw van Claas Clasen, huisman Tzum, koopsom fl.220,00.
23 April 1750 Jacob Pytters, huisman te Tzum koop 5 pm greidland van Sipke en Dirk Andries te Oosterlittens voor fl. 525,00.
Kinderen uit het huwelijk van Jacob en Neeltje:
Pytter, al besproken,
Hein Jacobs, Welsrijp, gehuwd op 1 november 1761 te Tzum met Pietje Rinnerts, bij huwelijk van Tzum.
Brechtje Jacobs, gehuwd Franeker op 23 april 1755 met Tiete Harmens.

Neeltje Heins.
Pytter en Hein Jacobs verkopen kavel 39 St. Jacobiparochie in 1772 voor fl. 13.419,00.
Neeltje is dochter van Hein Jans, mr. glazenmaker, koopman, lakenkoper, vetermaker te Franeker, doopsgezind leraar, geboren volgens Burgerboek Franeker te Dokkum en volgens tekst grafsteen in de hervormde kerk van Franeker, geboren 26 maart 1657 en overleden te Franeker volgens dezelfde tekst op 25 november 1719 als Hein Jans Fetermaker.
Hein Jans trouwde 1e in 1683 te Franeker met Trijntje Siemens. Na haar overlijden hertrouwde hij Ger. Franeker op 25 juli 1685 met Auckien Jetzes.
Tekst grafsteen: Op 1 maart 1735 overleden Auckien Jetzes, weduwe van Hein Jans in de leeftijd van 72 jaar en 5 maanden. Aukje moet dus in 1662 zijn geboren.
Dezelfde steen geeft ons meer informatie:
Syke Heins, huisvrouw van Tamme Douwes van Stickenboer, overleden op 11 mei 1764, oud den 29 april 1764, 58 jaar. (geboren 1706);
Tamme Douwes v. Stickenboer overleden op 10 september 1780, oud den 12 den november 81 jaar (geboren 1699);
Auckie Tammes overleden 14 december 1796, oud den 8 sept. 54 jaar (geboren 1742);
Douwe Tammes overleden 7 oktober 1809, den 12 mei 1741, 68 jaar.
Kinderen van Hein Jans en Aukje Jetzes zijn zeker:
Jan Heins, geboren in 1690, overleden op 18 februari 1736 (begraven in de Martiniekerk van Franeker) als Jan Heins Ooien, koopman, gehuwd met Attje Jacobs bij huwelijk van Dokkum, op 30 september 1712;
Jetze Heins, geboren 1692, overleden Franeker 1728, gehuwd Ger. Franeker Antje Reiners van Leeuwarden;
Aaltje Heins, geboren 1695, overleden 1719, gehuwd 21 november 1717 Franeker met Hendrik Jacobs, mr. glazenmaker. Hendrik Jacobs hertrouwde op 2 mei 1721, derde procl. Franeker met Tjitske Heres, dochter van Here Rinnerts en Janke Symens;
Trijntje Heins, geboren 1699 en overleden in hetzelfde jaar van haar trouwen, gehuwd 26 februari 1719 te Franeker (en overleden dus in hetzelfde jaar), met Ruurd Ruurds, mr. brouwer te Franeker. Ruurd hertrouwde op 27 december 1720 Ger. Frr. met Grietje Wepkes (Feenstra), geb. ca 1696 en overleden voor 1725, want op 27 februari 1725 hertrouwde Ruurd met Sjoukje Idses;
Sijke Heins geboren 29 april 1706, overleden 1764, getrouwd 1e met Gerlof Elgersma, getrouwd 2e Tamme Douwes, lakenkoper, w Achlum, trouwdatum 20 oktober 1729;
Neeltje Heins, gehuwd met Jacob Pytters op 28 februari 1736.
Aukje Jetzes, weduwe Hein Jans, en Wepke Piers Feenstra kopen op 2 januari 1727 ieder voor de helft kavel 49 St. Jacobiparochie van Susanna
Civile Du Tour douariere weledelgeboren jhr. Duco van Hemmema, kapitein garde Prins van Oranje Nassau.
Aukje wordt, Pers. kohier, aangeslagen voor fl. 8.000,00.
Hein Jans wordt verschillende keren genoemd en treedt op als curator voor kinderen van broers/zussen.

Ouders van Sjoerd Tietes en Baukje Wybes, gehuwd 5 oktober 1721 Witmarsum:
?Tiete Sjoerds boer no 44 Witmarsum, 1698 diaken, gehuwd Trijntje Heins;
?Wybe Ydes, boer 1698 Oosthem onder Witmarsum

Jacob Pytters, treedt op in akte van koop en verkoop dd. 21 maart 1743. Jacob is derhalve terug te voeren als telg uit het geslacht BEISTA uit Kubaard. Hij is zoon van Pieter Sybouts, getrouwd op 21 oktober 1688 Kubaard met Brechtje Jans, bij huwelijk van Kubaard.
Jacob, gehuwd 1736 Neeltje Heins, Antje gehuwd met Douwe Jans, Botje geboren 1695, gehuwd 1733 Johannes Hommes,Jan geboren 1697, Hielkje geboren 1700 en gehuwd met Freerk Tjerks, Sybout geboren 1702.
Pieter Sybouts boer Tzum 42 in 1728, in 1698 eigenaar voor 1/4de deel van 64 pm en gebruiker voor het geheel, mede-eigenaren:
Cornelis Harmens Visscher, Jacob Sakes uit naam van zijn vrouw Tjeerdje Douwes, Janke Cornelis, Jan Annes uit naam van zijn vrouw, Tettie Meijers, ds. Vitus Ringers uit naar van zijn vrouw Trijntje Meijers, Hendrik Ritskes uit naam van zijn vrouw Rinske Jans en ds. Wesman uit naam van zijn vrouw Sybrich Meijers.
Jacob Pytters is vernoemd naar zijn oom Jacob Sybouts, die op 13 maart 1698 trouwde met Sibbeltje Ockes van Welsrijp.
Pieter Sybouts werd te Tzum gedoopt op 25 februari 1655 en zijn vrouw Brechtje Jans te Tzum gedoopt op 22 oktober 1658 te Tzum
Brechtje is wrsch een dochter van Jan Pieters van Sexbierum. Zus Tryn Pieters was getuige bij de doop van Brecht, met aantekening dat Tryn zus is van de vader van Brecht. Verdere gegevens ontbreken inzake haar afkomst.
De Genealogie BEISTA is deels uitgewerkt en opgenomen in forum Tresoar, deze voert terug tot in de late middeleeuwen.
Sybout Pytters, boer op Beista Kubaard stemkoh. 24 floreen 18 , daarna Tzum, is gehuwd op 9 januari 1648 te Kubaard met Botje Pieters, bij huwelijk van Tirns. Ook haar afkomst is onduidelijk. Hun kinderen zijn Geeltje, geboren 1649 Kubaard, Antje, geboren Kubaard, Pieter, geboren 1655 Tzum, Ydtje 1657 Tzum, Foppe 1659 Tzum, Sjoerd 1662 Tzum en Jacob 1664 Tzum.

Dan Hein Jans:
genoemd EE Bar 10 juni 1702 inventarisatie, eigenaar samen met zijn zussen Aaff Jans en Aal Jans in 1698 no. 22 Sexbierum.
Aaltje trouwde op 17 september 1681 Ger. Franeker met Jan Reijners: voor zover bekend een dochter Neeltje, geboren in 1684 en gehuwd op 25 januari 1705 met Jan Ymes. Jan Ymes en Neeltje krijgen een dochter Aaltje geboren 1708, gehuwd in 1729 met Reinder Dirks Fontein.
Aaltje is overleden in 1695. (Auth. Franeker Jan Reijners, vader van Neeltje Jans geboren 1684 bij Aaltje Jans in echte verwekt, Hein Jans curator Franeker doopsgezind).
Aaff, gehuwd op 23 maart 1679 Sexbierum met Jan Minx, huisman onder Franeker, een dochter Trijntje.
Sexbierum 1698 stem 22, Jan Minx voor 1/3 eigenaar voor zijn dochter een als curator over Jan Gerrits eig. voor 1/9 en Griet Douwes en dochter voor 2/9de.
Burgerboek Franeker noemt Hein Jans, plaats van geboorte Dokkum.
In die stad woont Jacob Jans, vetermaker, geboren ca 1649 en gehuwd op 25 maart 1671 te Dokkum (Gerecht Dokkum) met Ymkje Hessels bij huwelijk van Leeuwarden. Jacob overlijdt in 1679/1680. Dokkum 31 januari 1680 Imckjen, moeder requirant, wed. Jacob Jans Fetermaker vader, kinderen Ulckien 11 jaar (uit vorig huwelijk?), Jan 7 jaar, Hessel 5 jaar, Neeltje 2 jaar. Wln. Impkjen Deddes erflater bij test. Jarich Jacobs mede-erfgenaam, Jurjen Wybes mr. schoenmaker cur. nalatenschap Imkje Deddes met Jarich Jacobs doopsgezind.
Op 11 maart 1693 Dokkum Jan Jacobs en Neeltje Jacobs moeder Imkje Hessels, curator over beide kinderen vaders goed: Jan Reinders, koopman te Franeker.
Uit voorgaande leid ik af dat Jacob Jans een broer is van Hein, Aal en Aaff.
Aukje Jetzes is dochter van Jetze Jacobs, gehuwd 2e met Trijntje Gerbens. Uit zijn eerder huwelijk een dochter Tietske en uit zijn tweede
Jacob, Sijke en Aukje. Overlijden Trijntje Gerbens 1681 Franeker.
Vervolgens geen zekerheden mbt voorouders Hein Jans en Auckien Jetzes.

Eventuele aanvullingen, correcties zijn zeer welkom!

Jaap de Boer,
Wytgaard

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 564
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Re: voorouders Wijbrigjen Jacobs RINGNALDA

Bericht door Hinke Westra » zaterdag 1 feb 2020 12:14 am

Hallo Jaap,

Zie net jouw hele verhaal, alles niet goed doorgenomen,is me nu te laat maar onderstaande echtpaar zijn mijn rechtstreekse voorouders.
Minne Pieters Westra kreeg uit twee huwelijken (1e met Antje/Antie Ages) totaal 16 kinderen. Mocht je specifieke vragen hebben, laat het maar weten misschien kunnen we elkaar nog ergens mee helpen.

'Aukje trouwde met Minne Pieters (Westra) erfgezeten te Tzum, weduwnaar van Aaltje Ages. Minne en Aukje kregen zes kinderen, Tietje 1786, Pieter 1790, Jacob 1793, Baukje ?, Grietje 1800 en Jan?, alle geboren in Welsrijp. Vader Minne had uit zijn eerdere huwelijk twee kinderen,
Antje en Trijntje.'

Met vriendelijke groet,

Hinke Woudt-Westra

Plaats reactie