Sjaerda (17e eeuw), Buringa

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Bericht door jordanowski » vrijdag 8 jun 2018 2:39 pm

Tijdens het uitpluizen van het weesboek van Baarderadeel stuitte ik op onderstaande boedelscheiding. Na enig speurwerk op het internet blijken de familieverbanden allerminst algemeen bekend, vandaar dat ik het hier graag wil delen. Over de staak 'Heerke' is nog enige verwarring. Opvallend is de achternaam Siaerda / Sjaerda die in 1633 wordt gevoerd door Aafke Hessels. Verwijst die achternaam naar het oud-adelijke geslacht Sjaerda dat eind zestiende eeuw in mannelijke lijn uitstierf; of toch niet? :wink:
Het is goed mogelijk dat de familie (grotendeels) doopsgezind was. Ik stam af van het echtpaar Hiscke Andles en Oene Rintjes, van wie telgen doopsgezind waren. Oene Rintjes is de stamvader van het geslacht Buringa.

Mocht u aanvullingen en/of verbeteringen hebben, hoor ik het graag.

Derk


Nedergerecht Baarderadeel, weesboeken 1669-1677, inv. nr. 45, fol. 198, 23 mei 1672:
“Compareerden voor mij Hotse Sjoerds Sijperda, medereghter in Baarderadeel als commiss. gesocieert met Saco Idsinga, secrets. aldaar, parthijen, als, Sjouke Gerrijts tot Swicchum vader en wettige voorstander sijner kinderen bij Dieuke Thomas in echte getogen, Hessel Thomas tot Goutum voor hem selfs, Haringh Boppes tot Elehuijsum, man ende voogd, onder ver(...) sijner goederen de rato caverende voor Elberigh Thomas sijn wijf, onder hun drijen kinderen van w: Thomas Hessels cum uxore, voor een graed; Hessel Andles tot Jorwert voor hem, Ydtie Andles echte huijsvrouwe van Hijlcke Tjeerds tot St. Anna Parochie en met hem in persoon gesterct, Hessel Abes tot Baard stiefvader van w: Broer Andles kinderen bij Grietie Pieters in echte geprocreert, en Oene Rinties als stiefvader van w: Hiske Andles kinderen, indier [gemelde] kinderen ende kindtskinderen van w: Marij Hessels en Andle Broers in tijts echtel[ieden] tot Jorwert, mede voor een graad; Juff. Agatha Geldorp echte huijsvrouwe van Here Conradus van Boelens, old capithein over een compagnie infanterie, zijnde de nagelatene dochter van sal: Aafcke Hessels bij w: de Here Procur.-Generael Wibrandus Geldorpius in echte verwect, geadsisteert met Gulbertus Baij, adv[ocaat] s Hofs van Frieslandt, insgelijx voor een graad; Hessel Heerkes tot Harlingen voor hem selfs, en als curator over Heerke ende Ruijrd Jans, kinderen van w: Jan Ruijrds en Grietie Heerkes in tijden echteluijden sampt Andries Tjerx tot Welsrijp bestevader ende curator over Ydtie Heerkes, 't kindt van w: Heerke Pieters bij Jouwerke Andries sijn nagelaten wedue hier bij praesent in echte getogen voor de vierde en laeste graad, ende alsoo te samen erfg[enamen] van w: Sicco en Sibrant Hessels, gebroeders, versturven in den dorpe Winsum, ten fine, omme te macken staat, liquidatie en ontscheidinge van der versturvene nagelatene goederen en erffenisse (etc. etc.)”


Stam 1:
Hessel N.N. [Sjaerda], huwde ca. 1590/1600 (schatting) met N.N.
vader van:
a) Sicco Hessels, kinderloos overleden Winsum voor 23 mei 1672
b) Sybrant Hessels, kinderloos overleden Winsum voor 23 mei 1672
c) Thomas Hessels, volgt II-a (staak 1)
d) Aafke Hessels Siaerda, volgt II-b (staak 2)
e) Mary Hessels, volgt II-c (staak 3)
f) ws. N.N. Hesselsdr., volgt II-d (staak 4)

Staak 1
II-a Thomas Hessels, overleden voor 23 mei 1672.
vader van:
a) Elberich Thomas, huwde Nijega-Elahuizen 2 februari 1669 met Haringh Poppes (uit dit huwelijk Poppe Harings 1673)
b) Hessel Thomas, wonende te Goutum (1672), overleden voor 20 april 1684, huwde met (Rintje?) Obbes.
c) Dieucke Thomas, huwde met Sjouke Gerrits, wonende te Swichum (1672)

Staak 2
II-b Aafke Hessels [Siaerda, 1633], overleden voor 23 mei 1672, huwde Leeuwarden (ondertrouw 18 mei) 16 juni 1633 met dr. Wybrandus Geldorpius, advocaat voor het Hof van Friesland (1633), laatstelijk procureur-generaal, overleden in 1659, ws. zoon van Onias Geldorpius en Jan Wybrandsdr.
Uit dit huwelijk:
a) Agatha Geldorpius, huwde (ondertrouw gerecht Leeuwarden 21 april 1660, met attestatie 29 april 1660) met Coert van Boelens, oud-kapitein over een compagnie infanterie (1672).

Staak 3
II-c Mary Hessels, overleden voor 23 mei 1672, huwde ca. 1620/1630 met Andele Broers, wonende te Jorwerd, overleden voor 23 mei 1672.
uit dit huwelijk:
a) Hiscke Andeles, huwde 1e voor 1661 met Goyck Bouwes, wonende te Midlum, huwde 2e voor 1672 met Oene Rintjes, huisman te Midlum (1672) (stamvader van het geslacht Buringa).
b) Hessel Andeles, wonende te Jorwerd (1672), huwde (derde proclamatie Jorwerd 31 juli 1653) met Tyedt Broers Tania, wonende te Bozum (1653), dochter van Broer Tietes Tania en Gatske Sybrens.
c) Ydtie Andeles, huwde met Hylke Tjeerds, wonende te St. Annaparochie.
d) Broer Andeles, overleden voor 23 mei 1672, huwde gerecht Baarderadeel 1 oktober 1655 met Grietje Pieters (zij hertrouwde met Hessel Abes, wonende te Baard in 1672).

Staak 4
II-d ws. N.N. Hesselsdr, huwde met Heerke N.N.zn, beiden overleden voor 23 mei 1672.
uit dit huwelijk:
a) ws. Pieter Heerkes, volgt III-a
b) Hessel Heerkes, wonende te Harlingen (1672)
c) Grietje Heerkes, huwde met Jan Ruijrds, volgt III-b

III-a ws. Pieter Heerkes, overleden voor 23 mei 1672.
ws. vader van:
Heerke Pieters, volgt IV

III-b Grietje Heerkes, huwde met Jan Ruijrds, overleden voor 23 mei 1672.
uit dit huwelijk:
a) Heerke Jans, onmondig 1672
b) Ruijrd Jans, onmondig 1672

IV Heerke Pieters, wonende te Winsum (1666) en later in de Westerend te Welsrijp (1667), overleden tussen 1668 en 23 mei 1672, huwde Winsum 27 mei 1666 met Jouwerke Andries, wonende te Welsrijp (1666-) dochter van Andries Tjerks (wonende te Welsrijp 1672) en verm. Rixt Saeckledr. Zij hertrouwde Welsrijp 8 februari 1680 met Reinder Haijes.
uit haar eerste huwelijk:
a) Ydtie Heerkes, gedoopt Welsrijp 1 maart 1667, onmondig (1672, curator haar bestevader Andries Tjerks).
b) Tjerk Heerkes, gedoopt Welsrijp 30 april 1668, jong overleden
c) Antje Heerkes, gedoopt Welsrijp 30 april 1668, tweeling met voorgaande, jong overleden
uit haar tweede huwelijk werden drie kinderen te Welsrijp gedoopt (1681-1688).

Kiek
Berichten: 170
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Bericht door Kiek » woensdag 13 jun 2018 12:20 pm

Hallo Derk,

Wat prettig dat je deze familie bij elkaar hebt geordend!
His en Oene Rinties en ook Rixt Saeckeles worden bij mijn voorouders vermeld.

De familie van Heercke blijft cryptisch als je bladzijde 199 e.v. gebruikt van BAAwb1669-1677.
Hetzelfde weesboek bevat gelukkig veel antwoorden, zoals 13 e.v., 175 e.v. en 300 e.v.
Ook het voorafgaande weesboek geeft belangrijke informatie over deze familie.

De ontbrekende Hesseldochter wordt Sytske genoemd. Ze staat in het rijtje op blad 199 rechts.

Sytske huwt minstens tweemaal, en uiteindelijk krijg je dan de volgende configuratie:

Sytske Hessels x weduwnaar 2x Heercke Feckes.
Na het overlijden van Heercke Feckes wordt weduwe Sytske bijgestaan door Sicke Hessels.
Wed. Sytske huwt Pytter Gabbes te Winsum, waaruit zoon Heercke Pytters.
Sytske overlijdt in 1670 te Winsum. Het sterfhuis meldt dat het huis, schuur, hof, bomen, etc. te Winsum (gebr. land 73 pm) wordt verkocht aan Joucke Piers (!) te Harlingen. Boelens heeft 600 cg schuld. dr. Geldorfs, proc.gen. 1000 cg en Agaat Boelens 125 cg. Hessel Heerckes 140 cg, en Hessel Andles 7 cg. Schulden: Sicke Hessels heeft 1100 tegoed, en Cornelis Symen de Weijn en de erfgenamen van Pieters Symens de Weijn krijgen ook nog resp. 80 en 100 cg. Ik ken de relatie niet met de familie De Weyn.
Jouwerke Heerke Pytters weduwe tot Welsrijp komt in het sterfhuis van Sytske nog voor geleverde eetwaren.

Kinderen van Sytske Hessels uit de twee huwelijken:
- Grietje Heerckes * ca. 1624 x Jan Ruurds k: Ruurd *ca 1648 en Heercke *ca. 1655, curator Hessel Heerckes.
- Hessel Heerckes * ca. 1626. Woont later in Harlingen.
- Heercke Pijters * ca. > 1630 + <1669 x Jouwertje Andries (Andr. Tyercks x Rixt Saekles) k: Idtie-etc.

Vriendelijke groet,
Kiek

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 16 jun 2018 7:30 pm

Beste Kiek,

Ik heb Sytske slechts twee keer getrouwd. Wel heb ik van Heerke Fekkes drie huwelijken:
1. x Yda Jans, bij wie Tryntie Heerkes (geb. circa 1608, x Jan Freerks) en Jan Heerkes (circa 1611, x Fop Watses).
2. x Griet Andries, bij wie Yda Heerkes (circa 1617, x 1. Dirk Egberts, x 2. Cornelis Looffs) en Andries Heerkes (circa 1619, x Bauck Eelkes)
3. x Sytske Hessels, bij wie Grietie Heerkes (circa 1625, x Jan Ruurds, kinderen Ruurd en Heerke Jans) en Hessel Heerkes (circa 1627).
Het is "eeuwen" geleden dat ik hier bezig mee ben geweest, ik vond niet alle bronnen in mijn aantekeningen. Echter wel deze:
BAA N5, folio 181, 13 jun 1638. Op verzoek van Yda Heerckedr, in het 21e jaar, en Andries Heerckezn, in het 19e jaar, nagelaten weeskinderen van Griet Andriesdr bij wijlen Heercke Feckes, in leven dorprechter en ontvanger te Winsum, worden Hoyte Annes en Claes Pyters, aangetrouwde ooms van moeders zijde, tot curatoren ten behoeve van de scheiding van vaders goederen met hun stiefmoeder en halfzuster en -broeders.
Op dezelfde datum wordt op verzoek van Sytske Hessels, weduwe Heercke Feckes, de oom Sicke Hessels als curator over haar twee kinderen geauthoriseerd ad divisionis.
Hierna inventarisatie en scheiding.
Voor mij interessant is dat Jouke Piers, een voorvader van me, rond 1670 het boerenbedrijf heeft overgenomen. Ik kan geen aankoop van het onroerend goed in de proclamatieboeken vinden, maar wist dat hij in 1672 te Winsum boert. Jouke trouwt 1. Harlingen 15 jan 1643 Antje Pieters, van Pietersbierum. Geen kinderen bekend. Uit het tweede huwelijk, gesloten voor of in 1663, met Welmoed Jacobs, dochter van Jacob Willems en Geertje Tjeerds, Willem, Antje, Tryntje en Geertje Joukes.
Jouke en Welmoed wonen in 1663 te Harlingen, hij kooltjer van beroep. In 1672 wonen ze in Winsum, en in 1685 en 1688 in Hitzum. Welmoed, die bijna een generatie jonger dan Jouke moet zijn geweest, wordt in 1692 weduwe te Harlingen genoemd.

Het is één van mijn genealogische hartewensen Joukes afkomst nog eens te achterhalen. Een nieuwe strohalm is misschien dat er familiebanden met deze club Baarderadeelsters blijken te zijn?

groet, Andries.

Kiek
Berichten: 170
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Bericht door Kiek » maandag 18 jun 2018 1:17 pm

Hallo Andries,

Joucke Piers heb ik ook als voorvader genoteerd, via Willem. Wellicht geboren rond 1620? (In 1603 wordt op Kleine Kerkstraat.nl in Harlingen een Joucke Piers genoemd ten noorden van Noorderhaven 83.)

Nog even over de verkoop in Winsum van stem 12 door de familie van Sytske Hessels: BAAwb1669/1677/19: Op 15 maart 1670 wordt gesteld dat bij strijckgelt verkocht aen Jouck Piers cooltier tot Harlingen.
Op /31 van hetzelfde boek wordt (beetje vaag) ingegaan op de opbrengsten van het boelgoed op stem 12, waarna de financiële afwikkeling.

De periode tussen Sytske Hessels en Jacob Dirks in 1698 op deze stem 12 te Winsum wordt zo in ieder geval (deels?) ingevuld door Joucke Piers. Jacob Dirks breng ik niet thuis in de familie van Sytske Hessels noch in die van Joucke Piers. AF meldt een huwelijk met Froukje Feddes en veel NH-dopen, waaronder een Ieme. Misschien wel een nakomeling van Eme Dirks, o.a. beschreven op stem 50 Sjaarda in Oosterend..

De oudste dochter van Joucke Piers, Trijntje Jouckes, woont ook een tijdje in Winsum met Seerp Pytters, later Achlum.
Achlum stem 38, 90 pm, wordt in 1640 gebruikt door Seerp Freercx en Jarich Douues.
Je schrijft in 2007 op het forum dat weduwnaar Seerp Freerks Sijke Jans huwt. Seerp F. overlijdt. Weduwe Sijke huwt weduwnaar Jacob Willems, de vader van Welmoed Jacobs. Jacob Willems was eerder getrouwd met Geertje Tjeerds, een weduwe van Gatse Gerrits met wie kind Ybeltje Gatses die later huwt met Arjen Meintes.
In dit verband:
FRANdeelboedel1664-1677/264: Het is 29 november 1672. Op verzoek van Joucke Piers te Winsum en Dirck Benedictus te Leeuwarden, aenbehouden omen en curatoren, vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis van wijlen IJbeltje Gatses x w. Aucke Dirks te Peins. Gatse Arjens, 15 jaar en Geertie Arjens, 9 jaar, kinderen van IJbeltje bij Arjen Mijnties. Op aangeven van Haring Meintes.

Achlum stem 38 is in 1698 in bezit van o.a Seerp Pyters (x Trijntje J.), Pyter Minx (x Antje J.) en Trijntje Pieters. Wie is Trijntje Pieters?
Achlum stem 38 is in 1728 in bezit van o.a. Jouke Seerps 17/32 en de weduwe van Pieter Minks voor 13/32. Kinderen van Arjen Jans voor 1/16 deel.
Stem 38 Achlum wordt besproken in de Deductie van 1758. Deze commissie behandelt de geschillen die ontstaan door verdeling van een rechthebbende stem tussen verschillende eigenaren. Dit is ook het geval met stem 38 in Achlum. Seerp Pieters Anema meent (zoals later blijkt ten onrechte) 1/2 stem te hebben. Uit het stemcohier van 1698 blijkt echter dat Pieter Minks erven 5/8 stem heeft, Arjen Jans Erven 1/4, en Pieter Seerps Erven 1/8. En aldus wordt deze verdeling uit 1698 in 1758 nog eens vastgelegd en besloten. [google books]

De Kleine Kerkstraat gaf mooie informatie over de familieverbanden van kleindochter Jetske (voormoeder).
Daar las ik ook dat Joucke Piers al in 1644 op de Zoutsloot kocht.
In 1651 koopt Jouke met Antie de helft van een stuk zaailand ten NO van Harlingen.
In 1659 kopen Joucke en Welmoed Lanen 91. Vanaf 1716 wordt Pieter Minks hier als eigenaar gemeld, gevolgd door de verkoop in 1731 door weduwe Antje Joukes.
In 1688 is Joucke Piers nog steeds naastligger op de Grote Kerkstraat 2.
Na zijn overlijden is vast ergens de verdeling tot stand gekomen.
Ik ben het (nog) niet tegengekomen.
Jetske is een dochter van Willem Jouckes x Pytrick Andries.
Willem (+<1697) is huisman/ontvanger in Hitzum. En dat is een oerbasis van de familie De Wein, die in 1670 nog geld tegoed heeft van Sytske Hessels.....voornamen herkenbaar. Maar een familierelatie?

Helaas, ik ben dus eigenlijk niet verder gekomen dan je forumbeschrijving in 2007.
Wel hoopvol gestemd, mede door de enorme hoeveelheid dit jaar aangevoerde online nedergerechten van Harlingen en Franeker!

Vriendelijke groet,
Kiek

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 20 jun 2018 11:44 am

Beste Kiek,

De insteek kan ongewijzigd blijven: wachten op de toevalsvondst!

Groet, Andries.

Plaats reactie