Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 14 apr 2015 12:55 am

Beste medespeurder,

Mijn zoektocht loopt vast op Jan.

Jan is geboren omstreeks 1625 en gehuwt omstreeks 1650. Door het naar mijn inziens ontbreken van gegevens in de digitale databank (internet) is hij wellicht vanuit zijn geloof een spreekwoordelijke "twijfelaar" of menist (doopsgezind) zijn geweest. Mijn idee gaat uit naar doopsgezindheid getuige de familierelaties met o.a. de Jelle Jans. Zijn kinderen leven in de omgeving van Cromwal/ Britswert/ Itens. Op basis van patronymica ontstaande o.a. de volgende mogelijkheden
Jan Everts
Jan Dirks
Jan Jacobs

Hierbij is dochter Hinke niet toegevoegd i.v.m. dat dit wellicht een vernoeming is geweest naar zijn moeder of de moeder van zijn partner

Wellicht dat iemand deze Jan reeds heeft gevonden aangezien hij vele nazaten heeft, zo ook mijzelf als generatie 11.

Omtrent Jan en zijn nazaten heb ik tot nu toe het volgende gevonden:

Jan, geboren omstreeks 1625, huwt omstreeks 1650 met N.N.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Evert Jans, meester kleermaker te Cromwal, eigenaar en
gebruiker te Britswert van een ‘poltje’ land (1700; Britswerd:
floreen reg. nr. 18). Koopt 11 januari 1692 een huising gelegen te
Cromwal en op 16 feb. 1700 aldaar nog een huis, overleden
in 1716 te Cromwal.
2. Durk Jans, volgt.
3. Jacob Jans, kuipersgezel afkomstig van Britswerd, op 30 maart
1674 vermelding als burger te Dokkum dan meester kuijper, in
1706 hervormd lidmaat te Dokkum , op 29 maart 1674 derde
huwelijksproclamatie te Dokkum met Tietske Sipkisdr afkomstig
van Dokkum, huwt op 18 november 1683 te Dokkum met Taedtje
Douwes afkomstig van Itens, in 1706 hervormd lidmaat te
Dokkum, overleden aldaar in 1714.
4. Hincke Jans, afkomstig van Itens, huwt op 16 juli 1682 aldaar
met Jelle Jans afkomstig van Bozum, pachtboer en ontvanger te
Itens (1698, 1728 Itens: stemkohier nr. 9) en gezamenlijk met
zijn zwager Durk Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15)
(hypothese auteur) hij zoon van Jan Jelles afkomstig van Oosterlittens en Teuntie
Nardus van Jellum.

bronnen
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 119 vo, 30-9-1716 registratie van obligatie d.d. 11-10-1701. Geroyeerd op verzoek 7-6-1719.
Gerbens Sijbrens x Trijntje Harmens, e.l. te Itens, zijn schuldig 250 cg aan Evert Jansen Coopman won. op Kromwal onder dorp Britswerd.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720 - 1745
Folio 8, 26 maart 1721 registratie van obligatie d.d. 17 februari 1721
Pier Hibbes en Nieske Gerbens egteluiden tot Ytens, zijn schuldig Gerrijt Dirks huisman tot Ytens, 50cg. Wegens coop blauw grieme koe. Als versogte getuige de ontvanger Jelle Jans te Ytens. Bij ondertekening voor Jelle Jans in prosentie Douwe Jelles.

bronverwijzing en aanvullingen volgen, zie ook onderstaande berichten.
Durk (Dirck) Jans, geboren omstreeks 1650, pachtboer te Itens van een stuk weideland (1689; stemkohier nr. 14) en later op zathe Hoytehuys (1698, 1708 Itens: stemkohier nr. 2) en gezamenlijk met zijn zwager Jelle Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15), op 2 maart 1713 doopsgezind lidmaat te Kromwal (Britswerd later Itens), overleden ca. 1718; huwt 8 maart 1674 te Itens met Fookel Douwes afkomstig van Hennaard. (Zij overleden voor 2 maart 1713 i.v.m. niet benoemd in lidmatenlijst DG)
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Jan Dircks, pachtboer te Itens op zathe Popta (1698; stemkohier nr. 13
en 14) en later zathe klein Aankama (1728; stemkohier nr. 10, 13 en 14),
op 2 maart 1713 lidmaat doopsgezinde gemeente Kromwal (Britswerd later Itens).
overleden (voor) 1781, huwt voor 2 maart 1713 met N.N. Sytses (Seytses)
dochter van Sytse Haentjes en Auckien Piersdr ze overlijdt op 18 februari 1721,
hij huwt als weduwnaar op 20 februari 1724 te Itens met Gerbrig Hettes van
Lutkewierum, dochter van Hette Jentjes en Baukje Wybrens, overleden
19 november 1781 te Oosterlittens.
2. Douwe Dircks, pachtboer te Lutkewierum op zathe “op het land”
(1728; Lutkewierum: stemkohier nr.8 ) en eigenaar van 33
pondematen weideland (1728; Hennaard: stemkohier nr. 12), op
2 maart 1713 lidmaat doopsgezinde gemeente Kromwal
(Britswerd later Itens). derde huwelijks proclamatie op 5
augustus 1708 te Oosterend met Trijntie Douwes van
Poppingawier.
3. Jetske Dircks, geboren in 1685, op 27 april 1711 toegelaten tot
het avondmaal na belijdenis van haar geloof, hervormde gemeen-
te Britswerd en Wieuwerd, overleden juni 1733, huwt op 19 jan-
uari 1710 te Wieuwerd Melis Claases, schoolmeester en organist
te Britswerd, zoon van Claas Douwes schoolmeester te Tzum en
Aefke Melisdr. gereformeerd gedoopt te Tzum op 17 januari
1686, op 30 december 1707 toegelaten als lidmaat hervormde
gemeente Britswerd en Wieuwerd, overleden aldaar in 1733.
4. Gerryt Dircks, volgt.
Bronnen:

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
folio 151 d.d. 23 augustus 1719.
Claas Sjoerds en Martien Gosliks egteluiden tot Ytens verklaren mits desen schuldig te wesen aan Gerryt Dirks huisman aldaar de somma van twe hondert carg.....inlossinge van reversael in dato den 7 april 1706...

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 146, 18 april 1736 registratie van obligatie
Sijtse Rienks tot Hinnaard geassisteerd met curatoren Jan Dirks tot Ytens en Johannes Jelles tot Oosterend is schuldig aan Jan Jelles tot Ytens. 500cg.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 151, 23 september 1737 registratie van obligatie 9 november 1723
Sjoerd Jans en Foekjen Piers egteluiden tot Lutkewierum schuldig aan Douwe Dirks huisman tot Lutkewierum. 100cg.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 222 (vo) 5 september 1744 registratie van obligatie 6 mei 1727
Sytse Rienks tot Hinaerd geasisteerd met zijn curator Jan Dirks tot Ytens is schuldig aan Johannes Jellesz huisman tot Oosterend. 500cg.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 223, 11 november 1744 registratie van obligatie
Durk Jansz ongehuwde jongeman tot Hennaard is schuldig aan Douwe Durks huisman tot Lutkewierum. 300cg.

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 65 Hypotheekboeken 1706 - 1720
Folio 223, (vo) 13 november 1744 registratie van obligatie
Dirk Jansz huisman te Hennaard geterckt met zijn vader Jan Dirks huisman tot Ytens is schuldig aan Folkou Pytters weduwe van Lamert Poulus te Ytens. 938 kg.
In de marge, 29 april 1750 obligatie afbetaald en geroyeerd

Baarderadeel T 13-05, inv.nr. 69 Proclamatieboek 1727-1735
Consent 9-6-1732. Melis Clasen schoolmeester x Jetske Dirks e.l. Britswerd, voor de 0,5, en Gerrit Clasen schoolmeester x Lysbet Atses e.l. Tzum, voor de 0,5, kopen 11 pm greidland onder Britswerd.


bronverwijzing en aanvullingen volgen, zie ook onderstaande berichten
In afwachting van jullie reacties verblijf ik met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

ps
- Wellicht dat via Jan een "aansluiting" kan worden gevonden met het boerderijenboek van de heer van der Meer.
- Volgens de stemcohieren uit 1640 pachte destijds een Jan Jansen (mennoniet) te Jorwerd op stem 23. Is dit wellicht de genoemde Jan?
- Volgens de stemcohieren uit 1640 was destijds een Jacob Jansen (mennoniet) te Winsum eigenaar van en gebruikte hij stem 17. Is dit wellicht een broer van de bovengenoemde Jan Jansen. Getuige de geloofsovertuiging hebben ze elkaar wellicht eertijds ontmoet in de doopsgezinde kerk te Kromwal? Beide namen komen als patronymiva voor in de beschreven deel genalogie.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zondag 21 okt 2018 3:36 pm, 6 keer totaal gewijzigd.

Hans Bootsma
Berichten: 3
Lid geworden op: maandag 29 jun 2015 3:52 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hans Bootsma » maandag 29 jun 2015 9:55 pm

Beste Hielke,

je bericht van 13 april j.l. trof mij omdat de Jan waarnaar jij op zoek bent ook mijn voorvader in de directe lijn is. Ik had al gevonden dat kleinkinderen van Gerrit Durks, zelf kleinzoon van Jan, zich Leijenaar zijn gaan noemen. Daar moeten jouw voorouders dus te vinden zijn. Mijn voorouders komen van Jan Durks, broer van Gerrit. Nazaten van deze Jan nemen in 1811 de naam Bootsma aan.
Ik heb over de familiebanden al heel wat uitgezocht en wellicht kunnen we één en ander uitwisselen. Zou je mij je post- dan wel e-mailadres willen toesturen? Mijn adres is:
De Gamert 2002 6605WB Wijchen

vr gr

Hans Bootsma

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » donderdag 2 jul 2015 3:33 pm

Geen oplossing van het vraagstuk. Echter, tussen de door u genoemde personen en Jan Jans te Jorwerd bestaat m.i. geen verwantschap. Evenmin is Jacob Jans te Winsum een verwant van Jan Jans. Voor het nageslacht van Jan Jans te J. kunt u bijv. ook kijken in de kwartierstaat Fikkers door wijlen Auke de Vries.

Het volgende geef ik bij gebrek aan nadere gegevens voor wat het waard is. Uitgaande van de naamcombinaties in uw overzicht vond ik onder Britswerd:
16-11-1620 (BAA.dl M) Jan Jacobsz. te Britswerd, Sicke Jacobsz. te Britswerd kopers in boelgoed ald. van wijlen Jets Intzesdr. [Adema van Schrins].
22-3-1612 (lees 1613) (BAA.dl G1) Jets Douwe Heresweduwe, nu gehuwd met ......? contra Jan Jacobsz. te Britswerd.
2-4-1610 (BAA.dl N2) Sicke Jacobsz. te Britswerd koper in boelgoed te Lions.
25-8-1624 (BAA.dl N3) Lou Jacobsz. te Britswerd in boelgoed te Schillaard.
6-8-1623 (BAA.dl N3) Sicke Jacobsz. te Britswerd in boelgoed te Weidum.
12-4-1627 (BAA.dl N4) Jacob Sickesz. te Britswerd in boelgoed te Oosterwierum.
21-3-1631 (BAA.dl N4) Jan Jacobsz. Schuytmaker te Britswerd in boelgoed te Wieuwerd.

Is het volgende relevant?
Hennaarderadeel, Bevestiging huwelijk op 22 april 1715 in Lutkewierum
Bruidegom: Evert Jans afkomstig van Lutkewierum
Bruid: Trijntie Jans afkomstig van Lutkewierum
Trouwregister Hervormde gemeente Lutkewierum Rien

Franeker, Proclamatie op 27 juli 1695
Bruidegom: Evert Jansen afkomstig van Britswerd
Bruid: Meynu Andrys afkomstig van Franeker
Ondertrouwregister Gerecht Franeker

Franeker, Attestatie afgegeven op 11 augustus 1695
Bruidegom: Ewert Jansen afkomstig van Britswerd
Bruid: Meynu Andrys afkomstig van Franeker
Opmerking : zij woont onder de klokslag van Franeker
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker

13-6-1715 (BAA.dl O7), procedure over scheiding en deling t.b.v. Trijntie en Keimpe Jans Staaster, kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Sioerds Staaster x Froukien Keimpes Hattinga, o.g.v. eerdere deling van 16-12-1711. Trijntie Staaster is gehuwd met Evert Jans te Lutkewierum. Curator van de weeskinderen is Claas Jans Staaster, huisman te Rien, procedeert terzake tegen Krijn Jans Staaster te Jeth onder Britswerd. Schoonvader (van Krijn?) is Hendrik Hendriksen, huisman te Oosterwierum.

Hans Bootsma
Berichten: 3
Lid geworden op: maandag 29 jun 2015 3:52 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hans Bootsma » dinsdag 7 jul 2015 11:20 pm

Ben ook nog steeds bezig meer gegevens te vinden over Jan van Itens(?), maar kom daar niet veel verder mee. Er zijn van Jan volgens mij vier kinderen bekend:
Durk Jans in 1674 getrouwd met Fookel Douwes van Hennaard
Hinke Jans na eerder huwelijk (?) in 1682 getrouwd met Jelle Jans (o.a. ontvanger)
Jacob Jans in 1674 in Dokkum getrouwd met Tietske Sipkedr en na haar overlijden, in 1683 met Taetdje Douwes. Jacob was kuiper in Dokkum
Evert Jans, kleermaker te Britswerd/Kromwal, in 1695 getrouwd met Meynu Andrysdr

Fookel Douwes, de vrouw van Durk Jans is denk ik een zuster van:
- Pyter Douwes, in 1678 getrouwd met Anneke Alberti
- Wypk Douwes, in 1676 getrouwd met Pytter Jans {Speerstra}
- Claes Douwes, in 1676 getrouwd met Aefke Melis, Claes is schoolmeester en bouwt orgel van de kerk van Tzum
- Gerrit Douwes, in 1678 getrouwd met Elisabeth Greydanus, Gerrit is schoolmeester te Achlum

In 1710 trouwden met elkaar Jetske, dochter van Durk Jans en Fookel, en Melis, zoon van Claes Douwes en Aefke. Als Fookel Douwes een zuster is geweest van Claes Douwes, dan waren Jetske en Melis dus volle nicht en neef van elkaar. Hard bewijs heb ik hiervoor niet gevonden, maar o.a. naamgeving kinderen wijst wel in die richting.

Er is in die tijd een tweede Evert Jans. Deze trouwde in 1715 met Trijntje Jans Sijlstra (een familie van onderwijzers). Deze Evert is boer in Hidaard en is daar o.a. ouderling en diaken in de NH kerk en ontvanger.

Graag eventuele aanvullingen

Hans

Hans Bootsma
Berichten: 3
Lid geworden op: maandag 29 jun 2015 3:52 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hans Bootsma » zondag 12 jul 2015 10:28 pm

Beste Hielke en Anton,
In het Boerderijenboek Hennaarderadeel van D.J. van der Meer (BBH) wordt op blz 32 Taets Jans genoemd. Zij verkoopt in 1666 samen met Sibbel Me ..(?) 9 pm uit de boerderij Aankama in Itens aan de kerkvoogden van Spannum. Zij is echtgenote van Jan Dircx. Een jaar daarvoor verkoopt Gerrit Jans Munckehuis 18 pm uit dezelfde boerderij, ook aan de kerk van Spannum.
Het lijkt er op dat Gerrit Jans en Taets broer en zuster zijn en dat het land uit een erfenis komt, zie ook:
https://static.coret.org/img/go/1917/Li ... alogie.pdf
Taets en Gerrit zijn kinderen van Jan Gerrits Munckehuis en Auck Jelles uit Spannum. Deze twee zijn getrouwd in 1641 (bron: Trouwregister Gerecht Hennaarderadeel 1588-1644 Trouwregister Gerecht Franekeradeel 1591-1771), zie ook BBH blz 292.
Taets zou geboren kunnen zijn tussen 1640 en 1645 en zou dan rond 1665 met Jan Dircx getrouwd zijn. Als deze Jan onze gezochte voorouder Jan Durks is geweest, dan is hij waarschijnlijk eerder getrouwd geweest en zijn de kinderen Durk, Hinke, Jacob en Evert uit dat eerdere huwelijk.
Ik heb me eerder al afgevraagd waar de naam Gerrit vandaan komt, die genoemde Durk later aan één van de kinderen heeft gegeven (en waar de Leijenaars vanaf stammen). Deze naam zou goed van de familie Munckehuis kunnen komen!
Graag jullie reactie en eventuele aanvullingen
Hans

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Margreet Huisman » maandag 13 jul 2015 2:33 pm

Hallo allemaal,

Ik had er ook al eens naar gekeken.

Dat er van Itens geen doop- en trouw op internet staat, komt hierdoor:
Hennaarderadeel - Hervormde gemeente - Itens en Hennaard (tot 1719, daarna Hennaard bij Oosterend)

391. Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1647-1810.
Index huwelijken: DTB nr. 406a.
Index dopen: DTB nr. 406b.
Index lidmaten: DTB nr. 406c.
N.B. Dopen van 1647-1688, 1694, 1699, 1706-1710 en 1715-1810,
huwelijken van 1648-1810,
lidmaten van 1647-1718, 1716 1721-1772 en 1774-1853
Oudere boeken zijn verloren gegaan.

Ik begrijp niet goed hoe je aan alle kinderen komt- worden ze ergens samen in een erfenis genoemd?
of heb je gewoon alle Jans Itens dan wel Britswerd bij elkaar in gestopt?

Mensen kunnen ook samen boeren zonder familie te zijn -
Jelle Jans en Hinke dopen namelijk hervormd:
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1683
Gedoopt op 1 april 1683 in Hennaard
Dopeling: Oedtske, dochter
Vader: Jelle Jans
Moeder: Hincke Jans
Waar komen Jelles ouders zo plotseling vandaan ?
Als ze haar moeder vernoemden hoort ze mogelijk bij dezen: (Hinke en Rinske is uitwisselbaar, het een is een vleivorm van de ander)
Hennaarderadeel, huwelijken 1648
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 januari 1648 in Lutkewierum
Bruidegom: Jan Aelckeszn
Bruid: Oedtsche Jaringhsdr

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1651
Gedoopt op 9 maart 1651 in Lutkewierum/Rien
Dopeling: Rinck
Vader: Jan Aelckes
Moeder:


Hennaarderadeel, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 februari 1703 in Lutkewierum
Bruidegom: Claes Tialinghs afkomstig van Lutkewierum
Bruid: Oetske Jelles afkomstig van Lutkewierum

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1703
Gedoopt op 18 november 1703 in Lutkewierum/Rien
Dopeling: Rinske
Vader: Klaas Tjallings
Moeder:


Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1706
Gedoopt op 23 mei 1706 in Lutkewierum/Rien
Dopeling: Tialling, zoon
Vader: Klaas Tjallings
Moeder:
Doopheffer: Jelle Jans, bestevader
Opm.: De vader is afwezig

en nog een Jan in 1708.
Jan Alkes doopte verder:
1648 - Jarich Jans - gebr. stem 2 Lutkewierum 1698, trouwt 2maal en doopt een Oetske in 1685
1653 - Jelte Jans - gebr. stem 1 Lutkewierum 1698, - doopt een Oetske in 1697.

Jelle Jans is in BBHen 1689 meier van stem 9, en in de stemcohieren gebr. stem 9 en 15 - in zowel 1698 als 1728,
welke stemmen volgens BBHen vermoedelijk verenigd zijn.

BBHen vermeldt in Itens wel:

Stem 4 Het Hooghiem, 1698- naastligger Evert Jans ten oosten - op de kaart is dat stem 8. Maar is dat jouw kleermaker?
Stem 8: 1666 - verkopers van 9 pm aan de Kerkvoogden van Spannum: Sibbel Me.... en Taets Jans, de echtgenote van Jan Dirx.

Verder bij stem 4:
Harmen op het Hooghiem ovl voor 1543 x Aeyl ovl ca. 1555
> Dirck Harmensz. op het Hooghiem, ovl < 1563 - x Tryn Jacobsdr. - zuster van Jan Jacobs (voogd - te Jelsum 1575)
>>
1) Harmen Dircx - te Jelsum in 1572
2) Dieuw Dirckdr. x Jan Jans - op het Hooghiem te Itens (1580), ovl voor 1619 - zoon van Jan Bockes.
3) Berber Dircx x Jan Jans
4) Tryn Dircx
5) Jacob Dircx
6) Jan Dircx
7) Gerrit Dircx.

Jouw Dirck/Durk Jans kan dan een zoon zijn van 2) Dieuw en Jan of van 3) Berber en Jan, of van 6) Jan Dircx en N.N.
of van nog heel andere Jan Dirksen of andere Jannen en Dirks-meisjes.

Groet Margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 13 jul 2015 6:33 pm

Vragenstellers hebben kennelijk tot nu toe geen gegevens uit de nedergerechten Hennaarderadeel en Baarderadeel van omstreeks 1680 (ruim gezien) kunnen betrekken in hun overzichten.
Spijtig want daardoor is wat (en waar het) zich heeft voorgedaan voor circa 1660 te speculatief, geen basis voor een hypothese. Er waren bijv. in die tijd meerdere (Jannen) Dirks, Everts en Jacobs in alleen al deze grietenijen (zonder genoemd te zijn in het Boerderijenboek).

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 27 jul 2015 6:40 pm

Een aanvulling op het bericht van 2 juli; mocht de kwestie Jans t.z.t. meer vaart krijgen, dan is het volgende alvast vermeld.

6-3-1598 (BAA.dl P2), Baucke Petersz.[te Suyrhuysum] proclameert de verkoop van een 8 fack huysinge en 17 pm maden, waarop Sipcke Doedesz. te Britswerd heeft gewoond, ten huize van Jan Jacobsz. te Britswerd. Is deze laatste herbergier of anderszins neringdoende? Deze verkoop krijgt kennelijk consent op 8-10-1599 en betreft vermoedelijk Jildertsma sate.

20-6-1608 (BAA.dl C2) Jan Dircksz. te Britswerd zal het meesterloon betalen van de quetsuyre die hij toebracht aan Hoyte Sybrantsz. Voor Hoyte zie Gen.Jierboekje 1984, blz. 38 "Hoytesfolk".

Zie de vraag van Margreet. Waarop is de gezinsconstructie van Jan N.N. gebaseerd? Als er rond 1625, buiten het bestek van DTB, gezocht moet worden (door anderen), dan is het geven van details noodzakelijk.

Al geprobeerd via de indexen van de proclamatieboeken van Baarderadeel P5 t/m P8 (1670-1735, Tresoar Arch.13.56) te zoeken naar de onderhavige Jansensen? Namen, plaatsen en te verkopen object worden in de indexen genoemd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 26 aug 2015 9:29 pm

Beste Hans Bootsma, Anton en Margreet Huisman,
Ontzettend bedankt voor jullie input op mijn gestelde vraag omtrent mijn en blijkbaar van Hans verre voorouder genaamd Jan.

Wat ik een beetje proef uit jullie beantwoordingen is iets waar ikzelf al een jaar lang mee worstel. En dat is, zoals Margreet al aangaf,
de wellicht verloren gegane gegevens van de DTB registers Itens en Hennaard omtrent de genoemde tijdsperiode. Anton zijn opmerking
van maandag 13 juli is hierin treffend.

Dat Margreet daardoor vraagtekens zet bij de genoemde personen en data komt door de, van mijn zijde, niet toegevoegde bewijslast.

Dus bij deze:
Proclamatieboek 13-05, nedergerecht Baarderadeel – invoernummer 68 – folio 1-58 / RA310-1 nr 57
Het is een beetje onduidelijk geschreven evenwel kon ik het volgende ontcijferen:

19 marty 1716
Jelle Jans cum uxore tot Oosterend begeren inwijsinge bodem en colijt op de bos van faber huijsinge famst bauisje land ongeveer twee pond: te staande en gelegen aan Cromwall onder helorefort van den dorpen britswerd, hebbende de pastorie jeume aldaar van Oosten de gemeente vaart ten westen, vrij van huijrjaren en grondagt. Dog beswaart met agt en twintig ars: flo: rente in de algemeene aanbreng te lijattinge, bij Evert Jans metter dood ontruijmt, zoo en in voegen deselve huijsinge aldaar aard, spij ker en nagelooft is dog alles soo groot en kleingoed en graad, met sijn verdere lasten, profijten, feruiten, wetisen en geregtigheden van aludo Janzs toe behorende en bij de gemelde Evert Jans is nagelaten, Alsoo in hong bebos, men van Dirk Jansen woonagtig tot Ytens voor één derde part. Feint Jacob Jansen tot Dockum is gelijk voor een derde part, Jan Jelles tot Ytens, Johannes Jelles huijsman tot Oosterend soo veel nood gesterkt met zijn vader Jelle Jans autor tot Ytens en Hincke Jans gesterkt met haar man. Jan Abrahams ene de aldaar insgelijks voor een derde part, en alsoo te samen voor het geheel als intestato erffgen. Van hun wijlen broeder en ressee: oom Evert Jans, voor de somma: van twee hondert vijff en veertig gaut guld; en één twintig fars; breder smogens het boog vrieff van datto den 4 marty y1716 daar aft sijnde.
Betekenissen
Cum uxore - met zijn vrouw
autor – gevolmachtigde
ab intesto – erfopvolging zonder testament
erffgen – erfgenamen/bloedverwanten
aludo – eerste persoon (spaans)

En deze is ook interessant
Proclamatieboek 13-05, nedergerecht Baarderadeel – invoernummer 68 – folio 118-177 / RA310/3 nr 150
Den 28 gb 1720
den 11 gb 1720
den 25
gewezen op den Copers

Douwe Dirks tot Lutkewierum en Melis Clasens, schoolmeester tot Britswerd begeren in wijsinge boden en consent op de coop van eenige alen parten huisinge en hove. Ge cum annexis, staande en gelegen tot Britswerd tussen de huijzen en Cromwal, bij Auke Hendrix (s) en Sijmon Harmens als huijrders bewoont en gebruikt vrij van grondpagt en huijzinge, Hebbende douwe sybrens cum soci ten oosten en pastorie land, ten westen, Zuijden en Noorden ten naasten voorts met al sijn actien, servituten en geregtigheden daar toe en aan behorenden. Allens in coop bekomen van Jan Jelles tot itens, voor hunnen selffs en gelastigde van de verdere erfgen (buijten dese copers) van Evert Jans in leven MR. Cleermaker op Cromwal onder Britswerd in ’t geheel voor één hondert drie en dertig gg 2b
etc. etc. vervolg bevat enkel en alleen betalingswijzen in termijnen en delen voor een bepaalde datum
Betekenissen
begeert boden en consent – toestemming
cum annexis – wat erbij hoort, met toebehoren
cum soci – en medestanders
servituten – een last waarmee een erf is bezwaard is ten bate van aangrenzend erf van andere eigenaar
Auke Hendriks en Symen Harmens – volkstelling 1714 van Britswerd benoemd onder “armen”

Op basis van bovengenoemde bewijslast en middels andere gevonden info uit archieven zijn de genoemde personen uit mijn onderzoek geverifieert. De genoemde personen zijn dus niet uit de spreekwoordelijke "lucht gegrepen".

Hopelijk bieden de genoemde aktes uit het proclamatieboek houvast voor jullie mede speurders om zodoende invulling te kunnen geven aan de vraag of er meer bekend is over Jan. Wellicht dat iemand deze Jan al in zijn genealogie heeft opgenomen.....

ikzelf ben al aan de slag met de door Anton en Margreet Huisman aangeleverde input.

In afwachting van jullie vervolg reacties verblijf ik met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

ps zit in een verhuizing vandaar mijn late reactie. Hans ik zal nog contact met je opnemen.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:40 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » vrijdag 4 sep 2015 12:47 am

Te lang gewacht jammer genoeg, alle info kwijt. Nog eens, wat korter.

Bewijsvoering voor eerste generatie laat veel ruimte voor onbekende variabelen (meerdere huwelijken des vaders?). Transcriptie van eerste acte kan het beste nog eens door een kundig oog worden bekeken, wezenlijk om zekerheid te hebben over namen en erfdeling. Kan dit niet zelf, heb de betreffende acte niet.

In een speculatieve poging om toch een bijdrage te leveren aan voortgang van de discussie, het volgende.
BAA P4 (proclamatieboek 1655-1670), 18 april 1670; Rimmertie Ales weduwe, en Meynert Ales en Doede Ales met consent van Pijtter Dircx kopen huis c.a. te Britswerd. Sipke Sijbrens als gebruiker ten N. Verkoper Luijwe Dircx schuijtemaker ald., die [i]die camer [/i] mag blijven bewonen, voor 370 gg. Dirk Seerps te Britswerd wil bloedniaar.

Lieuwe Dirks kwam eerder voor en beëindigde mogelijk nu (leeftijd?) zijn bedrijfsvoering. Is er dan een relatie met Dirk Lieuwes van Britswerd die in 1657 te Sneek en Harlingen (o)tr. met Folku/Folkje [Fookel??] Douwes van Sneek. Was zij weduwe van Mirk Eelkes van Sneek (tr. 1639, bij wie enkele kinderen) en hertr. Dirk L. van Britswerd in 1666 te IJlst met Antje Gerrolts? Zie voor e.e.a. de zoekfunctie van Tresoar.
N.B., dit betreft dus een speculatieve focus op Britswerd, waar zo lijkt het genealogisch m.b.t. neringdoenden minder te vinden is.

Leyenaar
Berichten: 1
Lid geworden op: dinsdag 29 sep 2015 11:21 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Leyenaar » donderdag 1 okt 2015 9:37 pm

Beste Hielke Leijenaar,
Ik ben voor een aantal vriendinnen hun stamboom aan het uitzoeken.
Toen kwam ik jou stukken tegen over de oudste generaties Leijenaar / Leyenaar.
En we zitten in dezelfde familielijn !
Hun opa is Klaas Leijenaar ( Klaas Leyenaar, geboren op 15-09-1914 te Blokzijl ) hij was in de Tweede oorlog één van de topstukken in het Fries verzet, er is zelfs een film De Overval 1962 over zijn bevrijding uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden gemaakt.

zijn ouders waren Douwe Leyenaar, geboren op 08-03-1881 te Oosterwierum, Baarderadeel X getrouwd op zaterdag 29 april 1905 te Sneek met Jantje Klazes de Haas, geboren op 1885 te Nes

Zijn ouders Arend Johannes Leyenaar, geboren op 19-9-1847 te Oosterwierum X getrouwd op 14 mei 1873 Feikjen Arjens Sytsma, geboren op 27-02-te 1847 te Hijlaard

Zijn ouders Johannes Sybrens Leyenaar, geb. op 13-5-1804 te Oosterlittens, 2 keer X getrouwd op 29 november 1845 te Baarderadeel, Akke Arends Sporrel, geboren 1825 te Tjalleberd

Zijn ouders Sybren Jacobs Leyenaar, geboren op 01-05-1774 te Hennaard beroep: boer te Oosterlittens (1831) X getrouwd op 11 januari 1795 te IJtens Janke Ages van der Werf

Zijn ouders Jacob Gerrits, gedoopt op 24-10-1734 te IJtens ( Gemeente Hennaard) 2 keer X getrouwd op 22 augustus 1773 te Hennaard met Lipkjen Sybrens

Zijn ouders Gerrit Dirks, geboren circa 1679 X getrouwd op 22-11-1711 te Dokkum (ondertrouwregisters gerecht Dokkum) Sjoukje Benedictus, gedoopt op 03-03-1689 te Dokkum

Zijn ouders Durk Jansen, geboren circa 1650 te Itens, beroep: pachtboer te Itens X getrouwd op 8 maart 1674 te Itens Fookel Douwes van Hennaard

Kunnen we informatie aan elkaar uitwisselen. Ze waren zoals je schreef Doopsgezind Sybren Jacobs Leyenaar, geboren op 01-05-1774 was in 1799 diaken in de kerk (doopsgezinde gemeente Baard inventaris n.92) hij en zijn vrouw Janke Ages van der Werf zijn op 2 juni 1800 gedoopt op belijdenis in de Doopsgezinde Gemeente te Baard.

Hartelijke groeten,
Gerrit Schepers
Purmerend

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 5 okt 2015 8:03 pm

Dankzij het nieuwe AlleFriezen een acte uit de autorisatieboeken van Baarderadeel.

Autorisatieboek 050
Bron: Nedergerechten; autorisatieboeken
Soort registratie: Inschrijving Nedergerechten; autorisatieboeken
Datum: 05-06-1733
Bijzonderheden:
Douwe Dirx, woonachtig te Lutkewierum curator en oom, doopsgezind
Gerrit Dirx, woonachtig te Ittens curator en oom
Sikke Clasen, woonachtig te Sexbierum curator en oom
Claas Melis oud 22 jaar, woonachtig te Oosterlittens kind
Fokel Melis oud 20 jaar, woonachtig te Britswerd kind en erfgenaam, innocent
Dirk Melis oud 12 jaar, woonachtig te Britswerd kind en erfgenaam
Mr. Melis Clasen overleden, woonachtig te Britswerd vader
Jetske Dirx overleden, woonachtig te Britswerd moeder

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 5 okt 2015 9:04 pm

Gerrit Dirks intrigeerde en volgende notitie kwam naar boven. Van hem wordt in de vraagstelling geen nageslacht gegeven, maar is hij identiek aan de volgende die jaren geleden eens aan de orde kwam in een eigen onderzoekje?

Gerrit Dirks, van Itens, met nageslacht Nijland, tr. geref. Dokkum 22 nov. 1711 Sjoukje Benedictus, van Dokkum.
Zij was een dr. van Benedictus Anskes Hamers (nageslacht Hamersma), van Jorwerd, burger van Dokkum 14 apr 1671, mr. smid buiten de Walpoort (Aalsumerpoort?) ald. 1702/1703. Zijn wapen volgens Hesman in Gen. Jb. 1993. Geref. ged. te Jorwerd 13 okt. 1644 als zoon van Anske Douwes en Sjouk Benedix.
Benedictus tr. 3 x te Dokkum, 1671, 1680 en 1685; uit welk huwelijk Sjoukje B. stamt is onduidelijk.

Gerrit Dirks had naast een zoon Douwe Gerrits (tr. 1749 te Itens Akke Sjoerds) mogelijk ook een dr. Fokel Gerrits die in 1752 te Bozum tr. met Johannes Sjoerds (broer van Akke?).

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 5 okt 2015 11:56 pm

Hennaarderadeel, Dopeling: Grietie, Gedoopt op 3 januari 1723 in Itens
Dochter van Gerryt Dirks en Sjoukje Benedictus
Opm.: Getuige is de vader
Herv. gem. Itens en Hennaard,

Is deze Grietje, van Itens, 15 mei 1749 geh. te Idaard met Klaas Douwes [Pasma, schoolmeester etc. ald., kleinzn. van mr. Klaas Douwes te Hennaard en Tzum - zie de eerste vraag hierboven en het overzicht van schoolmeesters in Franekeradeel]? Zo ja, zie dan haar (vaders?) wapen bij Hessel de Walle, op een kerkraam te Idaard.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 31 okt 2015 1:05 am

Beste Anton,

Hierbij aanvullende informatie omtrent zoektocht naar Jan. Onderstaande betreft mijn gevonden stukje genealogie omtrent pakesizzer van mijn gezochte Jan namelijk kleinzoon Gerryt Dircks.

Gerryt Dircks, geboren ca. 1689, pachtboer te Itens op zathe Hoytehuys en later Popta (1728 Itens; stemkohier nr. 2, 1738 Itens; floreen reg. nr. 24= stem nr. 13), op 4 november 1712 hervormd gedoopt op belijdenis en in 1713 gekozen tot kerkvoogd te Itens, overleden aldaar voor 1741; huwt op 22 november 1711 te Itens Sjoukje Benedictus afkomstig van Dokkum, geboren 3 maart 1689 aldaar, overleden voor 1745 te Itens. Sjoukje is een dochter van Benedictus Anskes meester smid te Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1. Vokeltje Gerryts, hervormd gedoopt op 30 april 1713 te Itens,
overleden voor 7 mei 1783.
2. Benedictus Gerryts, geboren te Idaard, pachtboer te Itens
hervormd gedoopt op 10 mei 1714 te Itens ,op 30 september 1743
gekozen tot kerkvoogd aldaar, overleden 25 april 1766.
3. Dirk Gerryts, hervormd gedoopt op 17 november 1715 te Itens,
overleden 22 december 1774 aan de ‘kinderziekte’. huwt met
IJkke Oeges, op 4 juni 1781 gedoopt en tot lidmaat doopsgezinde
gemeente Kromwal (Britswerd later Itens) aangenomen,
overleden 3 juni 1786 te Itens.
4. Evert Gerryts, hervormd gedoopt op 22 augustus 1717 te Itens,
overleden voor 7 mei 1783.
5. Douwe Gerryts, hervormd gedoopt op 2 september 1718 te Itens,
overleden voor 7 mei 1783.
6. Douwe Gerryts, boer te Lutkewierum, hervormd gedoopt op
11 augustus 1720 te Itens, huwt op aldaar 18 mei 1749 met Akke
Sjoerds van Bozum.
7. Grijttie Gerryts, hervormd gedoopt op 3 januari 1723 te Itens,
overleden na 1777, huwt op 15 mei 1749 te Idaard met Claas
(Klaas) Douwes, geboren 18 maart 1714, overleden 1777, school-
meester, organist, dorpsontvanger en dorpsrechter te Idaard.
Zoon van Douwe Clases afkomstig van Irnsum schoolmeester te
Midlum later Irnsum en Akke Sijdses afkomstig van Wommels.
8. Fookeltje Gerryts, hervormd gedoopt op 29 april 1725 te Itens,
huwt op 29 november 1750 te Bozum met Johannes Sjoerds, boer
te Achlum.
9. Sicke Gerryts, hervormd gedoopt op 4 januari 1728 te Itens,
overleden voor 7 mei 1783.
10. Geertje Gerryts, boerin te Hennaard, hervormd gedoopt op 2
april 1730 te Itens, overleden 25 augustus 1825 te Hennaard,
huwt op 7 juni 1756 te Itens met Jan Pijters van Oosterend,
huwt als weduwe op 3 juli 1768 te Itens met Paulus Willems
afkomstig van Dronrijp, overleden voor 1790.
11. Sikke Gerryts, hervormd gedoopt op 16 maart 1732 te Itens,
overleden voor 7 mei 1783.
12. Jacob Gerryts, volgt.

(aanvulling nr. 7 Grijttie Gerryts) Gebrandschilderde raampartij in de zuidelijke gevel van de Gertrudiskerk te Idaard. Op het glas zijn de namen van Klaas Douwes en zijn vrouw Grijttie Gerrijts tezamen met hun persoonlijke heraldische wapens opgenomen.

Dit wapen van Grijttie lijkt verdacht veel op die van haar pake Benedictus Anskes van Dokkum. Zie wapenboek Hesman bij digitaal archief leeuwarden. Deze heeft enkel de aanvulling van een aambeeld. Dit een tijd geleden besproken met werknemer van Fryske Heraldiek evenwel geeft deze aan dat het wapen waarschijnlijk toch een " gelegenheidswapen" is geweest...

Interessant is het geboortedorp van Benedictus Gerryts in relatie tot latere woonplaats van zijn zusje Grijttie. Is nog een eindje voor mij om nader uit te zoeken

Hierbij een deel van de bewijslast van mijn generatie 3

1 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720 - 1745
Folio 3, 19 augustus 1720 registratie van obligatie d.d. 26 juli 1718
Pier Hibbes en Nieske Gerbens egteluiden tot Ytens, zijn schuldig Gerrijt Dirks en Sjoukjen Benedictus egteluiden aldaar, 100cg.

2 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720 - 1745
folio 102, 21 januari 1730 registratie van obligatie
Rixt Wybes huisvrouw en Jacob Tania huisman tot Oosterend registreren ontvangen obligatie van Gerrijt Dirks en Sjoukjen Benedictus egteluiden huisluiden tot Ytens. 800cg.

3 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720 - 1745
Folio 115, 22 maart 1731 registratie van obligatie
Claas Sjoerds schipper en coopman tot Ytens en Martje Goslings egteluiden zijn schuldig aan Gerrijt Dirks en Sjoukjen Benedictus egteluiden tot Ytens. 100cg.

4 - Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 66 Hypotheekboeken 1720 - 1745
Folio 148 (vo), 18 maart 1737 registratie van obligatie
Meinte Sjoerds en Stienke Cornelis egteluiden tot Ytens zijn schuldig aan Gerrijt Dirks en Sjoukjen Benedikt egteluiden huisluiden aldaar.150cg.
In de marge, 5 februari 1745 obligatie afbetaald en geroyeerd

5 - 1783 H53-84L
1783 den 12 maart 1e proclamatie, 1783 den 9 april 2e proclamatie, 1783 den 7 mei 3e proclamatie
Sikke Pasma schoolmeester en organist te Ijdaard versoekt inwijsinge op de coop van vijff sesde parten der huisinge en hovinge cum annexis staande en gelegen te Hennaard mitsgaders de vijff sesde parten……….. ……….Aldus deze vijff sesde parten vercogt en gegeven van Douwe Gerrits huisman onder Lutkewierum Jacob Gerrits huisman onder Ijtens Fokeltie Gerrits gesterkt met haar man Johannes Sjoerds te Wommels Geertie Gerrits gesterkt met haar man Paulus Willems te Cubaard en Ijkke Oeges wedue wijlen Durk Gerrits te Ijtens bij strijkgeld voor een somma van agthondert negen en veertig goud guldens veertien ……. strijk en verhoog gelden in ’t laaste termin breder in de coopbrieff van den 4 februarij 1783 fiat adjudicatio in forma
via Henaerderadeel.nl

6 - 1783 H53-87R
1783 den 12 maart 1e proclamatie , 1783 den 9 april 2e proclamatie, 1783 den 7 mei 3e proclamatie
Paulus Willems en Geertie Gerrits egte huislieden onder Cubaard[/b] versoeken inwijsinge op de coop van een huisinge schuure en hovinge cum omnibus annexis met al wat er aan aard band muur spijker en naglvast is beneffens de losse planken en borden en bij behoren- de al mede de ewig durende huur off erffpacht van vijff scharen off koegangen te hooij en te gras in de buure fenne te Henaard…… Aldus verkogt ende gegeven van Janke Gerbens weduwe wijlen Hotse Jacobs woonagtig te Hennaard, voor de somma van twaalff hondert en negentien caroli guldens van 20 stuivers ijder te betalen in.....leven blijven, breder in de coopbrieff van den 26 februarij 1783 Fiat adjudicatio in forma
via Henaerderadeel.nl

7 - 1790 H53-215R
1790 den 7 julij 1e proclamatie, 1790 den 4 augustus 2e proclamatie , 1790 den 1 september 3e proclamatie
Gertie Gerrits weduwe van Paulus Wilms boerinne tot Hennaard, versoekt inwijsinge op de coop van vier kerke scharren van Hennaarder kerke in erffpacht gegeven en aldaar gelegen…….. Aldus vercogt van Fokeltie Gerrits huisvrouw van Johannes Sjoerds huisman tot Aglum met gemelde haar man gesterkt, voor de summa van ses hondert caroli guldens van 20 stuivers ijder en klinkende munte en niet met landsobligatien te voldoen op den 1e mei 1790 in vrij cost en schadeloos geld alzoo de coperse alle oncosten niets exempt, dan alleen het geschenk aan de kerke, door de coper en vercoper ijder voor de helft te voldoen, moet voldoen speciaal 40e penning consent geld, procla- meren en wat dies meer is breder in de coopbrieff van de 27 april 1790 fiat adjudicatio in forma
via Henaerderadeel.nl
Wellicht heeft iemand op basis van bovenstaande informatie aanvullingen?

Met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

ps beide zonen van Jacob Gerryts, zullen zich Leijenaar gaan noemen.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 22 mar 2017 2:07 pm, 5 keer totaal gewijzigd.

Plaats reactie